Views
10 months ago

GIÁO ÁN HÓA HỌC TỰ CHỌN 12 SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HS

LINK BOX: https://app.box.com/s/3moohi5ztq1sptwyesskkoz4fi2gswn0 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1rgt7jlKuKIf3lcq7iJNfph1JJEzmEdD_/view?usp=sharing

Ngày 3/9/2017 TiÕt

Ngày 3/9/2017 TiÕt 4:luyÖn tËp (Saccaroz¬ vµ tinh bét) I-Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ saccaroz¬ vµ tinh bét díi d¹ng bµi tËp c¬ bn. 2-KÜ n¨ng: VËn dông lÝ thuyÕt ®· häc vÒ saccaroz¬ vµ tinh bét ®Ó gii c¸c bµi tËp liªn quan. 3-Thái độ: Học sinh có thái độ học tập tích cực, hợp tác. II-ChuÈn bÞ: 1-ThÇy: HÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. 2-Trß: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ saccaroz¬ vµ tinh bét. III-TiÕn tr×nh tiÕt häc: 1-æn ®Þnh tæ chøc: Giíi thiÖu, kiÓm diÖn sÜ sè. 2-Hoạt động khởi động: Câu hỏi: nêu tính chất hóa học của tinh bột? 3- Hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NĂNG LỰC Hoạt động 1: Tổ chức thảo luận cặp đôi. Câu 1:Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột →Glucozơ → X → Y → CH 3 COOH. Xác định hai chất X, Y ? viết phương trình phản ứng ? Câu 1: X: C 2 H 5 OH Y: CH 3 CHO Câu 2: X: tinh bột Y: glucozo Z : khí cacbonic Năng lực ngôn ngữ, năng lực giả quyết vấn đề Câu 2 : xác định X, Y, Z, E, G trong các phản ứng sau đây ? E: ancol etylic G: oxi X + H 2 O Y + H 2 Y Y + 2AgNO 3 + NH 3 + H 2 O Sobitol Amoni gluconat + 2Ag + 2NH 4 NO 3 Y Z + H 2 O xúc tác xúc tác Ánh sáng E + Z chất diệp lục H 2 , t 0 t 0 X + G DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hoạt động 2: Tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo bàn Khối lượng của tinh bột cần dùng trongquá trình lên men để tạo thành 5 (C 6 H 10 O 5 ) n → C 6 H 12 O 6 → 2n C 2 H 5 OH 162n 92n 3,24kg ← 1,84 kg Năng lực tính toán, năng lực hợp tác

lít ancol etylic 46 0 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động nhóm nhỏ theo bàn Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 550g kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100g kết tủa. Xác định Giá trị của m? 4) Hoạt động luyện tập: vừa tiến hành ở trên 5) Hoạt động vận dụng, sáng tạo: không 6) Giao nhiệm vụ về nhà Thể tích rượu nguyên chất: 46x5:100 = 2,3 lit Khối lượng rượu nguyên chất: 2,3 x 0,8 = 1,84 Kg kg Vậy khối lượng tinh bột cần lấy trên thực tế là: 3,24x100:72 = 4,5 kg CO 2 + Ca(OH) 2 → 5,5 mol CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O 1 mol ← 1mol Tổng số mol CO 2 : 5,5 + 1x2 = 7,5 mol (C 6 H 10 O 5 ) n → C 6 H 12 O 6 → 2n CO 2 3,75/n mol ← 7,5mol Khối lượng tinh bột cần lấy trên thực tế là: 3,75x162x100:81 = 750 g Năng lực tính toán, năng lực hợp tác Từ 180g glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2017.

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án hóa học 11 soạn theo hướng phát huy năng lực học sinh (2016)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)