Views
6 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1. S + Na 2 SO 3 → Na 2 S 2 O 3 Na 2 S 2 O 3 + 2HCl → 2NaCl + S + SO 2 + H 2 O S + 2HNO 3 → H 2 SO 4 + 2NO H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 + 2HCl 4HCl ñaëc + MnO 2 t 0 t 0 ⎯⎯→ MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O S + O 2 ⎯⎯→ SO 2 SO 2 + Cl 2 → SO 2 Cl 2 SO 2 Cl 2 + H 2 O → H 2 SO 4 + 2HCl t 0 2H 2 SO 4 ñaëc + Cu ⎯⎯→ CuSO 4 + SO 2 +2H 2 O SO 2 + PCl 5 → SOCl 2 + POCl 3 SOCl 2 + H 2 O → H 2 SO 3 + 2HCl t 0 3S + 6NaOH ñaëc ⎯⎯→ 2Na 2 S + Na 2 SO 3 + 3H 2 O 2Na 2 SO 3 + O 2 → 2Na 2 SO 4 t 0 Na 2 SO 4 + 4C ⎯⎯→ Na 2 S + 4CO 2Na 2 S + 2O 2 + H 2 O → Na 2 S 2 O 3 + 2NaOH Na 2 S 2 O 3 + 4Cl 2 + 5H 2 O → Na 2 SO 4 +H 2 SO 4 + 8HCl 2. Khoâng ñieàu cheá FeS trong khoâng khí vì xaûy ra söï oxi hoùa: Fe + S 3Fe + 2O 2 S + O 2 t 0 ⎯⎯→ FeS t 0 4FeS + 7O 2 t 0 ⎯⎯→ Fe 3 O 4 ⎯⎯→ SO 2 t 0 ⎯⎯→ 2Fe 2 O 3 + 4SO 2 3. Cu (z = 29) [Ar] 3d 10 4s 1 Cu – 2e → Cu 2+ [Ar] 3d 9 4s 0 4p 0 Cu 2+ duøng 1 obitan s vaø 3 obitan p troáng ñeå toå hôïp taïo thaønh 4 obitan lai hoùa sp 3 . Moãi obitan lai hoùa sp 3 2+ seõ lieân keát vôùi caëp ñieän töû töï do treân NH 3 ñeå taïo thaønh phaân töû Cu(NH 3 ) 4 Fe (z = 26) [Ar] 3d 6 4s 2 4p 0 Fe* [Ar] 3d 8 4s 0 4p 0 Fe* duøng 1 obitan d, 1 obitan s vaø 3 obitan p troáng ñeå taïo thaønh 5 obitan lai hoùa dsp 3 . Moãi obitan lai hoùa dsp 3 seõ lieân keát vôùi moät phaân töû CO taïo thaønh Fe(CO) 5 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4. a. Do F coù ñoä aâm ñieän lôùn hôn cuûa H neân seõ laøm giaûm maät ñoä e cuûa nguyeân töû N trung taâm. Do ñoù NF 3 khoù nhaän theâm proton H + hôn so vôùi NH 3 hay NF 3 khoâng coù tính bazô nhö NH 3 . b. SnCl 2 laø chaát raén vì trong phaân töû coù lieân keát ion. SnCl 4 laø chaát loûng vì trong phaân töû coù lieân keát coäng hoùa trò. Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 4 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) c. NO 2 nhò hôïp ñöôïc laø nhôø coù caëp e ñoäc thaân naèm treân N. ClO 2 thì e ñoäc thaân laøm giaûi toûa toaøn phaân töû. d. Al 3+ + 3H 2 O Al(OH) 3 + 3H + (1) IO 3 - + 5I - + 6H + → 3I 2 + 3H 2 O (2) (2) laøm dòch chuyeån (1) theo chieàu thuaän neân coù keát tuûa keo traéng taïo ra. Caâu 3: 1. a. Soá electron cuûa moãi ion laø 18. Giaû söû phaân töû A goàm a ion. Vì phaân töû A laø trung hoøa neân: ∑ e = ∑ p = 18 a Goïi N laø soá nôtron n coù trong 1 phaân töû a : ∑ e + ∑ p + ∑ n = 164 36a + n =164 ⇒ n = 164 – 36a N Maø 1 ≤ ≤1, 5 ⇒ 18a ≤ n ≤ 27a ∑ p ⇒ 18a ≤ 164 – 36a ≤ 27a ⇒ 2,6 ≤ a ≤ 3,03 e = p 54 ,∑ n = 56 ∑ ∑ = - Neáu A goàm 2 cation 1+ vaø 1 anion 2- ⇒ A laø K 2 S - Neáu A goàm 1 cation 2+ vaø 2 anion 1- ⇒ A laø CaCl 2 A taùc duïng vôùi 1 nguyeân toá coù trong A theo tyû leä 1:1 taïo thaønh chaát B neân A laø K 2 S K 2 S + S → K 2 S 2 b. K 2 S + Br 2 → 2KBr + S K 2 S 2 + Br 2 → 2KBr + 2S Vaäy chaát raén X laø S Y + O 2 → Y 2 O n ( YO ) n 2 Y + S → Y 2 S n ( YS ) n 2 a = Yx + 8nx b = Yx + 16nx maø a = 0,68b ⇒ Y = 9n Nhaän n = 3 ; Y = 27 Vaäy kim loïai Y laø Al. 2. a. Ta coù chu trình Hess Fe Fe 3+ Fe 2+ G 1 = G 2 + G 3 0 0 n E F = n E F + n E 3 1 Fe 3+ Fe 0 × E Fe + Fe b. E 0 = 2 Fe 2+ Fe 1 0 Fe 3+ Fe 2+ = 2 × ( −0,44) + 1× 0,775= - 0.035 V 3 E 0 Fe 2+ Fe − E 0 Fe 3+ Fe 2+ F DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN = -0,44 – 0.775 = -1,215 V www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 5 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1