Views
9 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 13: Trong giao tử đực (tinh tử) của loài thực vật A có 8 nhiễm sắc thể. Các tế bào rễ của loài thực vật B có 24 nhiễm sắc thể. Thụ phấn loài B bằng hạt phấn của loài A, người ta thu được một số con lai bất thụ nhưng có khả năng sinh sản sinh dưỡng. Sau một số thế hệ cây lai sinh sản sinh dưỡng, người ta thu được một số cây lai hữu thụ. Số lượng nhiễm sắc thể của cây lai hữu thụ là A. 4n = 40. B. 4n = 64. C. 2n = 32. D. 2n = 20. Câu 14: Xây dựng các hồ chứa trên sông để lấy nước tưới cho đồng ruộng, làm thủy điện và trị thủy dòng sông sẽ đem lại hậu quả sinh thái nào nặng nề nhất? A. Làm giảm lượng trầm tích và chất dinh dưỡng cho các thủy vực sau đập. B. Gây thất thoát đa dạng sinh học cho các thủy vực. C. Gây ô nhiễm môi trường. D. Gây xói lở bãi sông sau đập. Câu 15: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, sự kiện nào chỉ diễn ra khi môi trường có đường lactôzơ? A. Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế. B. Prôtêin ức chế liên kết với đường lactôzơ. C. Các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã. D. Enzim ARN pôlimeraza không liên kết với vùng khởi động. Câu 16: Cônsixin có tác dụng cản trở sự hình thành thoi phân bào. Để gây đột biến đa bội người ta sử dụng cônsixin tác động vào chu kỳ tế bào ở A. pha G 2 . B. pha G 1 . C. pha M. D. pha S. Câu 17: Sự giao phối ngẫu nhiên đã làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình nên dẫn đến A. các cá thể có sức sống ngày càng giảm. B. các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau về cơ bản, sai khác nhau nhiều chi tiết. C. các cá thể thích nghi ngày càng giảm. D. các cá thể có kiểu gen dị hợp ngày càng giảm. Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa? A. Theo quan điểm của Đacuyn, biến dị xác định là nguyên liệu của tiến hóa vì giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống. B. Theo quan niệm của tiến hóa hiện đại, đột biến gen ít có ý nghĩa đối với tiến hóa hơn so với đột biến nhiễm sắc thể. C. Theo quan niệm của tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu tiến hóa gồm: đột biến gen và biến dị tổ hợp. D. Theo quan điểm của Đacuyn, biến dị không xác định là những biến dị xuất hiện riêng lẻ trong quá trình sinh sản, có khả năng di truyền là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa. Câu 19: Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng A, B, C, D, E lần lượt có sinh khối là 500kg, 400kg, 50kg, 5000kg, 5kg. Chuỗi thức ăn có thể xẩy ra là A. A → B → C → D. B. D → A → C → E. C. A → B → E →D. D. D → C → A → B. Câu 20: Yếu tố quan trọng nhất chi phối đến cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là A. mức tử vong. B. xuất - nhập cư. C. mức sinh sản. D. nguồn thức ăn. Câu 21: Bệnh thường gặp ở nam, ít thấy ở nữ là A. bệnh bạch tạng, bệnh mù màu. B. bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng. C. bệnh phêninkêtô niệu, bệnh máu khó đông. D. bệnh mù màu, bệnh máu khó đông. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 38 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 22: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa. Biết rằng các cá thể dị hợp có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với cá thể đồng hợp, các cá thể có kiểu gen đồng hợp có khả năng sinh sản như nhau và bằng 100%. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, tần số các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn là A. 61,67%. B. 52,25%. C. 21,67%. D. 16,67%. Câu 23: Lai các cây hoa đỏ với cây hoa trắng, người ta thu được F 1 100% cây hoa đỏ. Cho các cây hoa đỏ F 1 tự thụ phấn, F 2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 đỏ : 1 trắng. Lấy ngẫu nhiên 3 cây hoa đỏ của F 2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình 5 đỏ : 1 trắng là A. 4/27. B. 2/9. C. 4/9. D. 1/9. Câu 24: Cho tập hợp các sinh vật sau: (1) Nhóm cây thông 3 lá trên đồi. (2) Nhóm ốc trong ruộng. (3) Nhóm cá trong hồ. (4) Nhóm ba ba trơn trong đầm. (5) Nhóm cây keo tai tượng trên đồi. Tập hợp sinh vật nào là quần thể? A. (3), (4), (5). B. (1), (4), (5). C. (2), (3), ( 4). D. (1), (3), (4). Câu 25: Trong cặp gen dị hợp Aa mỗi gen đều chứa 2998 liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit. Gen A chứa 32,5% số nuclêôtit loại Ađênin, gen a có số nuclêôtit loại Ađênin bằng số nuclêôtit loại Guanin và bằng 25%. Một cơ thể có kiểu gen Aaa giảm phân bình thường không thể tạo ra loại giao tử nào sau đây? A. Giao tử có chứa 1275 Guanin. B. Giao tử có chứa 1500 Timin. C. Giao tử có chứa 1050 Xitôzin. D. Giao tử có chứa 750 Ađênin. Câu 26: Gen A có 1170 nuclêôtit, trong đó số nuclêôtit loại Guanin gấp 4 lần số nuclêôtit loại Ađênin. Gen bị đột biến thành alen a. Gen đột biến điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin ít hơn phân tử prôtêin bình thường 1 axit amin. Khi gen a nhân đôi liên tiếp 3 lần, nhu cầu nuclêôtit loại Ađênin giảm xuống 14 nuclêôtit. Số liên kết hyđrô bị phá huỷ trong quá trình trên là A. 11417. B. 11428. C. 11466. D. 13104. BD Câu 27: Một cơ thể của một loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen Aa . Cơ thể này bd giảm phân hình thành giao tử, vào kì giữa giảm phân I tất cả các tế bào sinh dục đều có cùng một kiểu sắp xếp nhiễm sắc thể, các giao tử tạo ra đều tham gia thụ tinh bình thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Đời con có thể có những kiểu gen nào sau đây? BD BD bd bd BD BD A. AA ; Aa ; aa hoặc AA ; Aa ; aa . BD bd bd bd bd BD bd BD BD BD BD bd B. AA ; Aa ; aa hoặc AA ; Aa ; aa . bd bd bd bd bd bd BD BD BD BD BD BD C. AA ; Aa ; aa hoặc AA ; Aa ; aa . BD bd bd bd bd BD Bd BD Bd bD BD bD D. AA ; Aa ; aa hoặc AA ; Aa ; aa . BD bd bd bd bd BD Câu 28: Sự hình thành loài mới có thể xảy ra nhanh ở A. các loài thực vật có kích thước lớn bởi nhiều loài thực vật có kích thước lớn đã được hình thành qua con đường đa bội hóa. B. các quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ di truyền thân thuộc. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 39 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh