Views
9 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) + Mäi ho¹t ®éng sèng chØ diÔn ra trong tÕ bµo… 0,25 + Tõ tÕ bµo sinh ra c¸c tÕ bµo míi t¹o sù sinh sn ë mäi loµi. 0,25 + C¬ thÓ ®a bµo lín lªn, nhê sù sinh sn cña tÕ bµo. 0,25 2 1,0 a ChÊt kh«ng cã cÊu tróc ®a ph©n lµ photpholipit 0,25 b Xenlul« kh«ng cã trong lôc l¹p cña tÕ bµo 0,25 c Sù kh¸c nhau gi÷a tinh bét vµ xenlul«: + Tinh bét cã cÊu tróc m¹ch nh¸nh, c¸c ®¬n ph©n liªn kÕt nhau theo nguyªn t¾c cïng chiÒu (ngöa). + Xenlul« kh«ng cã m¹ch nh¸nh, c¸c ®¬n ph©n liªn kÕt theo nguyªn t¾c sÊp - ngöa (2 chiÒu xen kÏ) 3 1,0 a b N−íc lµ dung m«i tèt nhÊt trong tÕ bµo lµ v×: + N−íc lµ ph©n tö ph©n cùc: §iÖn tÝch (+) ë gÇn mçi nguyªn tö hy®r«, ®iÖn tÝch (-) ë gÇn nguyªn tö oxy. + Ph©n tö n−íc dÔ dµng liªn kÕt víi ph©n tö chÊt tan 0,25 Sù kh¸c nhau gi÷a khuyÕch t¸n vµ khuyÕch t¸n nhanh cã chän läc + KhuyÕch t¸n: vËn chuyÓn c¸c ph©n tö nhá, qua líp photpholipit cña mµng. Kh«ng cÇn chän läc vµ chÊt mang. Tèc ®é chËm. + KhuyÕch t¸n cã chän läc: Sù khuyÕch t¸n c¸c thµnh phÇn cã ph©n cùc (Na + , H 2 O…) qua c¸c kªnh chuyªn ho¸ cho tõng lo¹i chÊt (cã chän läc) vµ cÇn chÊt mang. Tèc ®é nhanh h¬n. 4 CÊu tróc protein 1,0 + CÊu tróc bËc I: C¸c axit amin liªn kÕt peptit víi nhau theo nguyªn t¾c nhãm amin cña axit amin nµy víi nhãm c¸c boxyl cña axit amin tiÕp theo t¹o chuçi polypeptit, mçi chuçi cã sè l−îng, thµnh phÇn vµ tr×nh tù a.a ®Æc tr−ng. + BËc II: Chuçi polypeptit xo¾n α hoÆc gÊp β t¹o c¸c liªn kÕt hy®r« gi÷a c¸c ®o¹n cïng phÝa gÇn nhau. + BËc III: CÊu tróc xo¾n hoÆc gÊp cuén xÕp theo kiÓu ®Æc tr−ng cho tõng lo¹i protein, cã liªn kÕt ®isunphua. + BËc IV: Sù liªn kÕt 2 hoÆc nhiÒu chuçi polypeptit víi nhau t¹o protein phøc t¹p 0,25 5 1,0 a Ph©n biÖt ADN vµ ARN vÒ cÊu tróc: DÊu hiÖu ADN ARN 1. Sè m¹ch ®¬n 2 1 0,25 2. Sè ®¬n ph©n trong 1 ph©n tö 3. Thµnh phÇn trong ®¬n ph©n RÊt nhiÒu (hµng v¹n ®Õn hµng triÖu) + §−êng C 5 H 10 O 4 , cã baz¬nit¬ T, kh«ng cã U www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Ýt (hµng chôc ®Õn hµng ngh×n) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + §−êng C 5 H 10 O 5 , cã baz¬nit¬ U, kh«ng cã T 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 22

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) b Chøc n¨ng kh¸c nhau: + ADN: L−u gi÷, bo qun, truyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn + ARN: Trùc tiÕp tham gia tæng hîp protein 6 1,0 Vai trß cña c¸c thµnh phÇn c¬ bn cña mµng tÕ bµo + Líp photpholipit kÐp: T¹o ra khung cho mµng sinh chÊt, t¹o tÝnh ®éng cho mµng vµ cho mét sè chÊt khuyÕch t¸n qua. + Protein mµng: T¹o c¸c kªnh vËn chuyÓn ®Æc hiÖu, t¹o thô thÓ hoÆc chÊt mang, t¹o ghÐp nèi gi÷a c¸c tÕ bµo trong m«. + Colesterol: T¹o c¸c giíi h¹n ®Ó h¹n chÕ di chuyÓn c¸c ph©n tö photpholipit lµm æn ®Þnh cÊu tróc mµng. + Glycoprotein: T¹o c¸c dÊu chuÈn ®Æc tr−ng cho tõng lo¹i tÕ bµo gióp cho c¸c tÕ bµo cïng c¬ thÓ nhËn biÕt nhau, ph©n biÖt c¸c tÕ bµo l¹. 7 1,0 Ph©n biÖt quang hîp vµ h« hÊp trong tÕ bµo DÊu hiÖu Quang hîp H« hÊp 1. Kh«ng gian vµ thêi gian + Trong lôc l¹p cña c¸c tÕ bµo quang hîp, khi cã ¸nh s¸ng 2. Thµnh phÇn tham gia + CO 2 ; H 2 O, n¨ng l−îng ¸nh s¸ng vµ chÊt diÖp lôc + Trong ti thÓ cña mäi tÕ bµo, ë mäi lóc + Oxy vµ chÊt h÷u c¬ (CH 2 O)n 3. Sn phÈm t¹o ra + (CH 2 O)n vµ Oxy + CO 2 , H 2 O, ATP vµ t o C 0,25 4. Lo¹i phn øng + Phn øng khö (tæng hîp) + Phn øng oxy ho¸ (ph©n gii) 8 1,0 Ph©n biÖt c¸c kiÓu dinh d−ìng ë vi sinh vËt KiÓu dinh d−ìng Theo nguån n¨ng l−îng Theo nguån c¸c bon 1. Quang tù d−ìng + ¸nh s¸ng + CO 2 0,25 2. Ho¸ tù d−ìng + ChÊt v« c¬ (NH + 4 , NO - 2 , H 2 S, Fe +2 vv) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + CO 2 0,25 3. Quang dÞ d−ìng + ¸nh s¸ng + ChÊt h÷u c¬ 0,25 4. Ho¸ dÞ d−ìng ChÊt h÷u c¬ + ChÊt h÷u c¬ 0,25 9 1,0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a Vai trß VSV trong sn xuÊt t−¬ng www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com + NÊm mèc hoa ci (nÊm sîi) tiÕt enzim amilaza biÕn ®æi tinh bét chÝn thµnh ®−êng 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 23

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA