Views
7 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

4) Hoạt động

4) Hoạt động luyện tập: đã tiến hành ở trên 5) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1:Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 1,344 lit NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 35,5 C. 49,09 D. 34,36 Câu 2:Choa gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 30% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,69 mol HNO3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được0,75a gam chất rắn A, dung dịch B và 6,048 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO 2 và NO. a) Khối lượng muối trong dung dịch B là A. 50,82g. B. 37,80g. C. 40,04g. D. 62,50g. b) Giá trị của a là: A. 47,04. B. 39,20. C. 30,28. D. 42,03 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ngµy th¸ng 12 n¨m 2017 TiÕt 17:luyÖn tËp (kim lo¹i tiếp) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ kim lo¹i díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ kim lo¹i ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ, tình cảm: Yêu thích học tập bộ môn. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ kim lo¹i. III- Phương pháp: vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm IV-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1-æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2- Hoạt động khởi động 3- Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: +Tính số mol của Al 2 O 3 suy ra số mol Năng lực tính Bài 1: Cho 6,35 gam hỗn hợp 2 kim của Al(OH) 3 . toán, năng loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M +Từ số mol HCl, Al(OH) 3 suy ra số lực giải quyết vào trong nước dư. Sau phản ứng mol NaAlO 2 . Suy ra số mol của M. vấn đề, năng thu được dung dịch X ; 1,35 gam +Từ số mol của M suy ra V. lực ngôn ngữ chất rắn không tan và V lít khí (ở +Tính tổng khối lượng của Al, suy ra đktc ) . Cho từ từ 80 ml dung dịch khối lượng của M và suy ra kim loại HCl 2M vào dung dịch X thì thu M. được một kết tủa Y . Nung Y đến khối lượng không đổi thu được 4,08 gam chất rắn . Xđ kim loại M và giá trị của V. Hoạt động 2: +Tính số mol H 2 suy ra số mol OH - . Năng lực tính Bài 2: Cho 2,22 gam hỗn hợp kim +Tính khối lượng chất rắn bằng tổng toán, năng loại gồm K,Na,Ba vào nước dư , sau khối lượng của kl với khối lượng của lực giải quyết phản ứng thu được 1,008 lít khí (ở OH - . vấn đề, năng lực ngôn ngữ đktc) và dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Xđ giá trị của m? Bài 3: Hỗn hợp X gồm 7,2g FeO và +Tính số mol FeO, Fe 3 O 4 suy ra số Năng lực tính 23,2g Fe 3 O 4 . Khử hoàn toàn hỗn mol của O. toán, năng hợp X bằng lượng dư CO ở nhiệt độ +Số mol CO 2 thu được bằng số mol lực giải quyết cao , thu được hỗn hợp khí Y. Cho của O. vấn đề, năng toàn bộ khí Y đi qua dung dịch nước +Tính số mol CaCO 3 theo CO 2 và suy lực ngôn ngữ vôi trong dư. Tính lượng kết tủa thu ra khối lượng kết tủa. được. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1