Views
1 week ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 10 n¨m

Ngµy th¸ng 10 n¨m 2017 TiÕt 11:luyÖn tËp (Polime) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ polime díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ polime ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ polime. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1)æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2)Hoạt động khởi động: Câu hỏi: người ta dùng những phản ứng nào điều chế polime? 3) Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN Hoạt động 1: thảo luận cặp đôi +Đốt X thu được CO 2 và H 2 O có tỉ lệ Khi ®èt ch¸y polime X chØ thu mol 1:1 nên X có dạng C n H 2n O x . ®ưîc CO 2 vµ H 2 O cã tØ lÖ mol +Vậy X chỉ có thể là PP trong các 1:1. X lµ polime nµo díi ®©y? polime kể trên. A.PP B.PVC +PP có dạng: (-CH 2 -CH(CH 3 )-) n . C.PS D.Tinh bét. Hoạt động 2: thảo luận cặp đôi +Phân tử khối của 1 mắt xích polime là: Mét lo¹i polime X cã ph©n tö 280000/10000=28. khèi lµ 280.000 vµ hÖ sè polime +Mắt xích là: -CH 2 -CH 2 - ho¸ lµ 10.000. X lµ ? +Polime là: (-CH 2 -CH 2 -) n . A.(-CH 2 -CH 2 -) n B.(-CF 2 -CF 2 -) n C.(-CH 2 -CHCl-) n D.[-CH 2 -CH(CH 3 )-] n Hoạt động 3: thảo luận nhóm +Khối lượng của polime là 280g nhỏ theo bàn +Số mắt xích của polime là: Khi trïng hîp 280 gam etilen 280.6,02.10 23 /28 =6,02.10 24 mắt xích. trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp ngêi ta thu ®îc polime cã tªn lµ polietilen. TÝnh sè m¾t xÝch - CH 2 -CH 2 - cã trong polime ë trªn? Gi sö hiÖu suÊt trïng hîp lµ 100%. NĂNG LỰC Năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề Năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ Năng lực tính toán DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Hoạt động 4: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn §èt ch¸y hoµn toµn m gam aminoaxit X (chØ chøa 1 nhãm - NH 2 vµ 1 nhãm -COOH) th× thu ®- îc 0,3 mol CO 2 ; 0,25 mol H 2 O vµ 1,12 lÝt N 2 (®ktc). X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña X? Khi hi®ro ho¸ X thu ®îc Y. Trïng ngng 1 mol Y trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp víi hiÖu suÊt 100% th× thu ®îc bao nhiªu gam polime? +Tính số mol nguyên tử của C, H, O, N. +Tìm tỉ lệ mol của chúng suy ra CTTN, rồi suy ra CTPT, CTCT. +ĐLBTKL: m Y = m Polime + m H2O . Suy ra khối lượng của polime. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề 4) Hoạt động luyện tập, vận dụng: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: câu 1:Lấy lượng ancol và axit để sản xuất 1 tấn thủy tinh hữu cơ. Biết hiệu suất trùng hợp là 80% và hiệu suất este hóa là 50%. Khối lượng ancol và axit lần lượt là: A. 0,8 tấn và 4,5 tấn B. 0,8 tấn và 1,15 tấn C. 0,8 tấn và 1,25 tấnD. 1,8 tấn và 1,5 tấn Câu 2: Từ 4 tấn C 2 H 4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) A. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D.3,6 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)