Views
9 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) [ ] 10 –5 (C – 1,98 . 10 –3 ) Theo ñltd kl: [Pb 2+ ] . [ Cl – ] 2 = K S 10 –5 (C – 1,98 . 10 –3 ) 2 = 10 –4,8 C − 1,98 . 10 –3 = (10 –4,8 / 10 –5 ) 1/2 = 1,259 C = 1,261 M Goïi V laø theå tích dung dòch HCl caàn tìm (khi theâm HCl khoâng tính taêng theå tích) thì V HCl = 10. 1, 261 = 2, 10ml . 6 3. Khi m = 0, ta coù axit kieåu HXO. Ví duï: HClO, HBrO, H 3 PO 3 (K a = 10 –9,2 ) laø nhöõng axit yeáu. Khi m = 1, ta coù axit kieåu HClO 2 , H 2 SO 3 , H 3 PO 4 hoaëc (HNO 2 , H 2 CO 3 ) laø nhöõng axit trung bình. (tuy nhieân H 2 CO 3 laø axit khaù yeáu K a = 10 –6,3 ) Khi m > 1, ta coù axit kieåu HClO 3 , HNO 3 , HClO 4 (hoaëc H 2 SO 4 , HMnO 4 ) laø nhöõng axit maïnh. Nhö vaäy coâng thöùc XO m (OH) n noùi chung laø ñuùng . 4. FeS ↽ ⇀ Fe 2+ + S 2– K S =10 –17,2 Fe 2+ + H 2 O ↽ ⇀ FeOH + + H + β = 10 -5,92 S 2– + H + ↽ ⇀ HS – K -1 a2 = (10 –12,9 ) –1 HS – + H + ↽ ⇀ H 2 S K -1 a1 = (10 –7,02 ) –1 Goïi ñoä tan cuûa FeS laø S S = C(Fe 2+ )= [Fe 2+ ] + [FeOH + ] = [Fe 2+ ] + β[Fe 2+ ][H + ] -1 = [Fe 2+ ].(1 + β[H + ] -1 ) (1) S = C (S 2- ) = [S 2– ] + [HS – ] + [H 2 S] = [S 2– ] + K -1 a2 [S 2– ][H + ] + ( K a1 K a2 ) –1 [S 2– ][H + ] 2 [Fe 2+ ] [S 2– ] = K FeS (3) = [S 2– ] [1 + K a2 –1 [H + ] + (K a1 K a2 ) –1 [H+] 2 ] (2) Toå hôïp (1), (2), (3): S = 2,43 x 10 -4 M Caâu 5 1. A = 232 – 208 = 24 vaø 24/4 = 6 haït anpha Nhö vaäy ñieän tích haït nhaân giaûm 2 x 6 = 12 ñôn vò. Nhöng söï khaùc bieät veà ñieän tích haït nhaân chæ laø 90 – 82 = 8 ñôn vò. Neân phaûi coù 12 – 8 = 4 β − Soá phaân huûy beta = 4 232 208 4 90 Th ⎯ ⎯→ 82 Pb + 6 2 He + 4 β − 228 208 4 2. Th ⎯ ⎯→ Pb + 5 He Chu kyø baùn huûy cuûa nhöõng haït trung gian khaùc nhau laø töông ñoái ngaén so vôùi 23 0,693 ⎛ 1x6,023 x10 ⎞ 20 V = kN = = 9,58 x10 1,91 ⎜ 228 ⎟ naêm -1 ⎝ ⎠ Soá haït He thu ñöôïc : N He = ( 9,58 x 10 20 ) 20 x 5 = 9,58 x 10 22 haït He 22 3 9,58 x10 x 22 ,4 x10 3 3 V He = = 3,56 x10 cm 23 6 ,023 x10 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3. t 1/2 = 0,693 k 0 ,693 N = = V 0,693 x1,50 x10 3440 10 228 Th 6 = 3,02 x10 phuùt = 5,75 naêm www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 14 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Caâu 6 1. Töø toång soá haït cuûa nguyeân töû X laø 52 ⇒ 2Z + N = 52 Vôùùi Z laø ñieän tích haït nhaân, Z = soá proton = soá electron vaø N laø soá nôtron. Vì Z ≠ 1 vaø Z < 83 neân Z ≤ N ≤ 1,5 Z hay 3Z ≤ 2Z + N ≤ 3,5Z ⇒ 3Z ≤ 52 ≤ 3,5Z ⇒ 14,8 ≤ Z ≤ 17,3. Vì Z laø soá nguyeân neân Z = 15 ; 16 ; 17. Z 15 16 17 N 22 20 18 A 37 36 35 37 36 35 35 Coù caùc ñoàng vò laø 15 P ; 16 S ; 17 Cl Vì X laø ñoàng vò beàn neân X laø 17 Cl 2. Caân baèng caùc phaûn öùng : 0 +5 6 Ag+ 6H Cl O ⎯⎯→ 0 +5 3 3 +1 -1 6 Fe+18H ClO ⎯⎯→ 5Fe( ClO ) +2 +5 4 3 2 4 5AgClO + AgCl+ 3H O 3 2 +3 -1 6 FeSO + H Cl O + 3H SO ⎯⎯→ ( ) 3. Chaát oâxi hoaù laø Cl trong HClO 3 +5 Caáu hình electron cuûa Cl laø : 0 - C l - 5 e → +5 +5 {Ne} Cl coù caáu hình electron laø : [ Ne] neân Cl coù tính oxi hoaù maïnh Cl + 6 e {Ne} +5 + FeCl + 9H O 3 3 3 2 +3 -1 3Fe SO + H Cl+ 3H O - 2 4 3 2 → -1 Cl coù caáu hình electron beàn vöõng : Caâu 7 1. a. Röûa MgNH 4 PO 4 baèng nöôùc caát 2+ + 3- Khi röûa MgNH 4 PO 4 : MgNH 4PO4 ↽ ⇀ Mg + NH4 + PO4 T [ ] s s s Goïi s (mol / l) laø noàng ñoä MgNH 4 PO 4 tan trong dung dòch. 2+ + 3- Khi ñoù: T MgNH4PO = ⎡ 4 ⎣Mg ⎤ ⎦ ⎡ ⎣NH ⎤ ⎡ 4 ⎦ ⎣PO ⎤ 4 ⎦ = 2.5.10-13 ⇒ s.s.s = 2,5.10 -13 ⇒ 3 -13 -5 s = 2,5.10 = 6,3.10 mol / l Soá mol MgNH 4 PO 4 tan trong 200 ml nöôùc caát laø : -5 0,2 -5 n MgNH4PO4tan = 6,3.10 . = 1,26.10 mol 1 -5 1,26.10 .137 Vaäy % m MgNH = •100% = 0,126% 4PO4 bò maát khi röûa 1,37 b. Röûa MgNH 4 PO 4 baèng dung dòch NH 4 Cl roài baèng nöôùc caát : (2ñ) * Khi röûa baèng 150 ml dung dòch NH 4 Cl 0,1M : 2+ + 3- MgNH 4PO 4 ↽ ⇀ Mg + NH 4 + PO 4 T s (s + 0,1) s (vôùi s laø noàng ñoä MgNH 4 PO 4 tan khi röûa baèng dung dòch NH 4 Cl) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 15 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Tài liệu ôn thi HSG môn sinh 10 chuyên sâu (tích hợp kiến thức hóa học)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA