Views
4 days ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

TiÕt 6:luyÖn tËp

TiÕt 6:luyÖn tËp (Cacboh®rat) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ cacbohi®rat díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ cacbohi®rat ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3- Thái độ: Học sinh có thái độ tích cực, chủ động hợp tác II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ cacbohi®rat. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1-æn ®Þnh tæ chøc: kiÓm diÖn sÜ sè. 2-Hoạt động khởi động: Câu hỏi: trong chương số 2, các em đã được học về những cacbohidrat nào? 3-Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG VIÊN LỰC Hoạt động 1 : tổ chức hoạt động X: tinh bột Năng cặp đôi Y: glucozo lực ngôn Cho các chuyển hóa sau: E ancol etylic ngữ, xúc tác, t X + H 2 O 0 Y Z: CO 2 năng lực giải H Y + H 2 , t 0 2 Sobitol quyết t vấn đề 0 Y + 2AgNO 3 + NH 3 + H 2 O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH 4 NO 3 Y xúc tác Z + H 2 O ánh sáng chất diệp lục E + Z X + G Hãy xác định X, Y, E, Z, G ? Hoạt động 2: tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo bàn. Cho m gam tinh bột lên men thành C 2 H 5 OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là : A. 75 gam. B. 125 gam. Phương trình phản ứng : C 6 H 10 O 5 + H 2 O leân men röôïu ⎯⎯⎯⎯⎯→ C 6 H 12 O 6 (1) mol: 0,375 ← 0,375 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN leân men röôïu C 6 H 12 O 6 ⎯⎯⎯⎯⎯→ 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 (2) mol: 0,375 ← 0,75 CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O

C. 150 gam. D. 225 gam. (3) mol: 0,55 ← 0,55 2CO 2 + Ca(OH) 2 → Ca(HCO 3 ) 2 (4) mol: 0,2 ← 0,1 Hoạt động 3: hoạt động nhóm nhỏ theo bàn Thể tích dung dịch HNO 3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO 3 bị hao hụt là 20%) : A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít. Giao nhiệm vụ về nhà: t Ca(HCO 3 ) o 2 ⎯⎯→ CaCO 3 + CO 2 + H 2 O (5) mol: 0,1 ← 0,1 Theo giả thiết ta thấy khi CO 2 phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2 thì tạo ra cả hai loại muối là CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 . Từ các phản ứng (1), (2), (3), (4), (5) suy ra : 1 1 n = n = n = .0,75 = 0,375 mol. C6H10O5 C6H12O6 CO2 2 2 Vậy khối lượng tinh bột tham gia phản ứng với hiệu suất 81% là : m Đáp án A. C6H10O5 162.0,375 = = 75 gam. 81% Vì lượng HNO 3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản ứng chỉ đạt 80%. Gọi x là số kg HNO 3 đem phản ứng thì lượng HNO 3 phản ứng là x.80% kg. Phương trình phản ứng : C 6 H 7 O 2 (OH) 3 + 3HNO 3 → C 6 H 7 O 2 (ONO 2 ) 3 + 3H 2 O (1) gam: 63.3 → 297 kg: x.80% ← 89,1 Theo (1) và giả thiết ta thấy khối lượng HNO 3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là : 63.3.89,1 70,875 x = = 70,875 kg ⇒ m = = 105 kg. : dd HNO 3 67,5% 297.80% 67,5% Thể tích dung dịch HNO 3 nguyên chất cần dùng là V Đáp án D. dd HNO3 67,5% 105 = = 70 lít. 1,5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là :

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh