Views
9 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 11 n¨m

Ngµy th¸ng 11 n¨m 2017. TiÕt 13:luyÖn tËp (kim lo¹i) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ kim lo¹i díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ kim lo¹i ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ kim lo¹i. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) KiÓm tra bµi cò: 3) Ging bµi míi: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NĂNG LỰC Hoạt động 1: + Tính số mol hỗn hợp khí. Năng lực tính Bµi 1: + Tính KLMTB của hỗn hợp. toán, năng lực Hoµ tan 62,1g kim lo¹i R vµo dd + Tính số mol mỗi khí. giải quyết vấn HNO 3 2M lo·ng thu ®îc 16,8 lÝt hçn + Tính số mol e nhận. Suy ra số đề hîp khÝ N 2 vµ N 2 O cã tØ khèi so víi mol e nhường. H 2 lµ 17,2. X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ + Tính R theo n. Biện luận suy ra thÓ tÝch dd HNO 3 ®· dïng? R. Hoạt động 2: + Viết PTHH Năng lực tính Bµi 2: + Tính số mol của CO 2 , của NO toán, năng lực Cho 11,6g FeCO 3 tan hoµn toµn vµo theo số mol của FeCO 3 . giải quyết vấn dd HNO 3 lÊy d t¹o ra m (g) hçn hîp + Tính m. đề khÝ CO 2 vµ NO. Gi¸ trÞ cña m lµ? Hoạt động 3: Bài 3: Năng lực tính Bµi 3: + Tính số mol NO. toán, năng lực Cho p gam Fe vµo Vml dd HNO 3 + Gọi số mol của Fe(NO 3 ) 3 , giải quyết vấn 1M thÊy Fe phn øng hÕt, thu ®îc Fe(NO 3 ) 2 lần lượt là x,y. đề 0,672 lÝt khÝ NO(®ktc). C« c¹n dd + Lập PT khối lượng muối và PT sau phn øng thu ®îc 7,82g muèi s¾t thăng bằng e. khan. TÝnh gi¸ trÞ cña p vµ V? + Giải hệ 2 PT để tìm x, y. + Tính số mol của Fe, HNO 3 . Suy ra p, V. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoạt động 4: Bµi 4: Hoµ tan 6,21g kim lo¹i M b»ng dd HNO 3 võa ®ñ, thu ®îc 1,5456 lÝt khÝ X (®ktc) vµ dd chøa mét muèi, cã Bài 4: + Tính số mol của NO 3 - trong muối, suy ra số mol của R(NO 3 ) n . + Tính PTK của muối, suy ra quan hệ R và n. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề

khèi lîng 48,99g. X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ khÝ X? + Biện luận suy ra kim loại R. + Tính số mol e nhường, suy ra số mol e nhận. + Số mol e nhận gấp t lần số mol khí X. + Tìm t và suy ra khí X. 4) Hoạt động luyện tập, vận dụng: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1: Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vµ II b»ng dd HCl thu ®îc dd A vµ 672 ml khÝ bay ra(®ktc). C« c¹n dd A thu ®îc khèi lîng muèi khan lµ bao nhiªu gam? Câu 2: M lµ kim lo¹i ho¸ trÞ II. NhiÖt ph©n hoµn toµn 25,9g M(HCO 3 ) 2 råi cho khÝ CO 2 hÊp thô vµo dd Ca(OH) 2 d th× thÊy t¹o ra 20g kÕt tña. X¸c ®Þnh kim lo¹i M ? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)