Views
10 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I.2. Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) I.2.1. Trình bày cấu tạo của các ion sau: O + , O 2− 2 2 theo thuyết MO (cấu hình electron, công thức cấu tạo). Nhận xét về từ tính của mỗi ion trên. I.2.2. So sánh và giải thích ngắn gọn độ phân cực (momen lưỡng cực) của các chất sau: NH 3 , NF 3 , BF 3 . I.3. Hòa tan 2,00 gam muối CrCl 3 .6H 2 0 vào nước, sau đó thêm lượng dư dung dịch AgNO 3 và lọc nhanh kết tủa AgCl cân được 2,1525 gam. Cho biết muối crom nói trên tồn tại dưới dạng phức chất. Câu I I.1. I.3.1. Hãy xác định công thức của phức chất đó. I.3.2. Hãy xác định cấu trúc (trạng thái lai hóa, dạng hình học) và nêu từ tính của phức chất trên. Nội dung Điểm (4,0đ) O O Xe O Xe lai hãa sp 3 ph©n tö d¹ng th¸p tam gi¸c (b) (0,25 điểm) Cl Cl I.2. I.2.1. O + : (σ lk ) 2 Al Cl Cl Al lai hãa sp 3 , ph©n tö Al 2 Cl 6 gßm 2 tø diÖn lÖch cã 1 c¹nh chung, cã 2 liªn kÕt cho nhËn ®−îc t¹o thµnh do cÆp e kh«ng liªn kÕt cña Cl vµ obitan trèng cña Al.Trong Al 2Cl 6 nguyªn tö Al ®¹t ®−îc cÊu tróc b¸t tö v÷ng bÒn. O − (c) (0,25 điểm) s 2 lk 2 : (σ ) s 2 ( * s Al Cl Cl H B H B H H H H B lai hãa sp 3 , ph©n tö B 2 H 6 gßm 2 tø diÖn lÖch cã 1 c¹nh chung, liªn kÕt BHB lµ liªn kÕt 3 t©m vµ chØ cã 2 electron, 1 electron cña H vµ 1 electron cña B. (a) (0,25 điểm) σ ) 2 lk 2 lk ( σ ) ( π ) 2 lk 2 * = ( π ) ( π ) 1 * = ( π ) 2 ( * s z x σ ) 2 lk 2 lk ( σ ) ( π ) 2 lk 2 * = ( π ) ( π ) 2 * = ( ) z x Có phân tử Al 2 Cl 6 vì nguyên tử Al đạt cấu trúc bát tử vững bền. Không có phân tử B 2 F 6 vì: phân tử BF 3 bền do có liên kết pi không định chỗ được tạo thành giữa obitan trống của B với cặp electron không liên kết của F và kích thước của nguyên tử B bé so với nguyên tử F nên tương tác đẩy giữa 6 nguyên tử F lớn làm cho phân tử B 2 F 6 trở nên kém bền. y y x x (0,25 điểm) y O O 2 O O π y O + 2 có electron độc thân nên thuận từ. O 2− 2 không có electron độc thân nên ngịch từ. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 (1đ) 0,25đ 0,25đ 0,25đ Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 34 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn I.2.2. Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định N H H H C¸c vect¬ momen l−ìng cùc cña c¸c liªn kÕt vµ cÆp electron kh«ng liªn kÕt cïng chiÒu nªn momen l−ìng cùc cña ph©n tö lín nhÊt. F N F F C¸c vect¬ momen l−ìng cùc cña c¸c liªn kÕt vµ cÆp electron kh«ng liªn kÕt ng−îc chiÒu nªn momen l−ìng cùc cña ph©n töbÐ h¬n NH 3 . F F B F Ph©n tö d¹ng tam gi¸c ®Òu C¸c vect¬ momen l−ìng cùc cña c¸c liªn kÕt triÖt tiªu lÉn nhau(tæng b»ng kh«ng) ph©n tö kh«ng ph©n cùc. (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) I.3.1. n(AgCl) = (2,1525:143,5) = 0,015; n(CrCl 3 . 6H 2 O) = (2:266,5) = 7,5.10 -3 n(Cl - tạo phức) = 3(7,5.10 -3 ) - 0,015 = 7,5.10 -3 Trong phân tử phức chất tỷ lệ mol Cl − : Cr 3+ = (7,5.10 -3 ) : (7,5.10 -3 ) = 1:1 Công thức của phức: [Cr(H 2 O) 5 Cl] 2+ I.3.2. 24 Cr3+ (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 ) → 24 Cr3+ : [Ar] 3d 3 Ar Phøc thuËn tõ CÂU II (4 điểm) 3d 3 4s 4p Cr lai hãa sp 3 d 2 II.1. Uran là một nguyên tố phóng xạ tự nhiên. (0,25đ) H 2 O H 2 O Cl A 90 0 H 2 O H 2 O 90 0 H 2 O B¸t diÖn ®Òu (0,25đ) (0,75đ) (0,75đ) (0,75 đ) 238 II.1.1. Một trong các hạt nhân dưới đây được hình thành từ dãy phóng xạ bắt đầu bằng 92 U . Hỏi hạt nhân đó là hạt nhân nào? 236 U, 234 U, 228 Ac, 224 Ra, 224 Rn, 220 Ra, 215 Po, 212 Pb, 221 Pb. Vì sao? 238 II.1.2. Tìm số hạt α và β được phóng ra từ dãy phóng xạ bắt đầu bằng 92 U để tạo thành nguyên tố X. Biết rằng nguyên tử của nguyên tố X có bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng là n=6, l=1, m=0 và s=+1/2; Tỷ lệ giữa số hạt không mang điện và số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X là 1,5122. II.2. Cho phản ứng: 2 1 N2 (k) + 2 3 H2 (k) NH 3 (k) có hằng số cân bằng ở 400 0 C là 1,3.10 -2 và ở 500 0 C là 3,8.10 -3 . Hãy tính ∆H 0 của phản ứng trên. II.3. Xét phản ứng: CaCO 3 (r) CaO (r) + CO 2 (k). ∆H 0 298K (Kcal/mol) = 42,4. ∆S 0 298K (cal/mol.K)= 38,4. Trong điều kiện áp suất của khí quyển thì ở nhiệt độ nào đá vôi bắt đầu bị nhiệt phân. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu II Nội dung Điểm (4.0đ) II.1.1. Chỉ có sự phân rã α làm thay đổi số khối và hạt nhân Z X được hình thành 238 từ 92U phải có hiệu số (238-A) chia hết cho 4. Suy ra hạt nhân đó là 234 U. (0,50đ) Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 35 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA