Views
7 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy th¸ng 11 n¨m

Ngµy th¸ng 11 n¨m 2017. TiÕt 15:luyÖn tËp (kim lo¹i) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ kim lo¹i díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ kim lo¹i ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. 4-Năng lực: Năng lực Tự học; Giải quyết vấn đề; Tự quản lý; Hợp tác; Tính toán. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ kim lo¹i. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động 3) hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: thảo luận cặp đôi PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Cả 2 kim loại trong cặp nào sau đây đều không tan trong dung dịch HNO 3 đặc nguội Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp, năng lực giải A. Zn, Fe B. Fe, Al Câu 6: B quyết vấn đề, C. Cu, Al D. Ag, Fe Câu 7: C năng lực tính Câu 2: Khi cho các chất: Ag, Cu, toán. CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì dãy các chất đều bị tan hết là: A. Cu, Ag, Fe B. Al, Fe, Ag C. Cu, Al, Fe D. CuO, Al, Fe Câu 3: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A.HCl. B.AlCl 3 . C.AgNO 3 . D.CuSO 4 . Câu 4: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H 2 O tạo thành dung dịch bazơ là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 5: Cho phản ứng: aAl + bHNO 3 ⎯⎯→ cAl(NO 3 ) 3 + dNO + eH 2 O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng A.5. B.4. C.7. D.6. Câu 6: Hiện tượng nào đã xảy ra khi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

cho K kim loại vào dung dịch MgCl 2 . A. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa đỏ. B. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa trắng. C. Bề mặt kim loại có màu trắng, dd có màu xanh. D. Bề mặt kim loại có màu trắng và có kết tủa màu xanh. Câu 7: Cho: Hg, Cu, Ag, Fe, Al, Ba, K. Có bao nhiêu kim loại phản ứng được với dung dịch CuSO 4 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Hoạt động 2: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn PHIẾU HỌC TẬP 2 Bµi 1: Hoµ tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vµ II b»ng dd HCl thu ®îc dd A vµ 672 ml khÝ bay ra(®ktc). C« c¹n dd A thu ®îc khèi lîng muèi khan lµ bao nhiªu gam? Bµi 2: M lµ kim lo¹i ho¸ trÞ II. NhiÖt ph©n hoµn toµn 25,9g M(HCO 3 ) 2 råi cho khÝ CO 2 hÊp thô vµo dd Ca(OH) 2 d th× thÊy t¹o ra 20g kÕt tña. X¸c ®Þnh kim lo¹i M ? Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Phiếu học tập 3: Bµi 3: Cho mét luång khÝ CO d ®i qua èng sø chøa m(g) hçn hîp Al 2 O 3 , Fe 3 O 4 nung nãng.Sau mét thêi gian trong èng cßn l¹i 14,14g chÊt r¾n. KhÝ ra khái èng sø cho hÊp thô vµo dd Ca(OH) 2 d thu ®îc 16g kÕt tña. TÝnh m? Bµi 4: Hoµ tan a gam hçn hîp Al, Mg, Zn b»ng dd HCl 0,75M(d). Cho dd sau phn øng t¸c dông víi dd AgNO 3 d thu ®îc 8,61 gam kÕt tña. TÝnh thÓ tÝch cña dd HCl ®· dïng? 4) Hoạt động luyện tập: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Bài 1. +Tính số mol CO 2 tạo ra. +1 gốc CO 2- 3 được thay thế bằng 2 gốc Cl - . +m muối = (71-60).nCO 2 . Bài 2. +Tính số mol CaCO 3 suy ra số mol CO 2 . +Viết PTHH nhiệt phân. +nM(HCO 3 ) 2 = nCO 2 .1/2. +Tính PTK của muối và suy ra M. Bài 3. +CO pư với oxit tạo ra CO 2 . +Tính số mol CaCO 3 suy ra số mol CO 2 . +nO trong oxit = nCO 2 . +m=14,4 + mO. Bài 4 +Viết các PTHH xảy ra. +Nhận xét: nCl - trong HCl = nAgCl= nHCl. +Tính V của dd HCl. Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1