Views
6 days ago

Hóa học phức chất

LINK BOX: https://app.box.com/s/kye8plas77zf9d0jn5llx5xrecvyvo22 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1fkbBEmrksxuiIOIhatcSI1ZdIc1TxQHL/view?usp=sharing

Werner đã đề xuất

Werner đã đề xuất cấu tạo của CoCl 3 .6NH 3 H 3 N NH 3 NH 3 H 3 N Co Cl 3 H 3 N NH 3 Co 3+ : ion (nguyên tử trung tâm hay chất tạo phức) NH 3 : phối tử hay ligan Trong ngoặc: cầu phối trí Ngoài ngoặc: cầu ngoại

Định nghĩa hợp chất phối trí: - Phức chất là hợp chất phối trí, mà phân tử của nó chứa ion phức. - Ion phức bao gồm một nguyên tử hay ion được gọi là nhân trung tâm, bao quanh nó là các nguyên tử, phân tử hay ion liên kết với nó được gọi là ligand hay phối tử. Số phối tử thường lớn hơn hoá trị của nhân trung tâm.