Views
11 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG 10 KHÔNG CHUYÊN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 a. 5SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 2H 2 SO 4 b. 2Fe 3 O 4 + 10H 2 SO 4 đặc, nóng→ 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + 5H 2 O c. Fe 3 O 4 + 4H 2 SO 4 loãng → Fe 2 (SO 4 ) 3 + FeSO 4 + 4H 2 O d. ( 5x-2y)FeO + ( 16x-6y)HNO 3 → ( 5x-2y)Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + ( 8x-3y)H 2 O e. 2FeS 2 + 14H 2 SO 4 đặc, nóng → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 15SO 2 +14 H 2 O f. CO 2 + H 2 O + 2CaOCl 2 → CaCO 3 + CaCl 2 + 2HClO Mỗi pt 0,25 đ 6*0,25 =1,5đ 2 - Chọn 100 gam dd H 2 SO 4 29,4% ) => khối lượng H 2 SO 4 = 29,4 gam hay 0,3 mol - Gọi công thức của oxit kim loại sản phẩm là M 2 O n - Phản ứng: M 2 O n + nH 2 SO 4 → M 2 (SO 4 ) n + nH 2 O 0,3 mol => Số mol M 2 O n = số mol M 2 (SO 4 ) n = 0,3/n (mol) 0,3 (2 M + 96 n ) => n × 100 = 34,483 0,3 (2 M + 16 n ) n => M = 18,67n => M= 56 hay MS là FeS 3 - Các chất trong hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với nhau tạo ra chất rắn màu vàng và một chất lỏng không làm đổi màu quỳ tím => hh A chứa 2 khí là SO 2 ; 2H 2 S => Phương trình phản ứng: SO 2 + 2H 2 S → 3S + 2H 2 O => chất rắn không làm đổi màu quì tím là H 2 O - Phản ứng: 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 ↑ => dd B là NaOH + Nếu CO 2 tạo muối NaHCO 3 thì số mol NaHCO 3 là 0,1 mol hay 8,4 gam + Nếu CO 2 tạo muối Na 2 CO 3 thì số mol Na 2 CO 3 là 0,1 mol hay 10,6 gam ∈ 8,4 − 10,6 => khi hấp thu CO 2 vào dung dịch Ta thấy khối lượng 11,5 gam ( ) 8,4 + 10,6 NaOH thu được 2 muối và nhận thấy 11,5 = 2 => số mol muối NaHCO 3 = số mol Na 2 CO 3 = 0,05 mol => số mol NaOH = 0,05 + 0,05. 2 = 0,15 mol => số mol H 2 O = 0,15 mol => số mol SO 2 = 0,075 mol và số mol H 2 S là 0,15 mol - Phản ứng: 2NaBr + 2H 2 SO 4 đặc, nóng → Na 2 SO 4 + SO 2 + Br 2 + 2H 2 O 8NaI + 5H 2 SO 4 đặc, nóng → 4Na 2 SO 4 + H 2 S + 4I 2 + 4H 2 O Số mol NaBr là 0,075 . 2 = 0,15 mol Số mol NaI là 0,015 . 8 = 1,2 mol m = 0,15 . 103 + 1,2 . 150 = 195,45 gam 4 1. Phương pháp sunfat là cho muối halozen kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng để điều chế hidrohalozenua dựa vào tính dễ bay hơi của hidrohalozenua - Phương pháp này chỉ áp dụng được điều chế HF, HCl không điều chế được HBr, HI vì axit H 2 SO 4 đặc nóng lã chất oxi hóa mạnh còn HBr và HI trong dung dịch là những chất khử mạnh. Do đó áp dụng phương pháp sunfat không thu được HBr và HI mà thu được Br 2 và I 2 . www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,25 0,25 0,25 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 70 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 5 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) - Các phương trình phản ứng: 0 t CaF 2 + H 2 SO 4 đặc ⎯⎯→ 2HF↑ + CaSO 4 0 t NaCl + H 2 SO 4 đặc ⎯⎯→ HCl↑ + NaHSO 4 0 t NaBr + H 2 SO 4 đặc ⎯⎯→ HBr + NaHSO 4 2HBr + H 2 SO 4 đặc 0 t ⎯⎯→ SO 2 + 2H 2 O +Br 2 0 t NaI + H 2 SO 4 đặc ⎯⎯→ HI + NaHSO 4 0 t 6HI + H 2 SO 4 đặc ⎯⎯→ H 2 S + 4H 2 O + 4I 2 2. Hạt nào có số lớp lớp hơn thì bán kính hạt lớp hơn. Hạt nào cùng số lớp electron, điện tích hạt nhân lớn hơn thì bán kính hạt nhỏ hơn. Theo quy luật biến đổi tuần hoàn bán kính nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì Be 2+ có bán kính ion nhỏ nhất. 40,08 3 a. Thể tích của 1 mol Ca = = 25,858cm 1,55 1 mol Ca chứa 6,02.10 23 nguyên tử Ca 25,858× 0,74 −23 3 Theo độ đặc khít, thể tích của 1 nguyên tử Ca = = 3,18× 10 cm 23 6,02× 10 −23 4 3 3V 3× 3,18 × 10 8 Từ V = 3 − π r ⇒ r = = 3 = 1,965 × 10 cm 3 4π 4× 3,14 b. Cho Ba(NO 3 ) 2 dư vào cả ba ống nghiệm, cả ba đều tạo kết tủa: Na 2 CO 3 + Ba(NO 3 ) 2 ⎯⎯→ BaCO 3 ↓ + 2NaNO 3 K 2 SO 4 + + Ba(NO 3 ) 2 ⎯⎯→ BaSO 4 ↓ + 2KNO 3 K 2 CO 3 + Ba(NO 3 ) 2 BaCO 3 ↓ + 2KNO 3 Lọc két tủa, lấy kết tủa cho tác dụng với dung dịch HCl dư, chỉ xảy ra phản ứng: BaCO 3 + 2HCl ⎯⎯→ BaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O Nếu: - Ống có khí bay ra và kết tủa tan hoàn toàn: ống chứa hỗn hợp Na 2 CO 3 và K 2 CO 3 . - Ống có khí bay ra và kết tủa tan không hoàn toàn: ống chứa hỗn hợp Na 2 CO 3 và K 2 SO 4 - Ống không có khí bay ra và kết tủa không tan: ống chứa hỗn hợp NaHCO 3 và K 2 SO 4 6 Đặt x, y, z lần lượt là số mol Fe, Zn, Al trong 20,4 g hỗn hợp X Theo đầu bài 56x + 65y + 27z = 20,4 (I) Fe + 2HCl ⎯⎯→ FeCl 2 + H 2 (1) Zn + 2HCl ⎯⎯→ ZnCl 2 + H 2 (2) 2Al + 6HCl ⎯⎯→ 2AlCl 3 + 3H 2 (3) Từ 1, 2, 3 và đầu bài 3 10,08 nH = x + y + z = = 0,45mol (II) 2 2 22,4 Trong 0,2 mol hỗn hợp X số mol Fe, Zn, Al lần lượt là kx, ky, kz kx + ky + kz = 0,2 (III) 2Fe + 3Cl 2 ⎯⎯→ 2FeCl 3 (4) Zn + Cl 2 ⎯⎯→ ZnCl 2 (5) 2Al + 3Cl 2 ⎯⎯→ 2AlCl 3 (6) 3 3 6,16 nCl = x + y + z = = 0,275mol (IV) 2 2 2 22,4 Từ I, II, III, IV www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 71 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1