Views
6 days ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

A. 5031 kg. B. 5000 kg.

A. 5031 kg. B. 5000 kg. C. 5100 kg. D. 6200 kg. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ngµy th¸ng 9 n¨m 2017.

TiÕt 7:luyÖn tËp (amin) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ amin díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ amin ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ: Hs chủ động, tích cực xây dựng bài II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ amin. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1)æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy viết CTTQ của amin no, đơn chức mạch hở? Nêu tính chất hóa học của amin? 3) Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: hoạt động cá nhân Câu 1: D Năng lực tự Gv phát phiếu học tập: Câu 2: B học, năng Câu 1:Dãy gồm các chất đều làm quỳ Câu 3: C lực ngôn tím ẩm chuyển sang màu xanh là Câu 4: B ngữ A. anilin, metyl amin, amoniac B. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit C. anilin, aminiac, natri hidroxit D. metyl amin , amoniac, natri axetat. Câu 2:Hợp chất CH 3 – NH – CH 2 CH 3 có tên đúng là A. Đimetylamin. B. EtylMetylamin. C. N-Etylmetanamin. D. Đimetylmetanamin Câu 3: Chất nào là amin bậc 2 ? A. H 2 N – CH 2 – NH 2 . B. (CH 3 ) 2 CH – NH 2 . C. CH 3 – NH – CH 3 . D. (CH 3 ) 3 N. Câu 4:Các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazo A.NH3 < C6H5NH2 < C4H9NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < C4H9NH2 C.C4H9NH2 < NH3 < C6H5NH2 D.C4H9NH2 < C6H5NH2 < NH3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoạt động 2: hoạt động cặp đôi Câu hỏi: bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: - Dùng quỳ tím: nhận ra metyl amin ( đổi màu quỳ tím thành màu xanh), hai chất còn lại không có hiện tượng gì Năng lực giải quyết vấn đề

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu