Views
10 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 10.d.C% 10.d.C% 10.1,09.10,867 CM = ⇒ M = = = 218 M C 0.543 M Vaäy muoái suafat taïo thaønh coù M = 218 Chæ nhaän ñöôïc laø Mg(HSO 4 ) 2 Vaäy hoãn hôïp chöùa MgO, Mg(OH) 2 , MgCO 3 ĐỀ SỐ 2: www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Tröôøng THPT Chuyeân Thaêng Long – Ñaølaït ÑEÀ KIEÅM TRA OLIMPIC LÔÙP 10 LẦN 2 Toå Hoaù hoïc Thôøi gian: 180 phuùt ****** (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà) *********** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Caâu 1 Moät hôïp chaát ion caáu taïo töø ion M + vaø ion X 2− . Trong phaân töû M 2 X coù toång soá haït (p, n, e) laø 140 haït, trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 44 haït. Soá khoái cuûa ion M + lôùn hôn soá khoái cuûa ion X 2− laø 23. Toång soá haït (n, p, e) trong ion M + nhieàu hôn trong X 2− laø 31 haït. a. Vieát caáu hình eâlectroân cuûa M + vaø X 2− b. Xaùc ñònh vò trí cuûa X , Y trong HTTH Caâu 2 Tích soá tan cuûa CaCO 3 baèng 1.10 −8 . Haõy tính khi coù keå tôùi söï thuûy phaân cuûa ion cacbonat. a. Ñoä tan trong nöôùc cuûa CaCO 3 . b. pH cuûa dung dòch baõo hoøa CaCO 3 . c. Ñoä tan cuûa CaCO 3 ôû pH = 7,00. Cho : H 2 CO 3 : K 1 = 4.10 −7 ; K 2 = 5.10 −11 Caâu 3 Troän V lít dung dòch HCOOH amol/l vôùi V lít dung dòch CH 3 COOH bmol/l thu ñöôïc dung dòch A coù pH = 2,485. Troän V lít dung dòch CH 3 COOH amol/l vôùi V lít dung dòch bmol/l thu ñöôïc dung dòch B coù pH = 2,364. a. Tính a, b b. Troän dung dòch A vôùi dung dòch B thu ñöôïc dung dòch C coù pH baèng bao nhieâu? c. Troän V lít dung dòch NaOH 0,6M vaøo dung dòch C thu ñöôïc dung dòch D coù pH baèng bao nhieâu? Coâ caïn dung dòch D thu ñöôïc 4,5g muoái khan, tính V? Cho K HCOOH = 1,78.10 -4 −5 ; K CH = 1,80.10 3 COOH Caâu 4 1. So saùnh pH cuûa caùc dung dòch 0,1 M cuûa caùc chaát sau ñaây, sau ñoù thöû laïi baèng tính toaùn cuï theå: NaHCO 3 K 1 = 10 –7 K 2 = 10 –11 NaHSO 3 K 1 = 10 –2 K 2 = 10 –6 NaHS K 1 = 10 –7 K 2 = 10 –13 NaHC 2 O 4 K 1 = 10 –2 K 2 = 10 –5 2. Tính theå tích dung dòch HCl 6M caàn cho vaøo 10 ml dung dòch Pb(NO 3 ) 2 10 –3 M sao cho noàng ñoä chì giaûm xuoáng coøn 10 –5 M. Cho K S = 10 –4,8 . 3. Neáu ta bieåu dieãn coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc oxi axit laø XO m (OH) n thì khi m = 0, caùc axit kieåu X(OH) n laø nhöõng axit yeáu; khi m = 1, caùc axit coù daïng XO(OH) n laø axit trung bình; coøn khi m > 1 laø caùc axit maïnh. Ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng? Haõy cho ví duï chöùng minh (moãi tröôøng hôïp choïn 3 chaát). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 8 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 4. Tính ñoä tan cuûa FeS ôû pH = 5 cho bieát Caâu 5 82 Pb . 208 Fe 2+ + H 2 O FeOH + + H + coù lgβ = -5,92 K FeS = 10 -17,2 ; H 2 S coù K a1 = 10 -7,02 ; K a2 = 10 -12,9 Moät trong caùc chuoãi phaân huûy phoùng xaï töï nhieân baét ñaàu vôùi − 1. Haõy tính soá phaân huûy ( β ) xaûy ra trong chuoãi naày . www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 90Th vaø keát thuùc vôùi ñoàng vò beàn 228 2. Th laø moät phaàn töû trong chuoãi thori , theå tích cuûa heli theo cm 3 taïi 0 o C vaø 1 atm thu 228 ñöôïc laø bao nhieâu khi 1 gam Th (t 1/2 = 1,91 naêm) ñöôïc chöùa trong bình trong 20 naêm ? Chu kyø baùn 228 huûy cuûa taát caû caùc haït nhaân trung gian laø raát ngaén so vôùi chu kyø baùn huøy cuûa Th . 3. Moät phaàn töû trong chuoãi thori , sau khi taùch rieâng , thaáy coù chöùa 1,5.10 10 nguyeân töû cuûa moät haït nhaân vaø phaân huøy vôùi toác ñoä 3440 phaân raõ moãi phuùt . Chu kyø baùn huûy laø bao nhieâu tính theo naêm ? Caâu 6 1. Nguyeân töû X coù toång soá haït laø 52 .Xaùc ñònh teân nguyeân toá X, bieát X laø ñoàng vò beàn. 2. Caân baèng caùc phöông trình phaûn öùng sau : Ag + HXO 3 AgXO 3 + …… Fe + HXO 3 …………. FeSO 4 + HXO 3 + H 2 SO 4 ……… 3. Haõy cho bieát chaát oxi hoùa trong caùc phaûn öùng treân. Döïa vaøo caáu hình electron cuûa nguyeân töû, haõy giaûi thích tính chaát oxi hoùa cuûa chaát ñoù. Caâu 7 1. Tính % löôïng MgNH 4 PO 4 bò maát ñi khi röûa 1,37 gam hôïp chaát naøy baèng: a. 200ml nöôùc caát. b. 150ml dung dòch NH 4 Cl 0,1M roài baèng 50ml nöôùc caát. 2. Coù theå röûa MgNH 4 PO 4 baèng dung dòch NaH 2 PO 4 ñöôïc khoâng? Giaûi thích. Cho T MgNH4PO4 =2,5.10 -13 ; H 3 PO 4 coù k 1 =7,5.10 -3 ; k 2 =6,3.10 -8 ; k 3 =1,3.10 -12. . Cho H=1; N=14; O=16; P=31. Caâu 8 Hai nguyeân toá A , B trong caáu electron coù electron cuoái cuøng öùng vôùi 4 soá löôïng töû sau : A ( n = 2 ; l = 1 ; m = -1 ; s = - ½ ) B ( n = 3 ; l = 1 ; m = 0 ; s = - ½ ) 1. Vieát caáu hình electron vaø xaùc ñònh vò trí cuûa A vaø B trong baûng tuaàn hoaøn 2. Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc hôïp chaát trong coâng thöùc phaân töû coù chöùa 3 nguyeân toá A, B vaø hidro. Cho bieát loaïi lieân keát hoùa hoïc trong phaân tö û cuûa caùc hôïp chaát tìm thaáy 3. So tính axit cuûa caùc hôp chaát treân . Caâu 9 1. Neâu yù nghóa cuûa haèng soá K b bazô. NH 3 vaø C 6 H 5 NH 2 chaát naøo coù haèng soá K b lôùn hôn ? Taïi sao ? 2. Dung dòch NH 3 1M coù α = 0,43 % . Tính haèng soá Kb vaø pH cuûa dung dòch ñoù 3. Cho dung dòch axit CH 3 COOH 0,1M , bieát Ka = 1,75 .10 -5 , lg K CH3COOH = -4,757. Tính noàng ñoä caùc ion trong dung dòch vaø tính pH dung dòch. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 232 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN HƯỚNG DẪN CHẤM Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 9 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)