Views
10 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! ĐÁP ÁN ĐỀ 05 Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 170 1 B 247 1 D 324 1 C 495 1 D 170 2 C 247 2 C 324 2 A 495 2 A 170 3 D 247 3 D 324 3 B 495 3 D 170 4 D 247 4 D 324 4 B 495 4 C 170 5 B 247 5 A 324 5 D 495 5 C 170 6 C 247 6 A 324 6 D 495 6 B 170 7 A 247 7 C 324 7 B 495 7 D 170 8 B 247 8 D 324 8 B 495 8 A 170 9 D 247 9 D 324 9 A 495 9 C 170 10 D 247 10 B 324 10 C 495 10 A 170 11 C 247 11 B 324 11 B 495 11 D 170 12 C 247 12 C 324 12 D 495 12 B 170 13 A 247 13 A 324 13 C 495 13 B 170 14 B 247 14 B 324 14 C 495 14 B 170 15 B 247 15 B 324 15 D 495 15 A 170 16 A 247 16 B 324 16 C 495 16 D 170 17 B 247 17 C 324 17 A 495 17 C 170 18 D 247 18 D 324 18 D 495 18 A 170 19 B 247 19 A 324 19 C 495 19 A 170 20 D 247 20 D 324 20 A 495 20 D 170 21 D 247 21 A 324 21 A 495 21 C 170 22 A 247 22 C 324 22 A 495 22 D 170 23 C 247 23 A 324 23 D 495 23 D 170 24 B 247 24 C 324 24 C 495 24 A 170 25 C 247 25 A 324 25 A 495 25 A 170 26 A 247 26 C 324 26 B 495 26 C 170 27 A 247 27 A 324 27 D 495 27 C 170 28 B 247 28 B 324 28 A 495 28 A 170 29 C 247 29 B 324 29 A 495 29 B 170 30 A 247 30 A 324 30 D 495 30 C 170 31 A 247 31 D 324 31 C 495 31 B 170 32 A 247 32 B 324 32 C 495 32 B 170 33 C 247 33 C 324 33 A 495 33 A 170 34 C 247 34 D 324 34 D 495 34 D 170 35 D 247 35 D 324 35 B 495 35 B 170 36 D 247 36 B 324 36 D 495 36 C 170 37 A 247 37 C 324 37 C 495 37 B 170 38 D 247 38 C 324 38 B 495 38 B 170 39 C 247 39 B 324 39 B 495 39 D 170 40 B 247 40 A 324 40 B 495 40 C 170 41 B 247 41 D 324 41 A 495 41 C 170 42 D 247 42 D 324 42 A 495 42 C 170 43 C 247 43 C 324 43 B 495 43 D 170 44 D 247 44 B 324 44 B 495 44 A 170 45 A 247 45 B 324 45 A 495 45 B Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang 214 Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! 170 46 B 247 46 A 324 46 D 495 46 B 170 47 B 247 47 C 324 47 C 495 47 A 170 48 A 247 48 C 324 48 B 495 48 D 170 49 B 247 49 A 324 49 C 495 49 D 170 50 C 247 50 B 324 50 D 495 50 B 170 51 C 247 51 A 324 51 A 495 51 B 170 52 A 247 52 A 324 52 D 495 52 B 170 53 A 247 53 B 324 53 D 495 53 C 170 54 D 247 54 B 324 54 B 495 54 A 170 55 A 247 55 D 324 55 B 495 55 A 170 56 D 247 56 B 324 56 A 495 56 D 170 57 A 247 57 D 324 57 A 495 57 C 170 58 C 247 58 C 324 58 C 495 58 D 170 59 B 247 59 C 324 59 C 495 59 B 170 60 B 247 60 D 324 60 A 495 60 C ĐÁP ÁN ĐỀ 06 THAM KHẢO Ở TRÊN ĐÁP ÁN ĐỀ 07 THAM KHẢO Ở TRÊN ĐÁP ÁN ĐỀ 08 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-10 B C D D B C A D A A 11-20 A B B D A B D A B B 21-30 A A A C C B C B D A 31-40 B A B B B D B B B B 41-50 B D C D B C A B D A ĐÁP ÁN ĐỀ 09 THAM KHẢO Ở TRÊN ĐÁP ÁN ĐỀ 10 1D 11C 21D 31C 41C 2C 12C 22B 32B 42D 3C 13C 23D 33C 43D 4D 14A 24C 34C 44B 5B 15B 25B 35C 45D 6C 16D 26D 36A 46D 7C 17C 27A 37B 47C 8B 18B 28A 38B 48C 9C 19C 29A 39B 49C 10D 20B 30C 40D 50D DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ĐÁP ÁN ĐỀ 11 THAM KHẢO Ở TRÊN www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 215 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Tuyển tập 25 đề thi thử m

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 165 and 166: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 167 and 168: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 169 and 170: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 171 and 172: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 173 and 174: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 175 and 176: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 177 and 178: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 179 and 180: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 181 and 182: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 183 and 184: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 185 and 186: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 187 and 188: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 189 and 190: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 191 and 192: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 193 and 194: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 195 and 196: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 197 and 198: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 199 and 200: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 201 and 202: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 203 and 204: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 205 and 206: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 207 and 208: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 209 and 210: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 211 and 212: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 213: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 217 and 218: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 219 and 220: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)