Views
10 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Phương án đúng là : A. hoặc 1, hoặc 2 hoặc 3. B. phải bao gồm cả 1,2,3,4. C. chỉ cần 4. D. phải bao gồm cả 1,2,3. Câu 13 : Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm: 1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào. 2. Diễn ra theo nguyên tắc b sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để t ng hợp mạch mới. 4. ạch đơn mới được t ng hợp theo chiều 5 / 3 / . 5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được t ng hợp đều được k o dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y 6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ. Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 3, 4, 6. Câu 14 : Các nhân tố làm phá vỡ cân bằng di truyền của quần thể giao phối là: 1. Quá trình đột biến. 2. Quá trình di nh p gen. 3. Quá trình giao phối tự do ngẫu nhiên. 4. Quá trình chọn lọc tự nhiên. 6 Quá trình tự phối. 5 . yếu tố ngẫu nhiên Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 4. 5. B. 1, 2, 3,4, 6. C. 1, 2, 4, 5. 6. D. 1, 3, 4, 5, 6. Câu 15 : Theo mô hình của Jacốp và Mônô, một Opêron Lac. không có thành phần nào sau đây? A. Gen điểu hòa R tổng hợp prôtêin ức chế (hay prôtêin điều hòa) B. Nhóm các gen cấu trúc Z, Y, A C. Vùng khởi động (P) và vùng vận hành(O) D. Vùng vận hành O. Câu 16 : Cho phả hệ: I II III IV 1 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Biết tô màu gia t c bên trái mắc b nh K do gen tr i nằm trên NST thường, tô màu đen gia t c bên phải mắc b nh H do gen l n nằm trên NST giới tính X ( để trắng là không biểu hi n b nh ) Khả năng đứa con trai thế h thứ IV mắc cả 2 b nh Kvà H là : A. 6,25 % B. 12,5 % C. 50% D. 25 % Câu 17 : Ở sinh vật nhân thực, đột biến luôn luôn là đột biến trung tính A. xẩy ra ở vùng mã hóa của gen, ở các đoạn exon B. xẩy ra ở vùng mã hóa của gen, ở các đoạn intron C. xẩy ra ở vùng kết thúc của gen D. xẩy ra ở vùng điều hòa của gen Câu 18 : Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng . Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, đời F 1 có bốn kiểu Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 74 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! hình, trong đó cây thân, cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ 66%. Nếu hoán vị gen xẩy ra ở cả hai giới với tỉ lệ ngang nhau thì tần số hoán vị gen là A. 44% B. 33% C. 40% D. 20% Câu 19 : Cho một cây tự thụ phấn, đời F 1 thu được 43,75% cây thấp, 56,25% cây cao. Trong số những cây thân thấp ở F 1 , tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu? A. 3/16 B. 3/7 C. 1/16 D. 1/4 Câu 20 : Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi hình thái của NST chứ không làm thay đổi số lượng gen có trên NST. A. Đột biến mất, hoặc thêm hoặc thay thế một cặp nuclêôtít ở trên gen B. Đột biến lặp đoạn và đột biến mất đoạn NST C. Đột biến đảo đoạn qua tâm động. D. Đột biến chuyển đoạn tương hổ. Câu 21 : Hệ gen của sinh vật có thể bị biến đổi bằng các phương pháp sau đây : 1. Đưa thêm gen la vào. 2. Thay thế nhân tế bào 3. àm biến đ i một gen đã có s n trong hệ gen. 4. ai hữu tính giữa các d ng thuần chủng 5. oại b ho c làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen Phương án đúng là A. 3,4,5 B. 1,3,5 C. 2,4,5 D. 1,2,3 Câu 22 : Trong trường hợp nào một loại alen không bị tác động của chọn lọc đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể dù trải qua nhiều thế hệ chọn lọc. A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp C. Chọn lọc chống lại alen lặn D. Chọn lọc chống lại alen trội Câu 23 : Một tế bào sinh tinh có kiểu gen là AaBbDd, các gen phân li độc lập tổ hợp tự do, tiến hành giảm phân thì trong thực tế số loại giao tử tối đa được tạo ra là: A. 8 loại. B. 4 loại. C. 2 loại. D. 6 loại. Câu 24 : Ở người, nhóm máu do gen I có 3 alen nằm trên NST thường; bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do 2 gen lặn nằm trên NST giới tính X ở phần không tương đồng với Y – các alen trội của 2 gen này quy định các tính trạng bình thường; tật dính ngón 2,3 và có túm lông ở rái tai do 2 gen nằm trên Y ở vùng không tương đồng với X – alen của mỗi gen này quy định tính trạng bình thường . Số kiểu gen tối đa của các gen này là bao nhiêu? A. 84 B. 156 C. 108 D. 78 Câu 25 : Nghiên cứu một quần thể động vật sinh sản hữu tính ở trạng thái cân bằng di truyền, có kích thước cực lớn với hai alen A và a, các phép thử cho thấy có 60% giao tử được tạo ra trong quần thể mang alen A. Người ta tạo một mẫu nghiên cứu bằng cách lấy ngẫu nhiên các cá thể của quần thể ở nhiều vị trí khác nhau với tổng số cá thể thu được chiếm 20% số cá thể của quần thể. Tỉ lệ số cá thể trong mẫu nghiên cứu mang kiểu gen dị hợp về 2 alen trên là A. 0,096. B. 0,240. C. 0,048. D. 0,480. Câu 26 : Ở ngô 2n = 20 NST, trong quá trình giảm phân có 6 cặp NST tương đồng đều xảy ra trao đổi chéo đơn thì số loại giao tử được tạo ra là: A. 2 10 loại. B. 2 16 loại. C. 2 13 loại. D. 2 14 loại. Câu 27 : Phát biểu nào trong những câu dưới đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý? A. Hình thành loài khác khu địa lý ít xảy ra hơn ở các đảo gần bờ so với các đảo cách biệt ngoài khơi có cùng kích thước vì dòng gen (di nhập gen) giữa các quần thể đất liền với quần thể đảo gần bờ làm giảm cơ hội phân hóa di truyền giữa hai quần thể cách ly địa lý khiến cơ hội hình thành loài bị giảm. Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 75 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa