Views
4 days ago

Hóa học phức chất

LINK BOX: https://app.box.com/s/kye8plas77zf9d0jn5llx5xrecvyvo22 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1fkbBEmrksxuiIOIhatcSI1ZdIc1TxQHL/view?usp=sharing

- Năng lượng này

- Năng lượng này là năng lượng làm bền bởi hiệu ứng Jan-Telơ - Và đó là nguyên nhân làm biến dạng cấu hình hình học của phức chất ‣Chú ý: - Cấu hình t 2g6 e g1 và t 2g6 e g3 sự biến dạng hình bát diện làm cho phức chất bền - Cấu hình t 2g6 , t 2g6 e g2 và t 2g6 e g4 – phức chất không bị biến dạng - Cấu hình t 2g3 e g1 cũng bị biến dạng

4. Năng lượng tách - Sự tách mức năng lượng của các obitan d là do tương tác của các phối tử với các electron d trên obitan - Thông số tách (năng lượng tách) là đại lượng đặc trưng cho sự tách, ký hiệu Δ - Phức bát diện Δ o và phức tứ diện Δ t - Công thức: W s = (0,4n 1 - 0,6n 2 ) o Trong đó: n 1 - số electron trên các obitan t 2g n 2 - số electron trên obitan e g Đơn vị là số sóng (cm -1 )