Views
10 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 2 1,0 điểm Câu 1 1,0 điểm Câu 2 0,5 điểm Câu 3 0,5 điểm Câu 1 0,75 điểm Câu 2 1,25 điểm Câu 1 1,0 điểm Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) o ∆H S(BaCl2 , tt) Ba (r) + Cl 2(k) BaCl 2 (tt) ∆ H th(Ba) ∆ H pl(Cl2 ) Uml I Ba (k) + 2Cl 1 (Ba) + I 2 (Ba) (k) Ba 2+ + 2Cl - 2. A Cl o U ml = ∆H - ∆H th (Ba) - ∆H - I 1(Ba) - I 2(Ba) - 2A Cl S(BaCl 2 , tt) pl(Cl 2 ) = - 859,41 - 192,28 - 238,26 - 500,76 - 961,40 + 2 .363,66 = - 2024,79 (kJ/mol) Bài 4: 2,0 điểm ∗ 2z + n + 4z + 2n = 186 ⇔ 2z + 4z + n + 2n = 186 (1) M M X X M X M X ∗ 2z + 4z − n − 2n = 54 (2) 0,5 điểm 0,5 điểm M X M X 0,5 điểm ∗ z + n − z − n =21 ⇔ z − z + n − n =21 M M X X M X M X ( 3 ) ∗ 2z + n − 2 − (2z + n +1)=27 ⇔ 2z − 2z +n − n =30 (4) M M X X M X M X Từ (1), (2), (3), (4) ⇒ z = 26;z = 17 ( n = 30; n = 18 M X M X ) M ⇒ M là Fe; X ⇒ X là Cl 26 17 Fe(Z=26): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 ⇒ Fe 2+ (Z=26): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 Cl(Z=17): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Cl - (Z=17): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Fe: Chu kỳ 4 nhóm VIIIB Cl: chu kỳ 3 nhón VIIA Bài 5: 2,0 điểm Câu a: phương trình: PBr 3 + 3H 2 O → H 3 PO 3 + 3HBr. Câu b: Không dùng phương pháp sunfat điều chế HBr vì H 2 SO 4 có tính oxi hoá mạnh nên có thể oxi hoá chất khử mạnh như ion Br − (trong HBr) thành Br 2 : 2HBr + H 2 SO 4 → Br 2 + SO 2 + 2H 2 O dpdd , mn Câu a: H 2 Ox + NaCl ⎯⎯⎯⎯→ NaClO + H 2 . dpdd , mn 2H 2 O + CaCl 2 ⎯⎯⎯⎯→ Ca(OCl) 2 + 2H 2 . dpdd , mn 3H 2 O + KCl ⎯⎯⎯⎯→ KClO 3 + 3H 2 . Câu b: 2CaOCl 2 + H 2 O + CO 2 → CaCO 3 + CaCl 2 + 2HClO. NaClO + H 2 O + CO 2 →NaHCO 3 + HClO. 0 Bài 6: 2,0 điểm t 2KMnO 4 ⎯⎯→ K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 . 2KMnO 4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl 2 + 8H 2 O + 5Cl 2 . 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 . HCl + Na 2 SO 3 → NaCl + SO 2 + H 2 O. (ngoài ra: H 2 + Cl 2 → 2HCl) 0,0453 mol 206 Câu 2 Số mol 238 U (phóng xạ) = số mol 206 Pb = ( ) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,5 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 0,25 x 4 = 1,0 điểm 0,25 điểm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 90 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 1,0 điểm ⇒ m U (ban đầu) = 1 + 0,0453 .298 = 1,0523 (g) 206 ln 2 1 N0 3 .ln 8 ⇒ k = = ⇒ t = 3,35.10 (năm) 4,55921.10 t N Câu 1 1,5 điểm Câu 2 0,5 điểm Câu 1 0,75 điểm Câu 2 1,25 điểm Bài 7: 2,0 điểm S + Mg → MgS (1) MgS + 2HCl → MgCl 2 + H 2 S (2) Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 (3) M B = 0,8966× 29 = 26 ⇒ khí B: H 2 S; H 2 : Mg có dư sau phản ứng (1) ⎧ 2,987 x + y = Đặt nH ; 2S = x nH = y , ta có ⎪ 22,4 0,1 2 ⎨ ⇒ x = 0,1; y = ⎪ 34x + 2y 3 = 26 ⎪ ⎩ x + y Từ (1), (2), (3) ta có: % m( S ) = 50%; % m(Mg) = 50% 2H 2 S + 3O 2 → 2SO 2 + 2H 2 O 2H 2 + O 2 → 2H 2 O 0,1 0,1 0,1 0,033 0,033 SO 2 + H 2 O 2 → H 2 SO 4 0,1 0,147 0 0,047 0,1 m(dung dịch) = 100 + ( 0,1 × 64) + ( 0,133 × 18) = 108, 8 gam 0,1.98 0,047.34 C%(H 2 SO 4 ) = × 100% = 9%; C%(H 2 O 2 ) = = 1,47% 108,8 108,8 Bài 8: 2,0 điểm Gọi x, y lần lượt là số mol các kim loại Mg và Al. 1,1× 12, 22× 273 0,64 nSO = = 0, 4 ( mol) ; Chất rắn: S, n 2 S = = 0,02 (mol) 22, 4× 273× 1,5 32 0 x 0 y + 2 Mg → Mg+ 2e + 3 3y 2x Al → Al+ 3e + 6 S + 2e → + 6 y 0,8 S + 6e → 0,12 + 4 S 0,4 0 S 0.02 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Viết các bán phản ứng: 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm ⎧24x + 27y = 9,06 Ta có : ⎨ ⇒ x = 0,13; y = 0,22 ⎩ 2x + 3y = 0,92 0,25 điểm 0,13mol × 24gam / mol ⇒ % m Mg = × 100% = 34,44% và % m Al = 65,56% 0,25 điểm 9,06gam n = ⎛ 1 ⎞ 4 3 3 ⎜ × 8⎟ + 1 = 2 và 3 a = 4r , ⇒ f = 2 × π r : a = 68% 0,5 điểm ⎝ 8 ⎠ 3 Bài 9: 2,0 điểm A: 3p 4 ⇒ A là S B: 2p 5 ⇒ B là F 0,25 x 3 = 0,75 điểm C: 2p 4 ⇒ C là O Giá trị năng lượng ion hóa tương ứng với các nguyên tố: IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Li Be B C N O F Ne 0,25 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 91 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh