Views
11 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 11 n¨m

Ngµy th¸ng 11 n¨m 2017 TiÕt 14:luyÖn tËp (kim lo¹i) I. Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ kim lo¹i díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ kim lo¹i ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ kim lo¹i. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) ổn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Khởi động: Câu hỏi: nếu tính chất hóa học của kim loại? Lấy ví dụ minh họa? 3) Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: +Tính số mol của Fe và số mol của Năng lực giải Bµi 1: HNO 3 . quyết vấn đề, Khi cho 8,4g Fe vµo 400ml dd +Viết PTHH của Fe với HNO 3 . năng lực tính HNO 3 1M.Sau khi c¸c phn øng +So sánh quan hệ mol cả Fe và HNO 3 toán xy ra hoµn toµn thu ®îc dd A vµ trên PTHH. Suy ra Fe dư. khÝ NO duy nhÊt. Trong A cã: +Fe dư tác dụng với Fe(NO 3 ) 3 tạo A.Fe(NO 3 ) 3 muối sắt II. B.Fe(NO 3 ) 3 ,Fe(NO 3 ) 2 +Từ quan hệ mol của Fe dư và C.Fe(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 3 suy ra các chất tồn tại trong D.Fe(NO 3 ) 3 , HNO 3 dd A. Hoạt động 2: Bµi 2: Cho 12,8g Cu tan hÕt trong dd HNO 3 thÊy tho¸t ra V lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ NO, NO 2 cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 19. TÝnh gi¸ trÞ cña V? Hoạt động 3: Bµi 3: Cho m gam hçn hîp 2 kim lo¹i A,B ®Òu cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi t¸c dông víi dd CuSO 4 thu ®îc hçn hîp chÊt r¾n X. LÊy hçn hîp X ®em hoµ tan hoµn toµn trong dd HNO 3 lo·ng thu ®îc 11,2 lÝt khÝ +Từ tỉ khối của hỗn hợp khí suy ra tỉ lệ mol của NO và NO 2 . +Lập PT thăng bằng e suy ra số mol mỗi khí: 2nCu = 3nNO + nNO 2 . +Tính tổng số mol của hỗn hợp khí suy ra V. +Xác định số mol e nhường và nhận trong 2 trường hợp như nhau. +Lập PT: n e = 3nNO=nNO 2 . +Tính số mol NO 2 rồi suy ra V. Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

NO (®ktc). NÕu lÊy hçn hîp X dem hoµ tan hoµn toµn trong dd HNO 3 ®Æc thu ®îc V lÝt khÝ NO 2 (®ktc). TÝnh gi¸ trÞ cña V? Hoạt động 4: Bµi 4: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 b»ng dd HNO 3 ®Æc, nãng, d thu ®îc 4,48 lÝt khÝ NO 2 (®ktc). C« c¹n dd sau phn øng thu ®îc 145,2g muèi khan. TÝnh m? +Tính số mol Fe(NO 3 ) 3 , suy ra số mol Fe trong muối. +Lập PT thăng bằng e: 3nFe = 2nO + nNO 2 . +Tính số mol O trong oxit. +m = m Fe + m O . Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán 4) Hoạt động luyện tập: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu hỏi:Hoµ tan a gam hçn hîp Al, Mg, Zn b»ng dd HCl 0,75M(d). Cho dd sau phn øng t¸c dông víi dd AgNO 3 d thu ®îc 8,61 gam kÕt tña. TÝnh thÓ tÝch cña dd HCl ®· dïng? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)