Views
4 months ago

Hóa học phức chất

LINK BOX: https://app.box.com/s/kye8plas77zf9d0jn5llx5xrecvyvo22 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1fkbBEmrksxuiIOIhatcSI1ZdIc1TxQHL/view?usp=sharing

2. Phøc tø diÖn: Z Y

2. Phøc tø diÖn: Z Y X Các phối tử không nằm trên các trục mà nằm trong khoảng không gian giữa các trục

Trong ion phøc bèn mÆt: 3AO-d: d xy , d xz , d yz cã c¸c nh¸nh h−íng tíi gÇn c¸c phèi tö h¬n, chÞu t¸c dông ®Èy lín h¬n nªn n¨ng l−îng t¨ng lªn m¹nh h¬n 2AO-d: d Z2 , d x2-y2 cã c¸c nh¸nh xa c¸c phèi tö h¬n nªn chÞu t¸c dông ®Èy yÕu h¬n, n¨ng l−îng thấp hơn KÕt qu d−íi t¸c dông ®iÖn tr−êng cña 4 phèi tö 5AO-d ®ång n¨ng l−îng cña ion tù do M n+ bÞ ph©n t¸ch thµnh 2 møc: + t 2g gåm 3AO d xy , d xz , d yz + e g gåm 2AO d Z2 , d x2-y2