Views
11 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Caâu 1 Xaùc ñònh M vaø X − Ta coù : M 2 X Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) / / / ⎧⎪ M : Z, e, n ⎧⎪ X : Z , e , n + Goïi ⎨ ⎨ ⎪⎩ M : Z, ( e − 1 ), n ⎪⎩ X : Z , ( e + 2 ), n − Coù heä phöông trình : ⎧ / / ( 4Z + 2Z ) + ( 2N + N ) = 140 (1) ⎪ / / ⎪( 4Z + 2Z ) − ( 2N + N ) = 44 (2) ⎨ / / ⎪ Z − Z + N − N = 23 (3) + 2 − / / / ( ) ( ) ⎪ / / ( 2Z − 2Z ) + ( N − N ) ⎩ = 34 (4) Giaûi heä ta ñöôïc : Z = 19 ; Z / = 8. Vaäy : Z = 19(K) ; Z / = 8 (0) a. Vieát caáu hình e − : − M + : ( K + ) : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; O 2− : 1s 2 2s 2 2p 6 b. Xaùc ñònh vò trí X , Y : Nguyeân toá STT Chu kyø Nhoùm Phaân nhoùm K 19 4 I I A O 8 2 VI VI A Caâu 2 a. Ñoä tan trong nöôùc cuûa CaCO 3 CaCO 3 + H 2 O Ca 2+ − + HCO + OH − K 2+ − − [ Ca ][ HCO ][ OH ] K = vì : [ CaCO 3 ] = 1 ; [H 2 O ] = 1 [ CaCO ][ H O] 3 3 2 − 3 − 3 − 3 ⇒ K = [Ca 2+ ] [ HCO ] [ OH − ] = T = S.S.S = S 3 ( Vì [Ca 2+ ] = [ HCO ] = [ OH − ] = S ) + K = [Ca 2+ ] . [ HCO ] . [ OH − ] (1) + CaCO 3 Ca 2+ + CO 3 ; T = [Ca 2+ ] + [ CO 3 ] 2 ⇒ [ ] + T Ca = (1) / 2− CO + ⇒ [ − 3 [ ] 3 HCO H + + − 3 2− + 2− 2− [ H ][ CO3 ] CO 3 ; K 2 = − [ HCO ] 2− 3 HCO ] = K −1 2 .[ H + ] [ CO ] (2) / + H 2 O H + + OH − ; K W = [ H + ] [OH − ] ⇒ [ ] − 1 OH = K W (3) + [ H ] / Theá (1) / , (2) / , (3) / vaøo (1) : 3 T −1 + 2− K W −1 S = ⋅K 2 . H CO3 ⋅ = T.K 2 .K − + CO H [ ] 3 [ ][ ] [ ] W 3 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2− www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 10 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) −1 2 3 −8 −11 −1 −14 ⇒ S = T.K .K = 10 .( 5.10 ) .10 = 1,26.10 mol / l b. Tính pH cuûa dd baõo hoøa CaCO 3 : + S = [ OH − ] = 1,26.10 −4 = 10 −3,9 W −14 + pH = − lg [H + 10 ] = − lg = 10, 1 ; pH = 10,1 −3,9 10 c. Tính ñoä tan : CaCO 3 trong pH = 7 : CaCO 3 Ca 2+ + 2− 3 2− 3 2− 3 2− 3 CO T T = [Ca 2+ ] [ CO ] ; [Ca 2+ ] = S ; [ CO + Nhöng CO bò thuûy phaân : 2− 3 ] = S C B = S = [ CO ] + [ H CO ] + [ H 2 CO 3 ] (1) − 3 + H CO H + + − 3 − 3 + 2− 2− [ H ][ CO3 ] CO 3 ; K 2 = − [ HCO ] 2− 3 ⇒ [ H CO ] = K −1 2 . [ H + ] [ CO ] (1) / + H 2 CO 3 H + + H + − [ H ][ HCO3 ] CO ; K = − 3 − 3 1 3 [ H CO ] ⇒ [ H 2 CO 3 ] = K −1 1 . [ H + ] [H CO ] = K −1 1 .K −2 2 .[H + ] 2 .[ CO ] (2) / Theá (1) / vaø (2) / vaøo (1) ta ñöôïc : S = 2 2− 2− 1 + 2− 1 + 2 2− [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ CO3 ] + + = ⎛ + + 2 CO H CO H CO [ ] [ ] ⎞ ⎜K .K + K H + ⎟⎠ 2− ⇒ [ CO ] Ñaët ⇒ α 1 3 K .K 2 3 3 3 1 2 1 H K2 K1.K2 K1.K2 ⎝ = S⋅ K1.K K .K 2 = 4.10 1 + K . 1 −7 2 2 K .K 1 + K . 1 + + [ H ] + [ H ] −7 Ta coù : T = S.S. α 2 = S 2 . α 2 ⇒ S = 5.10 −3 mol/ l 2 + + [ H ] + [ H ] 2 2 = α 2 −11 4.10 .5.10 −4 ≈ 4.10 −11 −7 −7 −14 .5.10 + 4.10 .10 + 10 S = T α Caâu 3 a. Tính a, b: HCOOH↽ ⇀ HCOO + H 2 - + CH COOH↽ ⇀ CH COO + H 3 3 = - + 10 3 4.10 −8 −4 −4 = 5.10 2− 3 mol / l −3 mol / l www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Goïi x, y laàn löôït laø noàng ñoä M cuûa HCOOH, CH 3 COOH bò phaân li. Troän 2 dung dòch cuøng theå tích ⇒ Noàng ñoä giaûm 2 laàn * Ñoái vôùi dung dòch A: Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 11 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA