Views
7 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) b. Cho A vaø B taùc duïng vôùi moät löôïng vöøa ñuû broâm ñeàu thu ñöôïc chaát raén X. Maët khaùc, cho m gam Y (chæ coù hoaù trò n) taùc duïng heát vôùi oxi thu ñöôïc a gam oxit, neáu cho m gam kim loaïi Y taùc duïng heát vôùi X thu ñöôïc b gam muoái. Bieát a = 0,68b. Hoûi Y laø kim loaïi gì? 2. Cho E 0 = - 0,44V; E 0 = + 0,775 V 2+ 3+ 2+ Fe /Fe 0 Fe /Fe a. Tính E 3+ Fe /Fe b. Tính haèng soá caân baèng K cuûa phaûn öùng: 3Fe 2+ = 2Fe 3+ + Fe Coù theå keát luaän gì veà ñoä beàn cuûa Fe 2+ . c. Giaûi thích vì sao trong moâi tröôøng kieàm tính khöû cuûa Fe 2+ taêng leân. d. Thieát laäp sô ñoà pin dung ñieän cöïc hidroâ tieâu chuaån ñeå xaùc ñònh theá ñieän cöïc E 0 . 2+ Caâu 4 (5 ñieåm) 1. Cho 0,01 mol NH 3 , 0,1 mol CH 3 NH 2 vaø 0,11 mol HCl vaø vaøo H 2 O ñöôïc 1 lít dung dòch. Tính pH cuûa dung dòch thu ñöôïc ? Cho pK NH + = 9,24 , pK + = 10,6 4 CH 3 NH , pK H O = 14 3 2 2. Trong bình kín dung tích V lít chöùa 5,08 gam iot vaø 0,04 gam hidroâ ôû nhieät ñoä 430 0 C. Toác ñoä ban ñaàu cuûa phaûn öùng laø 1,44.10 -5 mol.phuùt -1 . Sau moät thôøi gian (taïi thôøi ñieåm t) soá mol HI laø 0,015 mol vaø khi phaûn öùng: H 2 + I 2 ↽ ⇀ 2HI ñaït traïng thaùi caân baèng thì soá mol HI laø 0,03 mol. a. Tính haèng soá caân baèng K p , K c , K n , K x vaø haèng soá toác ñoä cuûa phaûn öùng thuaän, phaûn öùng nghòch. b. Tính toác ñoä taïo thaønh HI taïi thôøi ñieåm t. 3. Xaùc ñònh ñoä tan cuûa AgSCN trong dung dòch NH 3 0,003M. Bieát: T AgSCN = 1,1.10 -12 vaø haèng soá phaân li cuûa phöùc [Ag(NH 3 ) 2 ] + baèng 6.10 -8 . Caâu 5. (5 ñieåm) 1. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,741 gam ñôn chaát X trong oxi roài cho toaøn boä saûn phaåm thu ñöôïc haáp thuï heát vaøo 100 ml dung dòch NaOH 25% coù khoái löôïng rieâng d = 1,28 g/ml ñöôïc dung dòch A. Noàng ñoä cuûa NaOH trong dung dòch A giaûm ñi 1/4 so vôùi noàng ñoä cuûa noù trong dung dòch ban ñaàu. Dung dòch A coù khaû naêng haáp thuï toái ña 17,92 lít khí CO 2 (ñktc). Xaùc ñònh ñôn chaát X vaø saûn phaåm ñaát chaùy cuûa noù. 2. Cho 3,64 gam moät hoãn hôïp oxit, hidroâxit vaø cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II taùc duïng vôùi 117,6 gam dung dòch H 2 SO 4 10% thu ñöôïc 448 ml moät chaát khí (ñkc) vaø dung dòch 10,867% cuûa moät hôïp chaát. Noàng ñoä dung dòch laø 0,543 mol/lit vaø khoái löôïng rieâng laø 1,09 g/cm 3 . Haõy cho bieát nhöõng hôïp chaát gì coù trong hoãn hôïp. Caâu 1: 1. a. 8 + 2 2x−2 − 2 0 + 1 − 2 + 3 + 4 Cu Fe S + O → Cu O + Fe O + S O x 2 2 3 4 2 - - - - - - HẾT - - - - - - HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑEÀ OLYMPIC HOAÙ 10 - LAÀN 1 Chaát khöû: CuFeS x Chaát oxi hoùa: O 2 8 2 2 2 2 1 + HSC + x− − + 3 + 4 Söï oxi hoùa Cu Fe S x − (11 + 12x) e →3Cu + 3 Fe + 3x S × 4 2− Söï khöû O 2 + 4e→2O × (11 + 12x) 12 CuFeS x + (11+12x) O 2 → 6Cu 2 O + 4Fe 3 O 4 + 12xSO 2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Fe /Fe Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 2 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 0 2 + 4 + 6 + b. S + O 2 → a S b S Chaát khöû: S Chaát oxi hoùa: O 2 0 + 4 + 6 HSC Söï oxi hoùa ( a + b) S −(4a + 6b) e→ a S + b S × 2 2− Söï khöû O + 4e→2O × (2a + 3 ) 2 b 2(a+b)S + (2a+3b)O 2 → 2aSO 2 + 2bSO 3 2. a. MnO - - 4 + SO 3 + H + → Mn 2+ 2- + SO 4 + H 2 O - Chaát khöû: SO 3 - Chaát oxi hoùa: MnO 4 Moâi tröôøng: H + HSC Söï oxi hoùa 2SO - 3 + H 2 O – 2e → SO 2- 4 + 2H + x 5 Söï khöû MnO - 4 + 8H + + 5e → Mn 2+ + 4H 2 O x 2 2MnO - - 4 + 5SO 3 + 6H + → 2Mn 2+ 2- + 5SO 4 + 3H 2 O b. Al + NO - x + OH - - + H 2 O → AlO 2 + NH 3 Chaát khöû: Al - Chaát oxi hoùa: NO x Moâi tröôøng: OH - HSC Söï oxi hoùa Al + 4OH - - 3e → AlO - 2 + 2 H 2 O x (2x+2) Söï khöû NO - x + (x+3)H 2 O + (2x+2)e → NH 3 + (2x+3)OH - x 3 (2x+2)Al + 3NO - x + (2x-1)OH - - + (5-x)H 2 O → (2x+2)AlO 2 + 3NH 3 2.a. 2NaCl tt + H 2 SO t0 4ñaëc ⎯⎯→ Na 2 SO 4 + 2HCl NaCl tt + H 2 SO t0 4ñaëc ⎯⎯→ NaHSO 4 + HCl b. 2NaBr + 2H 2 SO t0 4ñaëc ⎯⎯→ Na 2 SO 4 + Br 2 + SO 2 + 2H 2 O 2NaBr + 3H 2 SO t0 4ñaëc ⎯⎯→ 2NaHSO 4 + Br 2 + SO 2 + 2H 2 O c. 4NaClO + PbS → 4 NaCl + PbSO 4 d. Cl 2 + Ca(OH) 2 raén,aåm → CaOCl 2 + H 2 O 2Cl 2 + 2Ca(OH) 2 loaõng → Ca(ClO) 2 + CaCl 2 + 2H 2 O e. 6Ag + 6HClO 3 → AgCl + 5AgClO 3 + 3H 2 O f. 2NH 3 +3 I 2 → NI 3 .NH 3 + 3HI 3. Phaân töû vaø ion Traïng thaùi lai hoùa Caáu truùc hình hoïc BrF 5 sp 3 d 2 Choùp ñaùy vuoâng 2- Ni(CN) 4 dsp 2 Vuoâng phaúng 2- CrO 4 d 3 s Töù dieän ñeàu - HSO 3 sp 3 Choùp ñaùy tam giaùc DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Caâu 2: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 3 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1