Views
9 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! B. vùng kết thúc, vùng điều hòa, vùng mã hóa. C. vùng mã hóa, vùng điều hòa, vùng kết thúc. D. vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. Câu 11: Xét các trường hợp sau: (1) Gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng và trên một cặp NST có nhiều cặp gen. (2) Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có nhiều gen. (3) Gen nằm trên NST thường và trên mỗi cặp NST có nhiều cặp gen. (4) Gen nằm trên NST thường và trên mỗi cặp NST có ít cặp gen. (5) Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có ít gen. (6) Gen nằm trên NST giới tính Y ở vùng không tương đồng và trên một NST có nhiều gen. Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen? A. 2 trường hợp. B. 3 trường hợp. C. 4 trường hợp. D. 5 trường hợp. Câu 12: Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn được F 1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F 1 , loại cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ A. 4/9 B. 1/6 C. 5/6 D. 2/9 Câu 13: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa? A. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. B. Làm tăng tính đa dạng và phong phú về vốn gen của quần thể. C. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tạo ra sự sai khác về tỉ lệ kiểu gen giữa các quần thể. D. Làm xuất hiện các alen mới cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc. Câu 14: Tác động của chọn lọc sẽ tạo ra được sự cân bằng ổn định với cả hai loại alen trội và lặn cùng hiện diện là A. chọn lọc chống lại thể dị hợp. B. chọn lọc chống lại alen trội. C. chọn lọc chống lại thể đồng hợp. D. chọn lọc chống lại alen lặn. Câu 15: Theo F. Jacôp và J. Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator) là A. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã. B. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin này có khả năng ức chế quá trình phiên mã. C. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi động phiên mã tổng hợp mARN. D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản sự dịch mã. Câu 16: Các nghiên cứu giải mã hệ gen người hiện đại sống ở các châu lục cũng như các bằng chứng hóa thạch đã ủng hộ cho giả thuyết nào về nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người hiện đại? A. Loài Homo sapiens hình thành từ người Homo erectus ở châu Phi, sau đó phát tán sang các châu lục khác. B. Loài Homo sapiens hình thành từ người Homo habilis ở châu Phi, sau đó phát tán sang các châu lục khác. C. Loài Homo erectus di cư từ châu Phi sang các châu lục khác, rồi từ nhiều nơi khác nhau, loài Homo erectus tiến hóa thành Homo sapiens. D. Loài Homo erectus di cư từ châu Phi sang các châu Âu, hình thành loài Homo Neanderthal, sau đó tiến hóa thành loài Homo sapiens rồi phát tán sang các châu lục khác. Câu 17: Với 3 loại nuclêotit là A, T và X, có thể hình thành bao nhiêu loại bộ ba (triplet) mã hóa cho các axit amin? A. 6. B. 9. C. 27. D. 24. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 98 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 18: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn.Theo lý thuyết, ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, loại cá thể chỉ có hai alen trội chiếm tỉ lệ A. B. C. D. Câu 19: Trong quan hệ hỗ trợ cùng loài, sự quần tụ giúp cho sinh vật: (1) Dễ dàng săn mồi và chống được kẻ thù hơn. (2) Hình thành các vùng lãnh thổ khác nhau của từng cặp trong đàn. (3) Dễ kết cặp trong mùa sinh sản. (4) Chống chọi với điều kiện bất lợi của tự nhiên. (5) Thúc đẩy quá trình chọn lọc tự nhiên. Phương án đúng là: A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (4), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (4), (5). Câu 20: Mẹ có kiểu gen X B X B bố có kiểu gen X b Y, kiểu gen của con gái là X B X b X b . Cho biết trong quá trình giảm phân của bố và mẹ không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Kết luận nào sau đây về quá trình giảm phân của bố và mẹ là đúng? A. Trong giảm phân II ở mẹ, NST giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường. B. Trong giảm phân II ở bố, NST giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường. C. Trong giảm phân I ở mẹ, NST giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường. D. Trong giảm phân I ở bố, NST giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường. Câu 21: Khi lai cà chua quả màu đỏ, dạng tròn với cà chua quả màu vàng, dạng bầu dục ở F 1 thu được 100% quả màu đỏ, dạng tròn. Cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 tổng số 150 cây, trong đó có 99 cây quả màu đỏ, dạng tròn. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không có đột biến xảy ra, mọi diễn biến của quá trình sinh giao tử đực và cái giống nhau. Tần số hoán vị gen là A. 15%. B. 20%. C. 30%. D. 10%. Câu 22: Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp. Trong một trại chăn nuôi có 15 con đực giống chân cao và 200 con cái chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời con có 80% cá thể chân cao, 20% cá thể chân thấp. Trong số 15 con bò đực trên, có bao nhiêu con có kiểu gen dị hợp? A. 8 con. B. 5 con. C. 3 con. D. 6 con. Câu 23: Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen quy định nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất 120g lai với cây có quả nhẹ nhất 60g được F 1 . Cho F 1 giao phấn tự do được F 2 có 7 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Ở F 2 , loại cây có quả nặng 90g chiếm tỉ lệ A. B. C. D. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 24: Ở một loài động vật, xét 3 gen khác nhau, mỗi gen có 2 alen. Có 2 trường hợp xảy ra: (1) nếu 3 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. (2) nếu có 2 trong 3 cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, cặp gen còn lại nằm trên cặp nhiễm sắc thể giới tính có cả alen trên nhiễm sắc thể giới tính X và nhiễm sắc thể giới tính Y. Trong điều kiện không có đột biến thì loài trên có thể có bao nhiêu loại kiểu gen bình thường khác nhau? Phương án trả lời theo thứ tự (1) và (2) A. (1) 36; (2) 60. B. (1) 28; (2) 27. C. (1) 36; (2) 70. D. (1) 21; (2) 60. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 99 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)