Views
7 months ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TÂN LÂM (Đề có 2 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 Phút; http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Họ tên: ……………………. Số báo danh: ………… Mã đề140 I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1: Các hạt cơ bản cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là A. Hạt e, p và n B. Hạt p, n C. Hạt e, p D. Hạt n, e Câu 2: Trong hợp chất, nguyên tử nào sau đây luôn có số oxi hoá bằng -1? A. O B. F C. I D. Br Câu 3: Phản ứng tự oxi hoá - khử là A. 2FeS + 10H 2 SO 4 ------ Fe 2 (SO 4 ) 3 + 9SO 2 + 10 H 2 O B. Fe 3 O 4 + 8HCl ------- 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 O C. 2KClO 3 ---------- 2KCl + 3O 2 (điều kiện phản ứng MnO 2 , t 0 ) D. 2NO 2 + 2NaOH ------ NaNO 2 + NaNO 3 + H 2 O Câu 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu chu kì nhỏ và bao nhiêu chu kì lớn? A. 4 và 2 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 4 và 3 Câu 5: Hãy chọn định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá - khử A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng không kèm theo sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó quá trình oxi hoá và quá trình khử không xảy ra đồng thời. C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó tất cả các nguyên tử tham gia phản ứng đều thay đổi số oxi hoá. D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng. Câu 6: Liên kết trong phân tử NaI là liên kết A. Cho – nhận B. Ion C. CHT có cực D. CHT không cực Câu 7: Số p, số n và số khối của 17 8X lần lượt là A. 17; 9 và 8. B. 17; 8 và 9. C. 8; 9 và 17.D. 8; 8 và 17. 32 Câu 8: Lưu huỳnh có ký hiệu nguyên tử 16 S cấu hình e lớp ngoài cùng là A. 2s 2 2p 4 B 2s 2 2p 5 B. 3s 2 3p 5 C. 3s 2 3p 4 D. 3s 1 3p 4 Câu 9: Số oxi hoá của nitơ trong các ion NH + 4 , NO - 3 lần lượt là A. -3, +5 B. +3, +5 C. -4, +6 D. -4, +5 Câu 10: Liên kết hóa học trong phân tử flo, clo, brom, iot, oxi đều là A. Liên kết đôi. B. Liên kết cộng hóa trị không cực C. Liên kết ion. D. Liên kết cộng hóa trị có cực Câu 11: Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử nào sau đây không đúng? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Câu 12: Trong phản ứng hoá học sau: Cl 2 + 6KOH ------- KClO 3 + 5KCl + 3H 2 O Cl 2 đóng vai trò: A. Chỉ là chất khử C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử B. Chỉ là chất oxi hoá D. Không phải là chất oxi hoá, không phải là chất khử. Câu 13: Nguyên tử X có cấu hình e là 3s 2 3p 1 và số khối (A) là 27. Hạt nhân nguyên tử X có DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 14p,13e B. 13n, 14p C. 14p; 14n D. 13p,14n Câu 14: Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức XH 3 . Oxit cao nhất của X chứa 43,66% X về khối lượng. X là A. C B. P C. N D. S Câu 15: Cation X 3+ có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2s 2 2p 6 . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là A. Chu kì 4, nhóm IIIB, là nguyên tố kim loại B. Chu kì 3, nhóm IIIA, là nguyên tố kim loại C. Chu kì 3, nhóm VIA, là nguyên tố phi kim D. Chu kì 4, nhóm IVB là nguyên tố kim loại Câu 16: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong H 2 SO 4 , MgSO 4 , K 2 S, S 2- lần lượt là A. +6, +4, −2, 0 B. +4, +6, 0, 0 C. +6, +6, −2,−2 D. +4, +4, −2,−2 Câu 17: Nguyên tử khối TB của đồng là 63,54. Trong tự nhiên, đồng tồn tại 2 loại đồng vị là 65 63 65 29Cu và 29Cu . Thành phần phần trăm 29Cu theo số nguyên tử là A. 26,3%. B. 26,7%. C. 73%. D. 27%. Câu 18: Các chất trong phân tử có liên kết Ion là A. Al 2 O 3 , K 2 S, NaCl B. Na 2 SO 4 , H 2 S, SO 2 . C. CH 4 , NaCl, HNO 3 . D. H 2 O, K 2 S, Na 2 SO 3 . Câu 19: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 34, trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1. Số hạt p, n ,e của nguyên tử X lần lượt là A. 12, 11, 12 B. 11, 12, 12 C. 12, 11, 11 D. 11, 12, 11 Câu 20: Số oxi hoá của Clo trong các hợp chất HCl, HClO, HClO 2 , HClO 3 , lần lượt là A. -1, +1, +2, +3B. -1, +1, +3, +7 C. -1, +1, +3, +6 D. -1, +1, +3, +5 Câu 21: Sắp xếp các kim loại Na, Mg, Al, K theo quy luật tính kim loại giảm dần: A.K, Na, Mg, Al. B.Na, Mg, Al, K. C. Na, K, Mg, Al. D. Al, Mg, Na, K. Câu 22: Liên kết trong phân tử HF, HCl, HBr, HI, H 2 O đều là A. liên kết cộng hóa trị có cực B. liên kết ion. C. liên kết cộng hóa trị không cực D. liên kết đôi. Câu 23: Hạt nhân của nguyên tử X có 19 p, của nguyên tử Y có 17 p, liên kết hóa học giữa X và Y là A. liên kết cho nhận. B. liên kết cộng hóa trị không cực C. liên kết ion D. liên kết cộng hóa trị có cực Câu 24: Trong nguyên tử của 1 nguyên tố A có tổng số các hạt là 58. Biết số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử của A là A. 38 K 20 B. 39 K 19 C. 39 K 20 D. 38 K 19 II. TỰ LUẬN (4 điểm): Câu 1(0,5 điểm): Viết CTCT của các hợp chất sau: SO 2 , H 3 PO 4 . Câu 2(1,5 điểm): Cân bằng phản ứng oxy hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất oxy hóa, chất khử, quá trình oxy hóa và quá trình khử. a, C + Fe2O3 − Fe + CO2 b, KMnO4 + HCl − KCl + MnCl2 + Cl2 + H 2O Câu 3(1 điểm): Cho 3,36 lít khí Cl 2 (đktc) tác dụng hoàn toàn với kim loại M hóa trị II tạo ra 20,25g muối Clorua. Xác định kim loại M. Câu 4(1 điểm) Khi đốt 37,9 g hỗn hợp Al, Zn trong bình khí Clo thu được 59,2 g hỗn hợp chất rắn. Cho hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 11,2 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại Al, Zn trong hỗn hợp ban đầu. HẾT DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Giáo án Hóa họcLớp 10 bản – GV: Bùi Xuân www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đông – Trường THPT Tân Lâm Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ