Views
5 days ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngày 3/9/2017 TiÕt

Ngày 3/9/2017 TiÕt 4:luyÖn tËp (Saccaroz¬ vµ tinh bét) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ saccaroz¬ vµ tinh bét díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ saccaroz¬ vµ tinh bét ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ: Học sinh có thái độ học tập tích cực, hợp tác. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ saccaroz¬ vµ tinh bét. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1-æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2-Hoạt động khởi động: Câu hỏi: nêu tính chất hóa học của tinh bột? 3- Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: Tổ chức thảo luận cặp đôi. Câu 1:Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột →Glucozơ → X → Y → CH 3 COOH. Xác định hai chất X, Y ? viết phương trình phản ứng ? Câu 1: X: C 2 H 5 OH Y: CH 3 CHO Câu 2: X: tinh bột Y: glucozo Z : khí cacbonic Năng lực ngôn ngữ, năng lực giả quyết vấn đề Câu 2 : xác định X, Y, Z, E, G trong các phản ứng sau đây ? E: ancol etylic G: oxi X + H 2 O Y + H 2 Y Y + 2AgNO 3 + NH 3 + H 2 O Sobitol Amoni gluconat + 2Ag + 2NH 4 NO 3 Y Z + H 2 O xúc tác xúc tác Ánh sáng E + Z chất diệp lục H 2 , t 0 t 0 X + G DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoạt động 2: Tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo bàn Khối lượng của tinh bột cần dùng trongquá trình lên men để tạo thành 5 (C 6 H 10 O 5 ) n → C 6 H 12 O 6 → 2n C 2 H 5 OH 162n 92n 3,24kg ← 1,84 kg Năng lực tính toán, năng lực hợp tác

lít ancol etylic 46 0 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo bàn Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 550g kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100g kết tủa. Xác định Giá trị của m? 4) Hoạt động luyện tập: vừa tiến hành ở trên 5) Hoạt động vận dụng, sáng tạo: không 6) Giao nhiệm vụ về nhà Thể tích rượu nguyên chất: 46x5:100 = 2,3 lit Khối lượng rượu nguyên chất: 2,3 x 0,8 = 1,84 Kg kg Vậy khối lượng tinh bột cần lấy trên thực tế là: 3,24x100:72 = 4,5 kg CO 2 + Ca(OH) 2 → 5,5 mol CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O 1 mol ← 1mol Tổng số mol CO 2 : 5,5 + 1x2 = 7,5 mol (C 6 H 10 O 5 ) n → C 6 H 12 O 6 → 2n CO 2 3,75/n mol ← 7,5mol Khối lượng tinh bột cần lấy trên thực tế là: 3,75x162x100:81 = 750 g Năng lực tính toán, năng lực hợp tác Từ 180g glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2017.

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W)
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh