Views
1 week ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m

Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2017. TiÕt 2:luyÖn tËp (ChÊt bÐo) I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: Củng cố các kiến thức về tính chất của chất béo. 2) Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học về chất béo để giải các bài tập có liên quan 3) Thái độ: Hs có thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị: + Gv: hệ thống câu hỏi và bài tập + Hs: ôn tập tính chất của chất béo. III. Phương pháp: Phương pháp vấn đáp gợi mở, phương pháp hoạt động nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1) Ổn định lớp: 2) Hoạt động khởi động: Câu hỏi: nêu khái niệm este? Tính chất hóa học đặc trưng của este là gì? 3) hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: học sinh làm việc cá nhân thông qua phiếu học tập Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo: A. chủ yếu là các axit béo chưa no B. chủ yếu là các axit béo no C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. Không xác định được Câu 2: Lipít là: A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N B. trieste của axit béo và glixerol C. là este của axit béo và ancol đa chức D. trieste của axit hữu cơ và glixerol Câu 3: Hãy chọn nhận định đúng: A.Lipit là chất béo. B.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật. C.Lipit là este của glixerol với các axit béo. D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: D Năng lực tự học, năng lực ngôn ngữ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

chất béo, sáp, sterit, photpholipit.... Câu 4:Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? A. Dầu vừng (mè) B. Dầu lạc (đậu phộng) C. Dầu dừa D. Dầu bôi trơn Hoạt động 2: thảo luận cặp đôi Khi thuû ph©n hoµn toµn mét lo¹i este b»ng dung dÞch kiÒm th× thu được glixerol vµ muèi cña axit stearic vµ panmitic víi tØ lÖ mol 2:1. X¸c ®Þnh CTCT cña este trªn? Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ Câu 1: Năng lực tính theo bàn Trong 1 tấn mỡ chứa 0,2 tấn tristearin, toán Câu 1:Mét lo¹i mì ®éng vËt chøa 0,3 tấn tripanmitin, 0,5 tấn triolein 20% tristearin, 30% tripanmitin, 50% (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 →3 C 17 H 35 COONa triolein vÒ khèi lưîng. 890 g → 918g 0,2 tấn → 0,206 tấn TÝnh khèi lîng muèi thu ®ưîc khi xµ (C phßng ho¸ 1 tÊn mì trªn b»ng dung 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 →3 C 15 H 31 COONa 806 g → 834g dÞch NaOH, gi sö hiÖu suÊt ®¹t 90%. 0,3 tấn → 0,31 tấn Câu 2:CÇn bao nhiªu kg chÊt bÐo (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 →3 C 17 H 33 COONa chøa 89% khèi lîng tristearin (cßn 884 g → 828g 11% t¹p chÊt tr¬ bÞ lo¹i bá trong qu¸ 0,5 tấn → 0,47 tấn tr×nh nÊu xµ phßng) ®Ó sn xuÊt ®îc 1 Vì hiệu suất là 90% nên khối lượng tÊn xµ phßng chøa 72% khèi lîng muối thực tế thu được là: natristearat? (0,206 + 0,31+0,47)x0,9 = 0,8874 tấn Câu 2: Khối lượng natri stearat: 0,72 tấn (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 →3 C 17 H 35 COONa 890 g → 918g 0,698 tấn → 0,72 tấn Khối lượng chất béo cần lấy: 0,698x100: 89 = 0,784 tấn 4) Hoạt động luyện tập: Đã tiến hành ở trên 5) hoạt đông vận dụng, sáng tạo: không 6) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu 1:Glixerol C 3 H 5 (OH) 3 có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit R ' COOH và R '' COOH (có H 2 SO 4 đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este? A. 2 B. 6 C. 4 D. 8 Câu 2:Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây: A.CH 3 COOCH 3 B. HCOOCH 3 C.CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 2 H 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA