Views
9 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngày 26/8/2017 TiÕt

Ngày 26/8/2017 TiÕt 3:luyÖn tËp (Glucoz¬) I-Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ glucoz¬ díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ glucoz¬ ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ glucoz¬. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1) æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2) Hoạt động khởi động: Câu hỏi: hãy nêu tính chất hóa học của glucozo 3) Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: tổ chức thảo luận cặp a) Dïng quú tÝm nhËn ra Năng lực sử đôi. CH 3 COOH; dïng kÕt tña Cu(OH) 2 dụng ngôn Nªu ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt nhËn ra glucoz¬ vµ glixerol, cßn l¹i ngữ hóa học c¸c dung dÞch riªng biÖt cña c¸c chÊt lµ etanol. sau: b) dùng phn øng tr¸ng b¹c a)Glucoz¬, glixerol, etanol, axit nhËn ra fructoz¬, dïng kÕt tña axetic. Cu(OH) 2 nhËn ra glixerol, cßn l¹i lµ b)Fructoz¬, glixerol, etanol. etanol. Hoạt động 2: thảo luận cặp đôi C 6 H 12 O 6 → 2 Ag Năng lực tính §Ó tr¸ng mét chiÕc gương soi, ngêi ta Số mol glucozo: 0,2 mol toán ®un nãng dung dÞch chøa 36g glucoz¬ → số mol Ag: 0,4 mol →số mol víi lượng võa ®ñ dd AgNO 3 trong AgNO 3 : 0,4 mol NH 3 . TÝnh khèi lîng Ag ®· b¸m vµo Khối lượng Ag bám vào gương: mÆt kÝnh cña gương vµ khèi lượng 0,2x108 = 21,6 g AgNO 3 ®· dïng. BiÕt c¸c phn øng Khối lượng AgNO 3 đã dùng: xy ra hoµn toµn. 0,2 x 170 = 34 gam Hoạt động 3: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn TÝnh khèi lîng Ag sinh ra khi cho dung dÞch chøa 18g fructoz¬ vµ 27g glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch AgNO 3 trong NH 3 ®un nãng? Hoạt động 4: thảo luận nhóm nhỏ theo bàn Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp Tổng số mol fructozo và glucozo là: (18 + 27): 180 = 0,25 mol C 6 H 12 O 6 → 2 Ag 0,25 mol → 0,5 mol Vậy khối lượng bạc thu được là: 0,5 x 108 = 54 gam C 6 H 12 O 6 → 2 C 2 H 5 OH+2 CO 2 0,1 mol ← 0,2mol Khối lượng CO 2 : 10 – 3,4 = 6,6 g Năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực

thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là Số mol CO 2 : 0,15 mol Khối lượng glucozo cần lấy trên thực tế là: 0,15 x 180 x 100 : 90 = 30g ngôn ngữ 4) Hoạt động luyện tập: Đã tiến hành ở trên 5) hoạt động vận dụng, sáng tạo: không 6) Giao nhiệm vụ về nhà: Câu hỏi: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là A. 10% B. 90% C. 80% D. 20% DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH