Views
10 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 10 n¨m

Ngµy th¸ng 10 n¨m 2017. TiÕt 9:luyÖn tËp (peptit vµ protein) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ peptit vµ protein díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ peptit vµ protein ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ peptit vµ protein. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy nêu tính chất hóa học của peptit và protein? 3) Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: thảo luận cặp đôi +CTCT các đồng phân tripeptit chứa Năng lực Tõ c¸c amino axit lµ glyxin, alanin, đồng thời glyxin, alanin, valin: ngôn ngữ, valin. Gly-Ala-Val (1) năng lực giải ViÕt CTCT c¸c ®ång ph©n tripeptit Gly-Val-Ala (2) quyết vấn đề chøa ®ång thêi 3 lo¹i amino axit trªn? gäi tªn cña c¸c tripeptit ®ã? Ala-Gly-Val (3) Ala-Val-Gly (4) Val-Gly-Ala (5) Val-Ala-Gly (6) +Tên gọi của các peptit trên: (1) Glyxylalanylvalin (2) Glyxylvanylalanin (3) Alanylglyxylvalin (4) Alanylvanylglyxin (5) Valylglyxylalanin (6) Valylalanylglyxin Hoạt động 2: thảo luận cặp đôi Khi thuû ph©n hoµn toµn 500g protein A th× thu ®îc 170g alanin. NÕu ph©n tö khèi cña A lµ 50.000 th× sè m¾t xÝch alanin trong ph©n tö A lµ bao nhiªu? +Khối lượng của alanin sinh ra khi thỷ phân protein là: 170.50000/500. +Số mắt xích alanin trong phân tử là: 170.50000/500.89. Năng lực tính toán DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Khi thuû ph©n hoµn toµn 1 mol pentapeptit A th× thu ®îc 3 mol Gly, 1 mol Ala vµ 1 mol Val. Khi +Trong pep tit có chứa 3 gốc gly, 1 gốc ala và 1 gốc val. +Thủy phân peptit thu được Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val. +CTCT của prptit là: Gly-Ala-Gly- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ

thuû ph©n kh«ng hoµn toµn A th× thu ®îc trong hçn hîp sn phÈm cã: Ala-Gly, Gly-Ala vµ Gly-Gly- Val. X¸c ®inh CTCT cña peptit A? Hoạt động 4: thảo luận cặp đôi Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ph©n biÖt c¸c dung dÞch riªng biÖt sau: a) Hå tinh bét, anbumin, anilin. b) C 6 H 5 -NH 2 , CH 3 CH(NH 2 )COOH, (CH 3 ) 2 NH, anbumin. c) Alanin, Lysin, Axit glutamic. Gly-Val. a) dùng Cu(OH) 2 nhận ra anbumin dùng iot nhận ra hồ tinh bột còn lại là anilin b) dùng quỳ tím nhận ra đimetyl amin dùng Cu(OH) 2 nhận ra anbumin dùng dd Br 2 nhận ra anilin c) dùng quỳ tím - Lysin làm quỳ tím chuyển màu xanh - axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu đỏ - còn lại là alanin không làm quỳ tím đổi màu Năng lực giải quyết vấn đề 4) Hoạt động luyện tập, vận dụng: đã tiến hành ở trên 5) giao nhiệm vụ về nhà: Câu hỏi: Khi thuû ph©n kh«ng hoµn toµn mét pentapeptit, ngêi ta thu ®îc c¸c peptit lµ: Gly- Gly, Ala- Val, Gly-Ala, Val-Gly. a) Dïng kÝ hiÖu, viÕt tr×nh tù liªn kÕt cña c¸c gèc α -aminoaxit trªn m¹ch peptit trªn? b) ViÕt CTCT cña m¹ch peptit ®ã? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Giáo trình toán cao cấp A1
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ