Views
11 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Câu 1: Cho m gam hçn

Câu 1: Cho m gam hçn hîp gåm Al, Cu vµo dung dÞch HCl d−, sau phn øng kÕt thóc thu ®−îc 3,36 lit khÝ (®ktc). NÕu cho m gam hçn hîp X ë trªn vµo mét l−îng d− axit nitric (®Æc nguéi), sau khi kÕt thóc phn øng sinh ra 6,72 lit NO 2 (sn phÈm khö duy nhÊt, ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ. A 12,3 gam B. 10,5 gam C. 11,5 gam D. 15,6 gam. Câu 2:Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO 3 , thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO 2 có thể tích là 8.96 lit và có tỷ khối đối với hiđrô là 16.75. giá trị của m là: A. 9.1125 B. 2.7g C. 8.1g D. 9.225g DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ngày tháng năm 2017 TiÕt 16:luyÖn tËp (kim lo¹i) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ kim lo¹i díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ kim lo¹i ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. 4-Năng lực: Năng lực Tự học; Giải quyết vấn đề; Tự quản lý; Hợp tác; Tính toán. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ kim lo¹i. III- Phương pháp: vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm IV-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: 3) Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: Bài 1: Hoµ tan 14,4 gam hçn hîp Fe vµ Fe x O y trong dung dÞch HCl d thu ®îc 1,12 lÝt khÝ (®ktc). Dung dÞch sau phn øng cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH + Tính số mol Fe 2 O 3 . Suy ra số mol Fe trong hỗn hợp. + Tính số mol H 2 suy ra số mol Fe tự do trong hỗn hợp. Suy ra số mol Fe trong oxit và số mol O trong oxit. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ dư, t¸ch kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi cßn l¹i 16 gam chÊt r¾n. Xđ CT của s¾t oxit? + Lập tỉ lệ mol Fe và O suy ra CT của oxit. Hoạt động 2: Bài 2: 10,5 gam hçn hîp K,Al tan hÕt trong níc thu ®îc dd A.Nhá tõ tõ dd HCl 1M vµo dd A, khi b¾t ®Çu thÊy cã kÕt tña th× tèn hÕt 100ml dd HCl trªn. +Viết PTHH của K với H 2 Ovà PTHH của Al với KOH +dd thu được chứa KAlO 2 và KOH dư. +Lập 2 PT đại số: mK + mAl = 10,5 và nKOH = nAl + HCl. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ Tính tØ lÖ mol cña K vµ Al trong hçn hîp? +Giải hệ PT suy ra số mol của từng kim loại. Hoạt động 3: Bài 3: Hoµ tan a gam hçn hîp Al, Mg, Zn b»ng dd HCl 0,75M(d). Cho dd sau phn øng t¸c dông víi dd AgNO 3 d thu ®îc 8,61 gam kÕt tña. Tính thÓ tÝch cña +Viết các PTHH xảy ra. +Nhận xét: nCl - trong HCl = nAgCl= nHCl. +Tính V của dd HCl. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ dd HCl ®· dïng? Hoạt động 4: Bài 4: Hoµ tan kim lo¹i M b»ng dd HNO 3 lo·ng thu dîc 0,448 lit (®ktc) hçn hîp khÝ X gåm N 2 O vµ N 2 cã d so víi O 2 lµ 1,125.C« c¹n dd thu ®îc mét muèi cã khèi lîng 13,32 gam. Xác định kim lo¹i M? +Tính số mol của hỗn hợp X, PTKTB của hỗn hợp X. +Tính số mol của từng khí trong hỗn hợp X. +Tính số mol e suy ra số mol NO - 3 trong muối, suy ra khối lượng của kim loại. +Thăng bằng e, biện luận M theo hóa trị n. Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)