Views
10 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) + Colesteron: Tạo các giới hạn để hạn chế sự dich chuyển cuả các phân tử 0,25 photpholipit, làm ổn định cấu trúc của màng + Glic«Pr«tein:Tạo các dấu chuẩn đặc trưng cho từng lọai tÕ bào giúp cho các 0,25 tế bào nhận biết được nhau và phân biệt các TB lạ b. - Hiện tượng: Môi trường Tế bào hồng cầu Tế bào biểu bì hành Ưu trương Nhăn nheo Co nguyên sinh 0,25 Nhược trương Vỡ MSC áp sát thành tế 0,25 bào (tế bào trương nước) - Giải thích: + Tế bào hồng cầu: 0,25 Trong môi trương ưu trương:-> tế bào mất nước -> nhăn nheo Trong môi trường nhược trương: tế bào hút nước , do không có thành tế bào - > tế bào hút no nước -> vỡ tế bào + Tế bào biểu bì hành: Trong môi trường ưu trương -> tế bào mất nước -> MSC tách dần ra khỏi 0,25 thành tế bào -> co nguyên sinh Trong môi trương nhược trương -> tế bào hút nước -> MSC căng ra áp sát thành tế bào 6 Ở gen của loài vi khuẩn 1 0,5 - Xác định tỉ lệ từng loại Nu của gen: + A = T = 250 + 350 = 600 (Nu) tương ứng với 50% - 10% = 40% tổng số Nu của gen + => G= X= 10% = 600/4 = 150 (Nu) - Sô liên kết H: = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 150 = 1650 0,25 Ở gen của loài vi khuẩn 2: 0,5 G – A = 150 G = X = 390 2A + 3G = 1650 A = T = 240 Loài vi khuẩn 2 có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn vì có số cặp 0,5 G = X nhiều hơn Đề số 7: Së gd&®t VÜnh Phóc ------------------ §Ò chÝnh thøc kú thi chän hsg líp 10 thpt n¨m häc 2006 - 2007 M«n thi: sinh häc Dành cho học sinh các trường THPT không chuyên Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò --------------------------- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C©u 1: V× sao tÕ bµo ®−îc xem lµ cÊp ®é tæ chøc c¬ bn cña thÕ giíi sèng ? C©u 2: Cã bèn lo¹i ®¹i ph©n tö nh− sau: Tinh bét, xenlul«, protein vµ photpholipÝt. H·y cho biÕt: a. Lo¹i chÊt nµo kh«ng cã cÊu tróc ®a ph©n ? www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 20

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) b. Lo¹i chÊt nµo kh«ng cã trong lôc l¹p cña tÕ bµo ? c. CÊu t¹o ph©n tö tinh bét vµ ph©n tö xenlul« kh¸c nhau ë ®iÓm c¬ bn nµo ? C©u 3: a. V× sao n−íc lµ dung m«i tèt nhÊt trong tÕ bµo ? b. Nªu sù kh¸c nhau c¬ bn gi÷a hai h×nh thøc: khuyÕch t¸n vµ khuyÕch t¸n nhanh cã chän läc c¸c chÊt qua mµng sinh chÊt. C©u 4: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ bn vÒ c¸c bËc cÊu tróc cña protein. C©u 5: Ph©n biÖt ADN vµ ARN vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng. C©u 6: Nªu vai trß cña c¸c thµnh phÇn: PhotpholipÝt, protein, colesterol, glicoprotein trong cÊu tróc mµng sinh chÊt. C©u 7: Ph©n biÖt quang hîp vµ h« hÊp tÕ bµo theo bng sau: DÊu hiÖu Quang hîp H« hÊp 1. Kh«ng gian, thêi gian xy ra 2. C¸c thµnh phÇn tham gia 3. C¸c sn phÈm t¹o ra 4. Lo¹i phn øng C©u 8: H·y lËp bng ph©n biÖt c¸c kiÓu dinh d−ìng ë vi sinh vËt theo nguån n¨ng l−îng vµ nguån c¸c bon. C©u 9: a. Cho biÕt vai trß cña c¸c vi sinh vËt trong quy tr×nh sn xuÊt t−¬ng. b. Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau c¬ bn cña h« hÊp vµ lªn men. C©u 10: ë ng−êi cã bé nhiÔm s¾c thÓ 2n = 46. H·y cho biÕt: a. Sè l−îng nhiÔm s¾c thÓ ®¬n trong mét tÕ bµo ë kú sau nguyªn ph©n. b. H·y x¸c ®Þnh: - Kh n¨ng sinh ra ®øa trÎ cã 23 nhiÔm s¾c thÓ cña «ng néi vµ 23 nhiÔm s¾c thÓ cña «ng ngo¹i khi kh«ng cã trao ®æi chÐo. - Kh n¨ng sinh ra ®øa trÎ cã Ýt nhÊt 1 cÆp nhiÔm s¾c thÓ trong ®ã cã mét nhiÔm s¾c thÓ cña «ng néi, 1 nhiÔm s¾c thÓ cßn l¹i lµ cña bµ ngo¹i khi kh«ng cã trao ®æi chÐo. c. Gi thiÕt cã trao ®æi chÐo ë 1 cÆp nhiÔm s¾c thÓ t¹i 2 ®iÓm cè ®Þnh th× tõ 1 c¸ thÓ cã thÓ t¹o ra nhiÒu nhÊt bao nhiªu lo¹i tinh trïng ? ----- HÕt ----- (C¸n bé coi thi kh«ng gii thÝch g× thªm) Hä vµ tªn thÝ sinh ................................................................................. SBD......................... h−íng dÉn chÊm m«n sinh häc - líp 10 THPT kh«ng chuyªn n¨m häc 2006 - 2007 C©u ý Néi dung §iÓm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 1,0 TÕ bµo lµ cÊp ®é tæ chøc c¬ bn cña thÕ giíi sèng v×: www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com + TÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu tróc cña mäi c¬ thÓ sèng… 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 21

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1