Views
4 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 1.2. Cho dòng điện 5A đi qua dung dịch muối của axit hữu cơ trong thời gian 19 phút 18 giây. Kết quả sau quá trình điện phân là trên catot tạo ra 6,21 g một kim loại và trên anot có khí etan và khí cacbonic thoát ra. 1.2.1. Xác định công thức của muối đã bị điện phân? 1.2.2. Viết phương trình phản ứng xảy ra trên các điện cực? 1.2.3. Tính thể tích khí etan thoát ra ở (đktc)? Câu: 2 (4điểm) Kim loại A phản ứng với phi kim B tạo hợp chất C. Cho 0,1 mol hợp chất C phản ứng với CO 2 dư tạo thành hợp chất D và 2,4g B. Hoà tan hoàn toàn D vào nước, dung dịch D phản ứng vừa đủ 100ml dung dịch HCl 1M giải phóng 1,12 lít khí CO 2 (đktc). Hãy xác định A, B, C, D và viết phương trình phản ứng xảy ra. Biết hợp chất C chứa 45,07% B theo khối lượng ; hợp chất D không bị phân tích khi nóng chảy. Câu: 3 (4điểm) Ở 820 0 C cho K p các cân bằng sau: (1) CaCO 3 CaO + CO 2 K p = 0,2 (2) MgCO 3 MgO + CO 2 K p = 0,4 Người ta đưa 1mol CaO; 1mol MgO và 3mol CO 2 vào một xilanh có thể tích rất lớn, ban đầu là chân không và giữ ở 820 0 C. Nhờ một pittong nén từ từ thể tích trong xilanh. Xác định thể tích của CO 2 khi bắt đầu và chấm dứt mỗi cân bằng? Câu: 4 ( 4điểm) Dung dịch A là dung dịch CaCl 2 trong nước có nồng độ 1,780g/l. Dung dịch B là dung dịch Na 2 CO 3 trong nước có nồng độ 1,700g/l. (Cho: pK a1 (H 2 CO 3 ) = 6,37 ; pK a2 (H 2 CO 3 ) = 10,33 ) 4.1. Hãy tính giá trị pH của dung dịch B. 4.2. Trộn 100ml dung dịch A với 100ml dung dịch B tạo ra dung dịch C. Dung dịch C được chỉnh đến pH = 10 . Hãy tính toán để kết luận có kết tủa nào tạo thành? (Cho T Ca(OH) 2 = 6,46.10 -6 mol 3 .l -3 ; T CaCO 3 = 3,31.10 -9 mol 2 .l -2 ) Câu:5 ( 4điểm) 5.1. 3-Metylbuten-1 tác dụng với axit bromhidric tạo ra 6 sản phẩm trong đó có A là 2-brom-3- metylbutan và B là 2-brom-2-metylbutan. Bằng cơ chế phản ứng hãy giải thích sự tạo thành 2 sản phẩm A, B? 5.2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau ( các chất từ A, B, …G 2 ) là các hợp chất hữu cơ viết dưới dạng cấu tạo. E 1 + E 2 C 6 H 5 CH 3 ⎯⎯⎯→ A ⎯⎯⎯→ B ⎯⎯⎯→ C ⎯⎯⎯→ D ⎯⎯ as 2) H (1 mol) 3 O + as (1 mol) G 1 + G Ete khan 2 5.3. Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa một nguyên tử oxi trong phân tử. Phân tử A có chứa 79,59%C ; 12,25%H ; còn lại là oxi. Ozon phân A thu được HOCH 2 CH=O ; CH 3 CH 2 CH 2 COCH 3 và CH 3 CH 2 COCH 2 CH 2 CH=O. Nếu cho A tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 rồi mới ozon phân sản phẩm chính sinh ra, thì thu được hai sản phẩm hữu cơ trong đó có một xeton. Đun nóng A với dung dịch axit dễ dàng thu được sản phẩm B có cùng phân tử như A, song khi ozon phân B chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất. 5.3.1. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A? 5.3.2. Tìm công thức cấu tạo của B và viết cơ chế của phản ứng chuyển hoá A thành B? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ĐÁP ÁN: Câu1: (4điểm) 1.1(1điểm) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 18 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Ở trạng thái cơ bản cấu hình e của: Si(Z = 14) là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 Của ion Si + là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Với σ 3s = σ 3p = (2.1)+(8.0,85)+(3.0,35) = 9,85 Điện tích hiệu dụng tác dụng lên các electron này là: Z * 3s = Z * 3p = 14-9,85 = 4,15 ⇒ E 3s = E 3p = -13,6(4,15/3) 2 = -26,02 eV. Trong ion Si + : Với σ 3s = σ 3p = (2.1)+(8.0,85)+(2.0,35) = 9,5 Z * 3s = Z * 3p = 14 -9,5 = 4,5 ⇒ E 3s = E 3p = -13,6(4,5/3) 2 = -30,6 eV ⇒ E I = E(Si + )- E(Si) = 3.(-30,6)-4.(-26,02) = 12,3 eV (1điểm) 1.2.(3 điểm) 1.2.1(1điểm) Số mol e trao đổi = It:F = 5.(19.60+18):96500 = 0,06mol. Ở catot xảy ra quá trình sau: M n+ + ne ⎯⎯⎯→ M 0 (0,5điểm) 0,06mol 0,06/n mol M = 6,21.n:0,06 = 103,5.n n = 1 ⇒ M = 103,5 (loại) n = 2 ⇒ M = 207 (Pb) n = 3 ⇒ M = 310,5 (loại) (0,5diểm) Vậy công thức phân tử của muối bị điện phân là (CH 3 COO) 2 Pb. 1.2.2.(1,5 điểm) Phương trình phản ứng xảy ra trên các điện cực: Catot: Pb 2+ , H + (H 2 O) Pb 2+ + 2e ⎯⎯⎯→ Pb 0,06mol 0,03mol (0,5điểm) Anot: CH 3 COO - , OH - (H 2 O) 2CH 3 COO - - 2e ⎯⎯⎯→ 2CH 3 COO • 2CH 3 COO • ⎯⎯⎯→ 2CH • 3 + 2CO 2 • 2CH 3 ⎯⎯⎯→ CH 3 CH 3 2 CH 3 COO - - 2e ⎯⎯⎯→ CH 3 CH 3 + 2CO 2 ptđp: (CH 3 COO) 2 Pb ⎯⎯⎯→ Pb + CH 3 CH 3 + 2CO 2 1.2.3. (0,5điểm) Theo ptđp ta có: Số mol Pb = Số mol CH 3 CH 3 = ½ Số mol e = 0,06:2 = 0,03 mol Vậy thể tích etan thu được là : 0,03.22,4 = 0,672 lít . (0,5điểm) Câu 2: (4điểm) Số mol HCl = 0,1.1 = 0,1mol Số mol CO 2 = 1,12:22,4 = 0,05mol Số mol H + 2- : Số mol CO 2 = 2:1 ⇒ Hợp chất D là muối CO 3 Mặt khác D không bị phân tích khi nóng chảy ⇒ D cacbonat kim loại kiềm (1điểm) (1điểm) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2H + 2- + CO 3 = H 2 O + CO 2 C + CO 2 = D + B ⇒ C peoxit hoặc supeoxit (1điểm) B là oxi www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 19 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial