Views
11 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 10 n¨m

Ngµy th¸ng 10 n¨m 2017. TiÕt 10:luyÖn tËp (amin-aminoaxit-protein) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ amin, aminoaxit vµ protein díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ amin, aminoaxit vµ protein ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ amin, aminoaxit vµ protein . III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: 3) Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: Thảo luận cặp đôi +Tính số mol của ion H + . Năng lực tính Dung dÞch A gåm HCl vµ H 2 SO 4 cã +Đặt Ct tương đương của 2 amin toán pH=2. §Ó trung hoµ hoµn toµn 0,59g theo số nguyên tử C trung bình. hçn hîp 2 amin ®¬n chøc no bËc 1 (cã +Số mol của amin bằng số mol sè nguyªn tö C kh«ng qu¸ 4) phi dïng của H + . 1 lÝt dd A. X¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña +Tính PTK trung bình, suy ra số 2 amin? nguyên tử C trung bình và suy ra CTPT của 2 amin. Hoạt động 2: Thảo luận cặp đôi +Viết CTTN của amin (CH 4 N) n . Năng lực tính A lµ mét amin bËc mét cã CT§GN lµ +Biện luận theo độ bất bão hòa toán CH 4 N. Cho 6g A t¸c dông víi 100ml suy ra n. dd HCl 1,2M thu ®îc 2 muèi. X¸c ®Þnh +Tính số mol của amin và của CTCT cña A? TÝnh khèi lîng cña mçi HCl. muèi thu ®îc? +Từ quan hệ mol xác định loại muối tạo ra. +Tính số mol mỗi muối và suy ra khối lượng mỗi muối. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm nhỏ theo +CT của Y H 2 N-R(COOH) x . Năng lực giải bàn +Số mol của Y bằng số mol của quyết vấn đề, Y lµ mét α -aminoaxit chøa mét nhãm HCl. năng lực tính -NH 2 . Khi cho 12,36g Y t¸c dông víi +Tính PTK của Y suy ra quan hệ toán dd axit HCl d sau ®ã c« c¹n dung dÞch th× thu ®îc 16,74g muèi khan. C¸c ®Þnh CTCT cña Y? Hoạt động 4: Thảo luận nhóm nhỏ theo bàn của R và x. +Biện luận tìm x, R suy ra CTCT của Y. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN +Y có 1 nhóm –NH 2 . +Z tác dụng với NaOH theo tỉ lệ Năng lực giải quyết vấn đề,

Mét α -aminoaxit Y m¹ch kh«ng nh¸nh t¸c dông võa ®ñ víi HCl theo tØ lÖ mol 1:1 t¹o ra hîp chÊt Z. Z l¹i t¸c dông võa ®ñ víi NaOH theo tØ lÖ mol 1:3. BiÕt KLPT cña Y lµ 147. X¸c ®Þnh CTPT, CTCT cña Y? mol 1:3suy ra Y có 2 nhóm- COOH. +CT của Y H 2 NR(COOH) 2 . +Từ PTK của Y suy ra R. Viết CTCT của Y. năng lực tính toán 4) Hoạt động luyện tập, vận dụng: đã tiến hành 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1: Hçn hîp X gåm 2 aminoaxit no A vµ B ®Òu chøa 1 nhãm -COOH vµ 1 nhãm -NH 2 , tØ sè mol cña A vµ B lµ 3:2. Cho 17,24g X t¸c dông víi 110ml dd HCl 2M thu ®îc dd Y. §Ó t¸c dông hÕt víi c¸c chÊt trong Y cÇn 140ml dd KOH 3M. X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ B? BiÕt M A < M B . Câu 2:A lµ mét amin bËc mét cã CT§GN lµ CH 4 N. Cho 6g A t¸c dông víi 100ml dd HCl 1,2M thu ®îc 2 muèi. X¸c ®Þnh CTCT cña A? TÝnh khèi lîng cña mçi muèi thu ®îc? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)