Views
5 days ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 2 1,0 điểm Câu 1 1,0 điểm Câu 2 0,5 điểm Câu 3 0,5 điểm Câu 1 0,75 điểm Câu 2 1,25 điểm Câu 1 1,0 điểm Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) o ∆H S(BaCl2 , tt) Ba (r) + Cl 2(k) BaCl 2 (tt) ∆ H th(Ba) ∆ H pl(Cl2 ) Uml I Ba (k) + 2Cl 1 (Ba) + I 2 (Ba) (k) Ba 2+ + 2Cl - 2. A Cl o U ml = ∆H - ∆H th (Ba) - ∆H - I 1(Ba) - I 2(Ba) - 2A Cl S(BaCl 2 , tt) pl(Cl 2 ) = - 859,41 - 192,28 - 238,26 - 500,76 - 961,40 + 2 .363,66 = - 2024,79 (kJ/mol) Bài 4: 2,0 điểm ∗ 2z + n + 4z + 2n = 186 ⇔ 2z + 4z + n + 2n = 186 (1) M M X X M X M X ∗ 2z + 4z − n − 2n = 54 (2) 0,5 điểm 0,5 điểm M X M X 0,5 điểm ∗ z + n − z − n =21 ⇔ z − z + n − n =21 M M X X M X M X ( 3 ) ∗ 2z + n − 2 − (2z + n +1)=27 ⇔ 2z − 2z +n − n =30 (4) M M X X M X M X Từ (1), (2), (3), (4) ⇒ z = 26;z = 17 ( n = 30; n = 18 M X M X ) M ⇒ M là Fe; X ⇒ X là Cl 26 17 Fe(Z=26): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 ⇒ Fe 2+ (Z=26): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 Cl(Z=17): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Cl - (Z=17): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Fe: Chu kỳ 4 nhóm VIIIB Cl: chu kỳ 3 nhón VIIA Bài 5: 2,0 điểm Câu a: phương trình: PBr 3 + 3H 2 O → H 3 PO 3 + 3HBr. Câu b: Không dùng phương pháp sunfat điều chế HBr vì H 2 SO 4 có tính oxi hoá mạnh nên có thể oxi hoá chất khử mạnh như ion Br − (trong HBr) thành Br 2 : 2HBr + H 2 SO 4 → Br 2 + SO 2 + 2H 2 O dpdd , mn Câu a: H 2 Ox + NaCl ⎯⎯⎯⎯→ NaClO + H 2 . dpdd , mn 2H 2 O + CaCl 2 ⎯⎯⎯⎯→ Ca(OCl) 2 + 2H 2 . dpdd , mn 3H 2 O + KCl ⎯⎯⎯⎯→ KClO 3 + 3H 2 . Câu b: 2CaOCl 2 + H 2 O + CO 2 → CaCO 3 + CaCl 2 + 2HClO. NaClO + H 2 O + CO 2 →NaHCO 3 + HClO. 0 Bài 6: 2,0 điểm t 2KMnO 4 ⎯⎯→ K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 . 2KMnO 4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl 2 + 8H 2 O + 5Cl 2 . 2HCl + Fe → FeCl 2 + H 2 . HCl + Na 2 SO 3 → NaCl + SO 2 + H 2 O. (ngoài ra: H 2 + Cl 2 → 2HCl) 0,0453 mol 206 Câu 2 Số mol 238 U (phóng xạ) = số mol 206 Pb = ( ) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,5 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 0,25 x 4 = 1,0 điểm 0,25 điểm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 90 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 1,0 điểm ⇒ m U (ban đầu) = 1 + 0,0453 .298 = 1,0523 (g) 206 ln 2 1 N0 3 .ln 8 ⇒ k = = ⇒ t = 3,35.10 (năm) 4,55921.10 t N Câu 1 1,5 điểm Câu 2 0,5 điểm Câu 1 0,75 điểm Câu 2 1,25 điểm Bài 7: 2,0 điểm S + Mg → MgS (1) MgS + 2HCl → MgCl 2 + H 2 S (2) Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 (3) M B = 0,8966× 29 = 26 ⇒ khí B: H 2 S; H 2 : Mg có dư sau phản ứng (1) ⎧ 2,987 x + y = Đặt nH ; 2S = x nH = y , ta có ⎪ 22,4 0,1 2 ⎨ ⇒ x = 0,1; y = ⎪ 34x + 2y 3 = 26 ⎪ ⎩ x + y Từ (1), (2), (3) ta có: % m( S ) = 50%; % m(Mg) = 50% 2H 2 S + 3O 2 → 2SO 2 + 2H 2 O 2H 2 + O 2 → 2H 2 O 0,1 0,1 0,1 0,033 0,033 SO 2 + H 2 O 2 → H 2 SO 4 0,1 0,147 0 0,047 0,1 m(dung dịch) = 100 + ( 0,1 × 64) + ( 0,133 × 18) = 108, 8 gam 0,1.98 0,047.34 C%(H 2 SO 4 ) = × 100% = 9%; C%(H 2 O 2 ) = = 1,47% 108,8 108,8 Bài 8: 2,0 điểm Gọi x, y lần lượt là số mol các kim loại Mg và Al. 1,1× 12, 22× 273 0,64 nSO = = 0, 4 ( mol) ; Chất rắn: S, n 2 S = = 0,02 (mol) 22, 4× 273× 1,5 32 0 x 0 y + 2 Mg → Mg+ 2e + 3 3y 2x Al → Al+ 3e + 6 S + 2e → + 6 y 0,8 S + 6e → 0,12 + 4 S 0,4 0 S 0.02 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Viết các bán phản ứng: 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm ⎧24x + 27y = 9,06 Ta có : ⎨ ⇒ x = 0,13; y = 0,22 ⎩ 2x + 3y = 0,92 0,25 điểm 0,13mol × 24gam / mol ⇒ % m Mg = × 100% = 34,44% và % m Al = 65,56% 0,25 điểm 9,06gam n = ⎛ 1 ⎞ 4 3 3 ⎜ × 8⎟ + 1 = 2 và 3 a = 4r , ⇒ f = 2 × π r : a = 68% 0,5 điểm ⎝ 8 ⎠ 3 Bài 9: 2,0 điểm A: 3p 4 ⇒ A là S B: 2p 5 ⇒ B là F 0,25 x 3 = 0,75 điểm C: 2p 4 ⇒ C là O Giá trị năng lượng ion hóa tương ứng với các nguyên tố: IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Li Be B C N O F Ne 0,25 điểm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 91 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)