Views
1 week ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Khi ñoù: T = ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎯⎯→ ( ) ⎣Mg 2+ ⎦ ⎣NH + 3- -13 -13 4 ⎦ ⎣PO 4 ⎦ = 2,5.10 s. s + 0,1 s = 2,5.10 Vôùi s > 1 1,3.10 6,3.10 Vaäy phaûn öùng (1) coi nhö xaûy ra hoaøn toaøn. Do ñoù ta khoâng neân röûa keát tuûa MgNH 4 PO 4 baèng dung dòch NaH 2 PO 4 vì khi ñoù keát tuûa MgNH 4 PO 4 seõ bò röûa troâi hoaøn toaøn. Caâu 8 1. Nguyeân toá A: n = 2 ; lôùp 2 ; l = 1 : phaân lôùp p ; m= -1 obitan p x ; s = -1/2 electron cuoái ôû p x Vaäy A coù caáu hình electron 1s 2 2s 2 2p 4 ; nguyeân toá A coù soá thöù töï 8 chu kì 2; nhoùm VIA A laø Oxi 2. Töông töï Nguyeân toá B coù thöù töïï laø 17, chu kì 3, nhoùm VIIA, B laø clo 2. Coù 4 hôùp chaát chöùa Clo , Oxi vaø hidro laø HClO ; HClO 2 ; HClO 3 ; HClO 4 . H – O – Cl lieân keát O – H coäng hoùa trò coù cöïc Lieân keát O – Cl coäng hoùa trò coù cöïc . H – O – Cl →O 2 lieân keát coäng hoùa trò coù cöïc vaø 1 lieân keát cho nhaän H – O - Cl →O 2 lieân keát coäng hoùa trò ↓ 2 lieân keát cho nhaän O O ↑ H – O - Cl → O 2 lieân keát coäng hoùa trò coù cöïc ↓ 3 lieân keát cho nhaän . O 3. Tính axit taêng daàn HOCl < HClO 2 < HClO 3 < HClO 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú K -1 3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 16 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Giaûi thích: Khi ñieän tìch döông cuûa clo taêng daàn laøm cho baùn kính cuûa nguyeân töû trung taâm giaûm do ñoù khaû naêng keùo caëp electron töï do cuûa nguyeân töû oxi cuûa lieân keát O – H veà phía nguyeân töû trung taâm taêng laøm taêng söï phaân cöïccuûa lieân keát O –H , khaû naêng phaân li lieân keát naàycaøng deã neân tính axit taêng. Caâu 9 1. Haèng soá K b cho bieát möùc ñoä ñieän ly cuûa bazô trong dung dòch Kb caøng lôùn tính bazô caøng maïnh. Phaân töû C 6 H 5 NH 2 coù nhoùm theá C 6 H 5 huùt electron laøm giaõm maät ñoä electron ôû nguyeân töû N neân coù tính bazô yeáu hôn NH 3 Vaäy K b (NH 3 ) > K b (C 6 H 5 NH 2 ). 2. NH 3 + H 2 O ↽ ⇀ NH + 4 + OH - 1M Caân baèng (1 –x ) x x x α = = 0,0043 1 x = 4,3 .10 -3 ; 2 −3 2 x (4,3.10 ) Kb = ≅ 1− x 1 = 1,85 .10 -5 [ H + −14 10 ] = = 0,23 .10 -11 −3 4,3.10 pH = - lg (0,23 .10 -11 ) = 11,64 3. CH 3 COOH ↽ ⇀ CH 3 COO - + H + Ban ñaàu C Mol.lit -1 Ñieän li Cα Cα Cα Caân baèng C - Cα Cα Cα + - [H ].[CH3COO ] Ka = = Ca.Ca 2 [CH COOH] C -Ca = Ca = vì α nhoû neân ( 1- α ) = 1 1-a 3 Ka = Cα 2 ⇒ Cα = CKa . [H + ] = CK α = -5 0,1.1,75.10 = 1,323.10 -3 pH = -lg[H + ] = 2,88 hoaëc pH = 2 1 (- lgHa - lg10 - 1) = 2 1 (4,757 + 1) = 2,88 Ñieän li α Ka = Cα 2 α = Kα 1,75.10 = C 0, 1 −5 = 1,32.10 -2 hay 1,32%. 4. CH 3 COOH ⇔ CH 3 COO - + H + x mol x mol x mol 1l dung dòch axit coù 2 x 3,13 .10 21 haït = 6.26 .10 21 haït Goïi x laø soá mol phaân töû CH 3 COOH ñaõ phaân li trong 1 lít dung dòch. Luùc ñoù x laø soá ion H + cuõng laø soá ion CH 3 COO - . 1 mol CH 3 COOH coù 6,02.10 23 phaân töû, 0,01 M coù 6,02 10 21 phaân töû. Khi ñoù soá phaân töû CH 3 COOH coøn laïi khoâng phaân li laø 6,02 10 21 – x Ta coù : 6,02.10 21 - x + 2x = 6,62 . 10 21 x = 0,24 .10 21 0,2410 Ñoä ñieän li α = x 100 = 3,99% 6,02.10 ĐỀ SỐ 3: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu: 1 ( 4điểm) 1.1. Xác định năng lượng ion hoá thứ nhất của nguyên tử silic (Z = 14) ở trạng thái cơ bản Cho: E(n,l) = - 13,6 [Z * (n,l)/n * ] 2 ; với Z * :điện tích hiệu dụng ; n * : số lượng tử biểu kiến. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 17 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH