Views
4 days ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ĐỀ SỐ 1: Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Tröôøng THPT Chuyeân Thaêng Long – Ñaølaït ÑEÀ KIEÅM TRA OLIMPIC LÔÙP 10 LẦN 1 Toå Hoaù hoïc Thôøi gian: 180 phuùt ****** (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) *********** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Caâu 1 (5 ñieåm) 1. Hoaøn thaønh vaø caân baèng caùc phaûn öùng sau baèng phöông phaùp thaêng baèng electron. a. CuFeS x + O 2 ⎯⎯→ Cu 2 O + Fe 3 O 4 + SO 2 b. S + O 2 ⎯⎯→ SO 2 + SO 3 2. Hoaøn thaønh vaø caân baèng caùc phöông trình phaûn öùng sau baèng phöông phaùp ion electron. - a. MnO 4 + SO 2- 3 + ? ⎯⎯→ Mn 2+ + SO 2- 4 +? b. Al + NO - x + OH - + H 2 O ⎯⎯→ … 3. Hoaøn thaønh caùc phöông trình phaûn öùng sau: a. NaCl + H 2 SO 4 ñaëc, noùng ⎯⎯→ b. NaBr + H 2 SO 4 ñaëc, noùng ⎯⎯→ c. NaClO + PbS ⎯⎯→ d. Cl 2 + Ca(OH) 2 ⎯⎯→ e. Ag + HClO 3 ⎯⎯→ f. NH 3 + I 2 tinh theå ⎯⎯→ 4. Cho bieát traïng thaùi lai hoaù cuûa nguyeân töû trung taâm vaø caáu truùc hình hoïc cuûa caùc phaân töû vaø ion sau: BrF 5 , Ni(CN) 2- 4 , CrO 2- 4 , HSO - 3 . Caâu 2 (5 ñieåm) 1. Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng: Na 2 S 2 O 3 S H 2 SO 4 HCl Cl 2 S SO 2 SO 2 Cl 2 H 2 SO 4 SO 2 SOCl 2 HCl Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 Na 2 S Na 2 S 2 O 3 Na 2 SO 4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 2. Ñeå ñieàu cheá FeS ngöôøi ta cho saét taùc duïng vôùi löu huyønh noùng chaûy. Quaù trình naøy ñöôïc thöïc hieän trong khí cacbonic khoâ, khoâng ñöôïc tieán haønh trong khoâng khí. Haõy giaûi thích vì sao ñieàu cheá FeS khoâng ñöôïc tieán haønh trong khoâng khí, vieát caùc phöông trình phaûn öùng minh hoaï. 3. Baèng thuyeát lai hoaù giaûi thích söï taïo thaønh ioân phöùc Cu(NH 3 ) 2+ 4 vaø söï taïo thaønh phöùc chaát trung hoaø Fe(CO) 5 . 4. Giaûi thích ngaén goïn caùc yù sau: a. NF 3 khoâng coù tính bazô nhö NH 3 . b. SnCl 2 laø chaát raén, SnCl 4 laø chaát loûng soâi ôû 114,1 0 C. c. NO 2 coù khaû naêng nhò hôïp deã daøng trong khi ñoù ClO 2 khoâng coù khaû naêng ñoù. d. Cho hoãn hôïp KIO 3 vaø KI vaøo dung dòch AlCl 3 thaáy xuaát hieän keát tuûa keo traéng. Caâu 3 (5 ñieåm) 1. Hôïp chaát A ñöôïc taïo thaønh töø caùc ion ñeàu coù caáu hình electron cuûa khí hieám Argon. Trong 1 phaân töû A coù toång soá haït proton, nôtron, electron laø 164. a. Xaùc ñònh CTPT cuûa A, bieát A taùc duïng vôùi 1 nguyeân toá (ñôn chaát) coù trong A theo tyû leä mol 1:1 taïo thaønh chaát B. Vieát CT Lewis, CTCT cuûa A vaø B. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Báo cáo khoa học: Hydrogels as Drug Delivery Systems (Hệ dẫn truyền thuốc Hydogels)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
TIẾNG ANH ĐÀM THOẠI THỰC DỤNG LÊ HUY LÂM PHẠM VĂN THUẬN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG