Views
3 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng n¨m 2017.

Ngµy th¸ng n¨m 2017. TiÕt 8:luyÖn tËp (Aminoaxit) I-Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ aminoaxit díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ aminoaxit ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ: Học sinh có thái độ học tập tích cực. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ aminoaxit. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2. Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy nêu tính chất hóa học của amoniac? 3. Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: thảo luận cặp đôi +CTPT C 5 H 11 O 2 N là CTPT của Năng lực ngôn Amino axit X cã CTPT lµ aminoaxit no chứa 1 nhóm –COOH ngữ C 5 H 11 O 2 N. và 1 nhóm –NH 2 . ViÕt c¸c CTCT cã thÓ cã cña X vµ +Viết các loại axit no đơn chức có gäi tªn theo danh ph¸p hÖ thèng cña 5 nguyên tử C. c¸c ®ång ph©n ®· viÕt ? +Từ mỗi loại axit đã viết, đặt nhóm –NH 2 vào vị trí C đầu mạch rồi di chuyển vị trí nhóm –NH 2 trên các mạch đó. +Từ các CTCT đã viết được, gọi tên theo yêu cầu của bài. Hoạt động 2: thảo luận cặp đôi +X tác dụng với dd NaOH thu được Năng lực giải chất hữu cơ Y đơn chức và muối quyết vấn đề Cho HCHC X cã CTPT C 2 H 8 O 3 N. nitrat nên X là muối nitrat của bazo Khi cho X t¸c dông víi dd NaOH th× yếu. thu ®îc chÊt h÷u c¬ Y ®¬n chøc vµ +CTCT của X: CH 3 -CH 2 NH 3 NO 3 . muèi nitrat. +CTCT của Y: CH 3 -CH 2 -NH 2 . X¸c ®Þnh CTCT cña X, Y? ViÕt +PTHH: PTHH minh ho¹? CH 3 -CH 2 NH 3 NO 3 + NaOH → Hoạt động 3: thảo luận cặp đôi ViÕt c¸c PTHH cña phn øng gi÷a axit CH 3 -CH 2 -NH 2 + NaNO 3 + H 2 O +Tác dụng với NaOH: CH 3 -CH(NH 2 )-COOH + NaOH CH 3 -CH(NH 2 )-COONa + H 2 O. +Tác dụng với H 2 SO 4 : CH 3 -CH(NH 2 )-COOH + H 2 SO 4 CH 3 - DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Năng lực tự học

2-aminopropanoic lÇn lượt víi c¸c chÊt sau: NaOH, H 2 SO 4 , CH 3 OH cã mÆt khÝ HCl b·o hoµ, HNO 2 . Hoạt động 4: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Cho 0,1 mol hîp chÊt A t¸c dông võa ®ñ víi 80 ml dung dÞch HCl 1,25M, sau ®ã c« c¹n dung dÞch th× ®îc 18,75g muèi. MÆt kh¸c, nÕu cho 0,1 mol A t¸c dông víi lîng dd NaOH võa ®ñ råi c« c¹n th× thu ®îc 17,3g muèi. X¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña A? biÕt r»ng A lµ mét α-aminoaxit kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch KMnO 4 . CH(NH 3 HSO 4 ) -COOH. +Tác dụng với CH 3 OH có mặt HCl: CH 3 -CH(NH 2 )-COOH +CH 3 OH CH 3 -CH(NH 2 )-COOCH 3 + H 2 O. HCl + nA=0,1 ; nHCl=0,1=nA. Suy ra A chứa 1 nhóm chức –NH 2 . +BTKL suy ra: mA= m muối – m HCl =15,1g. +Khi tác dụng với NaOH thu được khối lượng muối tăng 2,2g suy ra A chứa 1 nhóm –COOH. + A có CT: H 2 N-C n H 2n -COOH. Biết mA, nA suy ra PTK của A. Tính n. +Viết CTCT của A theo kết quả tìm được và theo yêu cầu của bài toán. Năng lực tính toán 4) Hoạt đpộng luyện tập: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu hỏi: Hỗn hîp X gåm 2 aminoaxit no A vµ B ®Òu chøa 1 nhãm -COOH vµ 1 nhãm -NH 2 , tØ sè mol cña A vµ B lµ 3:2. Cho 17,24g X t¸c dông víi 110ml dd HCl 2M thu ®îc dd Y. §Ó t¸c dông hÕt víi c¸c chÊt trong Y cÇn 140ml dd KOH 3M. X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ B? BiÕt M A < M B . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)