Views
9 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

TiÕt 5:luyÖn tËp

TiÕt 5:luyÖn tËp (Tinh bét vµ xenluloz¬) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ tinh bét vµ xenluloz¬ díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ tinh bét vµ xenluloz¬. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1-æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2-Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy nêu thuốc thử nhận biết các cacbohidrat 3- Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: hoạt động cá nhân ViÕt PTHH cña c¸c phn øng xy ra (nÕu cã) trong c¸c trêng hîp sau: a)Thuû ph©n saccaroz¬, tinh bét vµ xenluloz¬. b)Thuû ph©n tinh bét cã xóc t¸c Hs viết phương trình phản ứng Năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học axit, sau ®ã cho sn phÈm t¸c dông víi dung dÞch AgNO 3 trong NH 3 . c)§un nãng xenluloz¬ víi hçn hîp HNO 3 ®Æc vµ H 2 SO 4 ®Æc. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Sơ đồ phản ứng : (1) C 6 H 10 O 5 →C 6 H 12 O 6 →2C 2 H 5 OH Năng lực tính Người ta điều chế C 2 H 5 OH từ xenlulozơ toán, với hiệu suất chung của cả quá trình là Gam: 162 → 2.46 năng lực 60% thì khối lượng C 2 H 5 OH thu được từ gam:32,4.60% → x ngôn 32,4 gam xeluluzơ là : ngữ A. 11,04 gam. B. 30,67 gam. C. 12,04 gam. D. 18,4 gam. Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Thể tích dung dịch HNO 3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg Số gam xenlulozơ đã tham gia phản ứng là 32,4.60%. Gọi x là số gam ancol etylic được tạo thành. Theo (1) và giả thiết ta có : 2.46.32,4.60% x = = 11,04 gam. 162 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Vì lượng HNO 3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản ứng chỉ đạt 80%. Gọi x là số kg HNO 3 đem phản ứng thì lượng HNO 3 phản ứng là x.80% kg. Phương trình phản ứng : C 6 H 7 O 2 (OH) 3 +3HNO 3 →C 6 H 7 O 2 (ONO 2 ) 3 + 3H 2 O Năng lực tính toán, năng lực

xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO 3 bị hao hụt là 20%) : A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít. Hoạt động 4: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46 o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml. A. 46,875 ml. B. 93,75 ml. C. 21,5625 ml. D. 187,5 ml. 4) Hoạt động luyện tập: Đã tiến hành ở trên 5) Hoạt động vận dụng, sáng tạo: không 6) Giao nhiệm vụ về nhà: gam: 63.3 → 297 kg: x.80% ← 89,1 Theo (1) và giả thiết ta thấy khối lượng HNO 3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là : 63.3.89,1 x = = 70,875 kg 297.80% 70,875 ⇒ mdd HNO = = 3 67,5% 105 kg. 67,5% Thể tích dung dịch HNO 3 nguyên chất cần dùng là : 105 V = = 70 lít. dd HNO3 67,5% 1,5 Phương trình phản ứng : leân men röôïu C 6 H 10 O 5 +H 2 O ⎯⎯⎯⎯⎯→ C 6 H 12 O 6 leân men röôïu C 6 H 12 O 6 ⎯⎯⎯⎯⎯→ 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 Khối lượng tinh bột tham gia phản ứng là : 150.81%=121,5 gam. 1 nC = = 6H10O n 5 C6H12O n 6 C2H5OH 2 121,5 ⇒ nC = = = 2H5OH 2nC 6H10O 2. 1,5 mol. 5 162 Thể tích ancol nguyên chất là : 1,5.46 VC = = 2H5OH nguyeân chaát 86,25 ml 0,8 86,25 ⇒ V o = = 187,5 ml. C2H5OH 46 0,46 ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán Câu hỏi:Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là : A. 2,97 tấn. B. 3,67 tấn. C. 2,20 tấn. D. 1,10 tấn. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2017.

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)