Views
11 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 1 1 = − 2 a − 5a + 6 a − 3 a − 2 1 1 1 = − 2 a − 7a + 12 a − 4 a − 3 1 1 1 = − 2 a − 9a + 20 a − 5 a − 4 1 1 1 = − 2 a −11a + 30 a − 6 a − 5 §æi dÊu ®óng vµ tÝnh ®−îc : 1 1 4 M = − = a − 6 a − 2 ( a − 2).( a − 6) (0.25®) (0.25®) (0.25®) (0.25®) (0.5®) C©u 2: (2.5®) a. (1.5®) BiÕn ®æi: n 5 + 1⋮ n 3 + 1 ⇔ n 2 (n 3 + 1) – (n 2 –1) ⋮ n 3 + 1 (0.5®) ⇔ (n + 1) (n – 1) ⋮ (n + 1)(n 2 - n + 1) (0.25®) ⇔ n – 1 ⋮ n 2 – n + 1 (v× n + 1 ≠ 0 ) (0.25®) NÕu n = 1 th× ta ®−îc 0 chia hÕt cho 1 (0.25®) NÕu n > 1 th× n – 1 < n(n – 1) + 1 = n 2 – n +1 Do ®ã kh«ng thÓ xy ra quan hÖ n – 1 chia hÕt cho n 2 – n +1 trªn tËp hîp sè nguyªn d−¬ng VËy gi¸ trÞ duy nhÊt cña n t×m ®−îc lµ 1 (0.25®) b. n – 1 ⋮ n 2 – n +1 ⇔ n(n – 1) ⋮ n 2 – n + 1 ⇔ n 2 – n ⋮ n 2 – n + 1 ⇔ ( n 2 – n + 1) – 1 ⋮ n 2 – n + 1 ⇔ 1 ⋮ n 2 – n + 1 (0.5®) Cã hai tr−êng hîp: n 2 – n + 1 = 1 ⇔ n(n – 1) = 0 ⇔ n = 0 hoÆc n = 1 C¸c gi¸ trÞ nµy ®Òu tho m·n ®Ò bµi (0.25®) n 2 – n + 1 = - 1 ⇔ n 2 – n + 2 = 0 v« nghiÖm VËy n = 0, n = 1 lµ hai sè phi t×m (0.25®) C©u 3: (3®) (H×nh *) LÊy I ®èi xøng víi C qua H, kÎ AI vµ BI, ta cã HE lµ ®−êng trung b×nh cña ∆ACI nªn HE//AI vµ HE = 1/2IA (1) (0.25®) T−¬ng tù trong ∆CBI : HF//IB vµ HF = 1/2IB (2) (0.25®) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tõ BG⊥AC vµ HE⊥AC ⇒ BG//IA (3) (0.25®) www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN T−¬ng tù AK⊥BC vµ HF⊥BC ⇒ AG//IB (4) (0.25®) Tõ (3) vµ (4) ⇒ BIAG lµ h×nh b×nh hµnh (0.25®) Do ®ã BG = IA vµ AG = IB (0.5®) Gv: Nguyễn Văn Tú 34 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 KÕt hîp víi kÕt qu (1) vµ (2) ⇒ BG = 2HE vµ AG = 2HF (0.5®) C©u 4: (1.5®) Ta cã: 1970 2 – 1 < 1970 2 ⇔ 1969.1971 < 1970 2 ⇔ 2 1969.1971 < 2. 1970 (*) (0.25®) Céng 2.1970 vµo hai vÕ cña (*) G H ta cã: B K F 2 .1970 + 2 1969.1971 < 4.1970 (0.25®) H×nh * 2 2 ⇔ ( 1969 + 1971) < (2 1970) (0.25®) ⇔ 1969 + 1971 < 2 1970 (0.25®) VËy: 1969 + 1971 < 2 1970 (0.25®) Bµi 1 (2,5®) Cho biÓu thøc =============================== ®Ò 19 2 2 ⎛ x 6 1 ⎞ ⎛ 10 − x A = ⎟ ⎞ ⎜ + + ⎟ : ⎜ x − 2 + 3 ⎝ x − 4x 6 − 3x x + 2 ⎠ ⎝ x + 2 ⎠ a. t×m tËp x¸c ®Þnh A: Rót gän A? b. T×m gi¸ trÞ cña x khi A = 2 c.Víi gi¸ trÞ cña x th× A < 0 d. timg gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn bµi 2 (2,5®) 4 3 x + x + x + 1 a. Cho P = 4 3 2 x − x + 2x − x + 1 Rót gän P vµ chøng tá P kh«ng ©m víi mäi gi¸ trÞ cña x b. Gii ph−¬ng tr×nh Bµi 3 (1®) x 1 1 1 1 + + + 2 2 2 + 5x + 6 x + 7x + 12 x + 9x + 20 x + 11x + 30 2 = 27 −12x T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña biÓu thøc A = x 2 + 9 Bµi 4 (3®) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A vµ ®iÓm H di chuyÓn trªn BC. Gäi E, F lÇn l−ît lµ ®iÓm ®èi xøng cña H qua AB vµ AC a. CMR: E, A, H th¼ng hµng b. CMR: BEFC lµ h×nh thang, cã thÓ t×m vÞ trÝ cña H ®Ó BEFC trë thµnh mét h×nh thang vu«ng, h×nh b×nh hµnh, h×nh ch÷ nhËt ®−îc kh«ng. I www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A 1 8 D E C Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 35 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo trình toán cao cấp A1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa