Views
9 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 10 n¨m

Ngµy th¸ng 10 n¨m 2017 TiÕt 12:luyÖn tËp (Polime-t2) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ polime díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ polime ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ polime. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy nhắc lại khái niệm cao su và tơ 3) Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN Hoạt động 1: thảo luận nhóm a)CH 4 đ/c C 2 H 2 , đ/c C 2 H 3 Cl, đ/c PVC. nhỏ theo bàn b)Trùng ngưng axit ađipic với ViÕt c¸c PTHH tæng hîp c¸c hexametylenđiamin polime: c)C 6 H 5 -CH 2 Cl đ/c C 6 H 5 -CH 2 -MgCl, a) PVC tõ CH 4 vµ c¸c chÊt v« c¬ đ/c C 6 H 5 -CH 2 -CH 2 -O-MgCl, cÇn thiÕt. đ/c C 6 H 5 -CH 2 -CH 2 OH, đ/c C 6 H 5 - b) Nilon-6,6 tõ axit a®ipic vµ CH=CH 2 , đ/c PS. hexametylen®iamin. c) PS tõ benzyl clorua. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cã ®ñ. Hoạt động 2: thảo luận cặp đôi Câu 1: Câu 1:Hai chÊt nµo díi ®©y tham +Chọn đáp án C. gia phn øng trïng ngng víi nhau +Viết PTHH. t¹o t¬ nilon-6,6. Câu 2: A.Axit a®ipic vµ etylen glicol +Chọn dáp án B. B.Axit picric vµ +Viết PTHH. hexametylen®iamin C.Axit a®ipic vµ hexametylen®iamin D.Axit glutamic vµ hexametylen®iamin Câu 2:Cho polime: [-CH 2 -CH(COOCH 3 )-] n . Polime nµy lµ sn phÈm trïng hîp NĂNG LỰC Năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề Năng lực ngôn ngữ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

monome nµo? A.CH 3 COOCH=CH 2 B.CH 2 =CHCOOCH 3 C.C 2 H 5 COOCH=CH 2 D.CH 2 =CHCOOCH=CH 2 Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng PE, sn phÈm ch¸y lÇn lît cho qua b×nh (1) ®ùng H 2 SO 4 ®Æc, b×nh (2) ®ùng dd Ca(OH) 2 d thÊy khèi lîng b×nh (1) t¨ng m gam, b×nh (2) thu ®îc 100 gam kÕt tña. TÝnh m? +CT của PE: (-CH 2 -CH 2 -) n . +Từ CT suy ra: nCO 2 =nH 2 O. +nCO 2 =nH 2 O=1 mol. +Tính m: m=m H2O =18.1=18g. Năng lực tính toán 4) Hoạt động luyện tập, vận dụng: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1:Đểtổnghợp120 kgpoli(metylmetacrylat)vớihiệusuấtcủaquátrìnhhoáestelà60%vàquá trình trùnghợp là80%thì cần cáclượngaxit và ancol lần lượt là A. 170 kg và80 kgB. 85 kgvà40 kgC. 172 kg và84 kgD. 86 kg và42 kg Câu 2: Danhântạo(PVC)đượcđiềuchếtừkhíthiênnhiên(CH 4 ).Nếuhiệusuấtcủatoànbộquátrình là20%thì đểđiều chế 1 tấn PVCphải cần một thểtíchmetan là: A. 3500m 3 B. 3560m 3 C. 3584m 3 D. 5500m 3 Câu 3: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên (CH 4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất của mỗi giai đoạn như sau: hiÖu suÊt 15% hiÖu suÊt 95% hiÖu suÊt 90% Metan ⎯⎯⎯⎯→ axetilen ⎯⎯⎯⎯→ vinylclorua ⎯⎯⎯⎯→ PVC . Muốn tổng hợp 1 tấn PVC cần bao nhiêu m 3 khí thiên nhiên (ở đktc). A. 5589. B. 5883. C. 2941. D. 5880. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA