Views
9 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com II.1.2. 6p 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Có n=6; l=1; m=0, s=+1/2 ⇒ Phân lớp sau chót (0,50đ) Cấu hình electron lớp ngoài cùng: 6s 2 4f 14 5d 10 6p 2 Cấu hình electron của X: [Xe] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 2 ⇒ Z X = 82 Tỷ lệ N = 1, 5122 ⇒ N = 1,5122.82 = 124; A = 124 + 82 = 206 ⇒ 206 82 Pb (0,25đ) Z Gọi x là số hạt α , y là số hạt β 238 Sơ đồ phân rã phóng xạ: 92 U → 206 Pb + x ( 4 82 2 He) + y ( 0 −1 e) (0,75đ) Bảo toàn số khối: 206 + 4x = 238 ⇒ x= 8 Bảo toàn điện tích: 82 + 2x - y = 92 y = 6 II.2. ½ N 2 + ½ H 2 NH 3 II.3. Ở 400 0 C có k 1 = 1,3 . 10 -2 ; ở 500 0 C có k 2 = 3,8 . 10 -3 −3 k 2 − ∆H T1 −T2 3,8.10 lg = . = = −1,229 −2 k1 R T 1.T2 1,3.10 Hệ thức Arrehnius: −1,229.8,314.673.773 −∆H = =53,2 kJ/mol −100 CaCO 3 (r) CaO (r) + CO 2 (k). ∆H 0 298K (Kcal/mol) = 42,4. ∆S 0 298K (cal/mol.K)= 38,4. Áp suất khí quyển = 1 atm ⇒ K P = P = 1 CO 2 ∆G 0 = ∆H 0 - T∆S 0 = - RTlnK P = 0 0 −3 ∆H 42,4.10 cal/ mol ⇒ T = = = 1104,2K 0 ∆S 38,4cal/ mol.K Vậy trong điều kiện áp suất khí quyển đá vôi bắt đầu bị nhiệt phân ở 1104,2K hay 1104,2 - 273 = 831,2 0 C CÂU III (4 điểm) (1,0đ) (1,0đ) III.1. Hoàn thành các phản ứng (a, b) dạng ion thu gọn và (c, d) dạng phân tử: (a). ? + ? + HCO - 3 → BaCO 3 ↓+ ? + H 2 O. (b). H 3 O + + MgCO 3 → Mg 2- - + HCO 3 + ... (c). NaHS + CuCl 2 → CuS↓ + ? + ? (d). NH 4 HSO 4 + Ba(OH) 2 → ..... III.2. Dung dịch A chứa hỗn hợp MgCl 2 10 −4 M và FeCl 3 10 −4 M. Tìm trị số pH thích hợp để tách Fe 3+ ra khỏi dung dịch A dưới dạng kết tủa hidroxit. Cho biết tích số hòa tan: K S (Mg(OH) 2 ) = 1,12.10 −11 và K S (Fe(OH) 3 ) = 3,162.10 −38 III.3. Dung dịch A gồm có H 2 SO 4 0,05 M; HCl 0,18 M; CH 3 COOH 0,02 M. Thêm NaOH vào dung dịch A đến nồng độ của NaOH đã thêm vào là 0,23 M thì dừng thu được dung dịch A 1 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN III.3.1. Tính nồng độ các chất trong dung dịch A 1 . III.3.2. Tính pH của dung dịch A 1 . III.3.3. Tính độ điện ly của CH 3 COOH trong dung dịch A 1 . Ka(HSO − 4 )= 10-2 ; Ka(CH 3 COOH) = 10 -4,75 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Cho: Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 36 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu III III.1. Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Nội dung (a). Ba 2+ + 2OH − +2HCO 3 − → BaCO 3 + CO 2− 3 (b). H 3 O + + MgCO 3 → Mg 2+ + HCO 3 − + H 2O Điểm (2,0đ) + 2H 2 O (0,25đ) (0,25đ) (c). NaHS + CuCl 2 → CuS + NaCl + HCl (0,25đ) (d). NH 4 HSO 4 + Ba(OH) 2 → BaSO 4 + NH 3 + H 2 O (0,25đ) III.2. Để tách hết Fe 3+ ở dạng kết thì : không có Mg(OH) 2 và [Fe 3+ ] ≤ 10 -6 . (0,25đ) III.3. III.3.1 III.3.2. Tách hết Fe 3+ : [Fe 3+ ] ≤ 10 -6 và Ks Fe = [Fe 3+ ].[OH - ] 3 = 3,162.10 -8 ⇒ [Fe 3+ ] = 3,162.10 −38 − [ OH ] 3 (OH) 3 3,162.1010 -6 ⇒[OH - ] ≥ −6 10 −38 = 3,162.10 −11 −14 ⇒ [H + 10 ] ≤ = 0,32.10 −3 ⇒ pH ≥ 3,5 −11 3,162.10 Không có Mg(OH) 2 ↓: [Mg 2+ ].[OH - ] 2 ⇒ pH < 10,5 −4 3,35.10 Vậy: 3,5 ≤ pH < 10,5 H 2 SO 4 → H + + HSO − 4 0,05 0,05 0,05 HCl → H + + Cl − 0,18 0,18 NaOH → Na + + OH − 0,23 0,23 H + + OH − → H 2 O 0,23 0,23 Dung dịch A 1 : HSO − 4 0,05M; CH 3COOH 0,02M; Na + 0,23M; Cl − 0,18M HSO − 4 H+ + SO 4 2- 0,05M 0,05-x x x (1) CH 3 COOH CH 3 COO − + H + (2) 0,02M H 2 O H + + OH − (3) −2 Ka1 10 = = 555 〉 100 −4,75 Ka 10 2 ⇒ cân bằng (1) là chủ yếu Ka 1 .Ca 1 = 10 -2 .0,05 > 2.10 -3 ⇒ bỏ qua sự điện ly của H 2 O Ca1 0,05 = 〈 380 − 2 Ka 10 1 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com (0,25đ) (0,50) (0,5đ) (1,0đ) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Xét cân bằng (1): Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú (0,5đ) 37 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA