Views
11 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 Cấu hình e nguyên tử: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 (Ga) TH2: X thuộc nhóm VA, ta có sự phân bố e theo obitan: . Vậy e cuối cùng có: l=1, 104 0 102 0 100 0 96 0 m= 1, m s = +1/2 . mà n + l + m + m s = 4,5 → n = 2. Cấu hình e nguyên tử: 1s 2 2s 2 2p 3 (N). b/ Ở đk thường XH 3 là chất khí nên nguyên tố phù hợp là Nitơ. Công thức cấu tạo các hợp chất: N H H H Nguyên tử N có trạng thái lai hóa sp 3 0,25 O O N O N Oxit cao nhất: O O Nguyên tử N ở trạng thái lai hóa sp 2 . 0,25 O H O N Hidroxit với hóa trị cao nhất: O Nguyên tử N ở trạng thái lai hóa sp 2 . 0,25 c/ Phương trình phản ứng: 2NOCl 2NO + Cl 2 K p = 1,63.10 -2 (500 0 C) áp suất cân bằng: 0,643 0,238 ? 2 PNO . PCl 2 Ta có: K p = = 1,63.10 -2 → P 2 Cl P 2 = 0,119 atm. NOCl 0,25 Sau khi thêm Cl 2 , áp suất cân bằng mới của NOCl : P NOCl = 0,683 atm , tăng 0,04 atm 2 ⎛ 0,683 ⎞ → P NO = 0,238 – 0,004 = 0,198 atm → P Cl 2 = ⎜ ⎟ .1,63.10 -2 = 0,194 atm. ⎝ 0,198 ⎠ 0,5 2/ Độ lớn góc liên kết XPX trong các phân tử PX 3 biến đổi như sau: PF 3 > PCl 3 > PBr 3 > PI 3 . 0,25 Giải thích: do bán kính nguyên tử tăng dần từ F → I đồng thời độ âm điện giảm dần nên tương tác 0,75 đẩy giữa các nguyên tử halogen trong phân tử PX 3 giảm dần từ PF 3 → PI 3 . Nên PF 3 có góc liên kết lớn nhất, PI 3 có liên kết bé nhất. Số đo góc: PF 3 PCl 3 PBr 3 PI 3 Câu 2: 1/ Hoàn thành phương trình phản ứng: a) Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 ; Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 + 2 NaOH b) 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 ; 3NaOH + AlCl 3 → Al(OH) 3 + 3NaCl Nếu NaOH còn: NaOH + Al(OH) 3 → NaAlO 2 + 2H 2 O c) Ba(HCO 3 ) 2 + NaHSO 4 → BaSO 4 + NaHCO 3 + H 2 O + CO 2 hoặc: Ba(HCO 3 ) 2 + 2NaHSO 4 → BaSO 4 + Na 2 SO 4 + 2H 2 O + 2CO 2 d) NaAlO 2 + NH 4 Cl + H 2 O → NaCl + Al(OH) 3 + NH 3 0,25x4 2/ Cho hỗn hợp kim loại vào nước dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, lọc lấy phần không tan ta được Mg. 2Na + 2H 2 O → 2 NaOH + H 2 ; Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 0,25 - Cho khí CO 2 sục vào dung dịch nước lọc ở trên đến dư, tiếp tục đun nóng dung dịch hồi lâu, lọc lấy phần kết tủa BaCO 3 tạo thành. NaOH + CO 2 → NaHCO 3 ; Ba(OH) 2 + 2CO 2 → Ba(HCO 3 ) 2 ; t Ba(HCO 3 ) 2 ⎯⎯→ 0 BaCO 3 + H 2 O + CO 2 0,25 - Hòa tan BaCO 3 trong dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu lấy muối khan và đem điện phân nóng chảy ta được Ba: BaCO 3 + 2HCl → BaCl 2 + H 2 O + CO 2 ; BaCl 2 ⎯ dpnc ⎯ → Ba + Cl 2 - Dung dịch còn lại cho tác dụng dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch thu lấy muối khan và đem 0,25 điện phân nóng chảy ta được Na: Na 2 CO 3 + 2HCl → 2NaCl + H 2 O + CO 2 ; 2NaCl ⎯ dpnc ⎯ → 2Na + Cl 2 . 0,25 Câu 3: Phương trình phản ứng Al + 4 HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O (1) 2M + 2HCl → 2MCl + H 2 (2) 2M + 2H 2 O → 2MOH + H 2 (3) 0,125x3 Ban đầu: n (Al) = 0,06 mol ; n (HNO 3 ) = 0,28 mol ; Sau phản ứng HNO 3 còn dư: n(HNO 3 dư) = 0,04 mol; 0,25 Khi cho hỗn hợp 2 kim loại kiềm vào dung dịch HCl thì xảy ra phản ứng (2) và có thể có (3): DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 30 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Theo ptpư: n (M) = n(H 2 ) = 0,25 mol → khối lượng mol trung bình của 2 kim loại: M = 29,4 a) Vì 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp nên Na, K thõa mãn ( 23 < 29,4 < 39) b) Khi trộn 2 dung dịch A và B có kết tủa tạo ra chứng tỏ ban đầu có phản ứng (3),ta có phản ứng: HNO 3 + MOH → MNO 3 + MNO 3 (4) Al(NO 3 ) 3 + 3 MOH → Al(OH) 3 + 3 MNO 3 (5) số mol kết tủa: n Al(OH) 3 = 0,02 mol < n Al(NO 3 ) 3 . Nên có 2 khả năng: TH1: Al(NO 3 ) 3 còn dư → n (MOH) = 0,04 + 0,02.3 = 0,1 mol → n (M)pư (2) = 0,25 – 0,1 = 0,15 → n(HCl) = 0,15 mol → C M (HCl) = 0,3M TH2: MOH còn dư, Al(OH) 3 tan trở lại một phần: Al(OH) 3 + MOH → M AlO 2 + 2H 2 O (6) n Al(OH) 3 tan = 0,06 – 0,02 = 0,04. Từ các pt (4,5,6) ta có: n (MOH) = 0,04 + 0,06.3 + 0,04 = 0,26 mol ( loại – vì lớn hơn số mol M ban đầu). Câu 4: Hidrocacbon X: C x H y 80.4 C x H y + 2Br 2 → C x H y Br 4 ; theo giả thiết: %Br = . 100 =75,8 → 12x + y = 102 12x + y + 320 Giá trị thỏa mãn: x=8 , y=6. CTPT của X: C 8 H 6 (∆= 6). Vì X có khả năng phản ứng với brom thoe tỉ lệ 1:1 và 1:2 chứng tỏ phân tử X có 2 liên kết π kém bền và 1 nhân thơm. CTCT của X: Phương trình phản ứng: 5 C CH C CH C CH C CH C CH + 8KMnO 4 + 12H 2 SO 4 → + AgNO 3 + NH 3 → ⎯ 2+ Hg + H 2 O ⎯⎯ → + 2HBr → Br C CH 3 Br O C CH 3 C phenyl axetilen. CAg COOH + NH 4 NO 3 + 4K 2 SO 4 + 8MnSO 4 + 12H 2 O Câu 5: A, B, D có cùng công thức phân tử: C 6 H 9 O 4 Cl (∆=2) A + NaOH → C 2 H 5 OH + muối A 1 + NaCl 0,2 mol 0,2mol 0,4 mol Từ tỉ lệ số mol các chất cho thấy A là este 2 chức chứa 1 gốc rượu C 2 H 5 - và axit tạp chức. CTCT của A: CH 3 -CH 2 -OOC-CH 2 -OOC-CH 2 -Cl CH 3 -CH 2 -OOC-CH 2 -OOC-CH 2 -Cl + 3NaOH → C 2 H 5 OH + 2 HO-CH 2 COONa + NaCl B + NaOH → muối B 1 + hai rượu + NaCl Vì thuỷ phân B tạo ra 2 rượu khác nhau nhưng có ùng số nguyên tử C, nên mỗi rượu tối thiểu phải chứa 2C. CTCT duy nhất thỏa mãn: C 2 H 5 -OOC-COO-CH 2 -CH 2 -Cl C 2 H 5 -OOC-COO-CH 2 -CH 2 -Cl + 3NaOH → NaOOC-COONa + C 2 H 5 OH + C 2 H 4 (OH) 2 + NaCl D + NaOH → muối D 1 + axeton + NaCl + H 2 O Vì D làm đỏ quì tím nên phải có nhóm –COOH, thuỷ phân tạo axeton nên trong D phải có thêm chức este và rượu tạo thành sau thuỷ phân là gemdiol kém bền. CTCT của D: HOOC-CH 2 -COO-C(Cl)-(CH 3 ) 2 HOOC-CH 2 -COO-C(Cl)-(CH 3 ) 2 +3NaOH → NaOOC-CH 2 -COONa + CH 3 -CO-CH 3 + NaCl + H 2 O ĐỀ SỐ 6: www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 0,25 0,125x2 0,125 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,25 0,125 0,125 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (Đề này gồm có 3 trang) Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 31 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh