Views
5 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 18: Cho các ví dụ sau: (1) Lá cây rau mác trên cạn có hình mũi mác, ở dưới nước có dạng bản rộng (2) Hoa của cây bồ công ảnh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng hoặc lúc ánh sáng yếu (3) Ở một số loài chồn ôn đới có khả năng biến đổi màu lông theo mùa (4) Trồng một cành hướng dương ở cạnh cửa sổ, cành hướng dương mọc hướng ra ngoài cửa Đặc điểm của sinh vật được nói đến ở bốn ví dụ trên lần lượt là: A. (1) thích nghi kiểu gen, (2) ứng động, (3) thích nghi kiểu hình, (4) hướng động B. (1) thích nghi kiểu hình, (2) hướng động, (3)thích nghi kiểu gen, (4) ứng động C. (1) thích nghi kiểu hình, (2) ứng động, (3) thích nghi kiểu gen, (4) hướng động D. (1) thích nghi kiểu gen, (2) hướng động, (3)thích nghi kiểu hình, (4) ứng động Câu 19: Ở chim P thuần chủng lông dài xoăn lai với lông ngắn thẳng, đời F 1 thu được toàn lông dài xoăn. Cho chim trống F 1 lai với chim mái chưa biết kiểu gen đời F 2 xuất hiện 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim lông dài, thẳng : 5 chim lông ngắn,xoăn. Tất cả chim trống của F 2 đều có chim lông dài, xoăn. Biết một gen quy định một tính trạng và không có tổ hợp chết. Kiểu gen của chim mái lai với F 1 và tần số hoán vị gen của chim trống F 1 lần lượt là: A. AaX B Y , tần số 10% B. X ab Y , tần số 25% C. X AB X ab , tần số 5% D. X AB Y, tần số 20% Câu 20: Các nhân tố đóng vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá là: A. Quá trình đột biến và biến động di truyền. B. Quá trình đột biến và cơ chế cách li. C. Quá trình giao phối và chọn lọc tự nhiên. D. Quá trình đột biến và quá trình giao phối. Câu 21: Ý nghĩa về mặt thực tiễn của định luật Hacđi - Vanbec là A. Giải thích được sự tiến hóa nhỏ diễn ra ngay trong lòng quần thể. B. Giải thích tính ổn định trong thời gian dài của các quần thể trong tự nhiên. C. Từ cấu trúc di truyền của quần thể ta xác định được tần số tương đối của các alen. D. Góp phần trong công tác chọn giống là tăng suất vật nuôi và cây trồng. Câu 22: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây (1) AAaaBBbb AAAABBBb (2) AaaaBBBB AaaaBBbb (3) AaaaBBbb AAAaBbbb (4) AAAaBbbb AAAABBBb Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, phép lai nào cho đời con có 9 loại kiểu gen? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 23: Khẳng định nào không đúng? A. Cơ thể lai khác dòng không đồng đều cao về phẩm chất và năng suất. B. Tiến hành tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ có thể không làm thoái hoá giống. C. Ưu thế lai có tính di truyền không ổn định. D. Hiện tượng ưu thế lai cũng biểu hiện khi tiến hành lai xa. Câu 24: Năm 1953, S. Milơ (S. Miller) thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 6 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! hữu cơ khác nhau. Thành phần hóa học nằm trong bình cầu (đóng khung) có phóng điện là: A. NH 3 , CH 4 , H 2 , H 2 O B. NH 3 , CH 4 , CO 2 , H 2 O C. NH 3 , O 2 , H 2 , H 2 O D. NH 3 , H 2 , CO 2 , H 2 O Câu 25: Điều nào sau đây sai khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ? A. Quá trình phiên mã tạo ra phân tử mARN có chiều dài bằng chiều dài phân tử ADN không liên quan đến các đoạn không mã hóa (intron) B. Quá trình phiên mã diễn ra bất cứ khi nào tế bào cần một loại protein nào đó không liên quan đến chu kì tế bào C. Quá trình phiên mã diễn ra cùng một nơi với quá trình sao mã trong chu kì tế bào D. Khi nào môi trường không có glucozơ thì quá trình phiên mã diễn ra bình thường vì protein ức chế không bị biến đổi cấu hình không gian Câu 26: Ở đảo Galapagos xuất hiện các loài chim sẻ khác nhau và khác với chim sẻ đất liền là kết quả của: A. Tiến hóa đồng quy B. Dòng gen tiếp tục diễn ra giữa các đảo ( nhưng không diễn ra giữa đảo và đất liền) C. Chọn lọc tự nhiên tác động lên sự phát triển của quần thể trên cơ sở cách ly địa lý D. Dòng gen tiếp tục diễn ra giữa đất liền và đảo qua hàng nghìn năm Câu 27: Vật kí sinh nhiều vật chủ thường thực hiện chiến lược sống còn của mình bằng cách: A. giết chết ngay vật chủ B. ăn thịt vật chủ C. làm cho vật chủ ốm yếu dễ bị vật ăn thịt khác sử dụng, vật kí sinh có cơ hội chuyển sang vật chủ mới D. thích nghi để sống suốt đời với một vật chủ Câu 28: Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A 1 , a 1 , A 2 , a 2 , A 3 , a 3 ), phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là A. 150 cm B. 120 cm. C. 90 cm D. 160 cm. Câu 29: Một loài thực vật NST có trong nội nhũ bằng 18. Số thể ba kép khác nhau có thể được tìm thấy trong quần thể của loài trên là bao nhiêu? A. 36 B. 15 C. 66 D. 20 Câu 30: Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hạt tròn, b quy AB định hạt dài. Cho thế hệ F 1 có kiểu gen tự thụ phấn thu được F2 có 16% cây đồng hợp tử lặn cả ab 2 tính trạng. Kết luận nào sau đây KHÔNG ĐÚNG? A. Tỷ lệ cây mang 2 tính trạng trội ở F 2 là 64% hoặc 68% B. Đã xảy ra hoán vị gen ở một giới với tần số f = 36% C. Tỷ lệ cây thân cao, hạt dài là 9%. D. Đã xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số f = 20% www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 7 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2: Tuyển tập 25 đề thi thử m
 • Page 3 and 4: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 5: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 9 and 10: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 11 and 12: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 13 and 14: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 15 and 16: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 17 and 18: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 19 and 20: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 21 and 22: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 23 and 24: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 25 and 26: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 27 and 28: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 29 and 30: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 31 and 32: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 33 and 34: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 35 and 36: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 37 and 38: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 39 and 40: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 41 and 42: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 43 and 44: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 45 and 46: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 47 and 48: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 49 and 50: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 51 and 52: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 53 and 54: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 55 and 56: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 213 and 214:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 215 and 216:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 217 and 218:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 219 and 220:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 221 and 222:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng