Views
10 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 IA AP 1 = = ⇒ 2IA = ID ⇒ AD = AI ID AQ 2 Tam gi¸c BID lµ tam gi¸c vu«ng t¹i B v× AO ⊥ DB vµ AO lµ ®−êng trung b×nh cña ∆ BID §iÓm K lµ trung ®iÓm cña IB. (Do DK lµ ®−êng trung tuyÕn cña ∆ BID ) . (0,75®) b). Víi B vµ D cè ®Þnh nªn ®o¹n DB cè ®Þnh.Suy ra trung ®iÓm O cè ®Þnh. MÆt kh¸c AC BD , BI DB vµ vai trß cña A vµ C lµ nh− nhau . Nªn quü tÝch cña A lµ ®−êng th¼ng ®i qua O vµ vu«ng gãc víi BD trõ ®iÓm O.Quü tÝch cña ®iÓm I lµ ®−êng th¼ng ®i qua B vµ vu«ng gãc víi BD trõ ®iÓm B. (1®) §o: Víi A vµ I ch¹y trªn c¸c ®−êng ®ã vµ AD = AI .Th× AP = 2 1 AB vµ CQ = 3 1 CD. ThËt vËy : Do AP // DQ suy ra Gv: Nguyễn Văn Tú IA AP 1 = = ⇒ 2AP = DQ mµ AB = CD ⇒ §PCM. ID AQ 2 (0,5®) Bµi IV: y x 2 + y x + y = 1 . (1) NÕu ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm th× x ,y > 0. (1) y(x 2 + x +1) = 1 ⇒ y= 1 ⇒ y = 1 ,x= 0 x 2 + x +1 =1 VËy nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh trªn lµ (x,y) = (0 ,1). (1®) =================================== ®Ò 21 I. §Ò bµi: Bµi 1:(2 ®iÓm) Cho A = 1 + 1 + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 b + c - a c + a - b a + b - c Rót gän biÓu thøc A, biÕt a + b + c = 0. Bµi 2:(3 ®iÓm) Gii ph−¬ng tr×nh: 1) (x+1) 4 + (x+3) 4 = 16 2) Bµi 3:(2 ®iÓm) x −1001 x −1003 x −1005 x −1007 + + + = 4 1006 1004 1002 1000 Chøng minh r»ng sè: www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1 1 1 1 a = + + + ... + , n ∈ Z+ kh«ng phi lµ mét sè nguyªn. 1.2 2.3 3.4 n.(n+1) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bµi 4:(3 ®iÓm) Cho tø gi¸c ABCD. Gäi M, N, P, Q lÇn l−ît lµ trung ®iÓm cña AB, BC, CD vµ DA. a) Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh g×? T¹i sao? Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 40 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 b) T×m ®iÒu kiÖn ®Ó tø gi¸c MNPQ lµ h×nh vu«ng? c) Víi ®iÒu kiÖn c©u b), h·y tÝnh tû sè diÖn tÝch cña hai tø gi¸c ABCD vµ MNPQ. §¸p ¸n Bµi 1:(2 ®iÓm) Ta cã: a + b + c = 0 ⇔ b + c = - a. 0.25 ®iÓm B×nh ph−¬ng hai vÕ ta cã : (b + c) 2 = a 2 ⇔ b 2 + 2bc + c 2 = a 2 ⇔ b 2 + c 2 - a 2 = -2bc T−¬ng tù, ta cã: c 2 + a 2 - b 2 = -2ca a 2 + b 2 - c 2 = -2ab 1 1 1 -(a+b+c) ⇒ A = - - - = =0 (v× a + b + c = 0) 2bc 2ca 2ab 2abc VËy A= 0. Bµi 2:(3 ®iÓm) Gii ph−¬ng tr×nh: 1) §Æt y = x + 2 ta ®−îc ph−¬ng tr×nh: (y – 1) 4 + (y +1) 4 = 16 ⇔ 2y 4 + 12y 2 + 2 = 16 ⇔ y 4 + 6y 2 -7 = 0 §Æt z = y 2 ta ®−îc ph−¬ng tr×nh: z 2 + 6z – 7 = 0 cã hai nghiÖm lµ z 1 = 1 vµ z 2 = -7. 2) • y 2 = 1 cã 2 nghiÖm y 1 = 1 ; y 2 = -1 øng víi x 1 = -1 ; x 2 = -3. • y 2 = -7 kh«ng cã nghiÖm. 0.5 ®iÓm 0.5 ®iÓm 0.5 ®iÓm 0.25 ®iÓm 0.5 ®iÓm 0.5 ®iÓm 0.5 ®iÓm x −1001 x −1003 x −1005 x −1007 + + + = 4 1006 1004 1002 1000 x −1001 x −1003 x −1005 x −1007 ⇔ − 1+ − 1+ − 1+ − 1 = 0 1006 1004 1002 1000 x − 2007 x − 2007 x − 2007 x − 2007 ⇔ + + + = 0 0.5 ®iÓm 1006 1004 1002 1000 ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⇔ ( x − 2007) ⎜ + + + ⎟ = 0 ⇔ ( x − 2007) = 0 0.5 ®iÓm ⎝1006 1004 1002 1000 ⎠ V× Bµi 3:(1,5 ®iÓm) ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⎜ + + + ⎟ ≠ 0 ⇒ x = 2007 0.5 ®iÓm ⎝1006 1004 1002 1000 ⎠ a = Ta cã: ⎛ 1 1 1 1 1 1 1 ⎜1 − ⎞ ⎟ + ⎛ ⎜ − ⎞ ⎟ + ⎛ ⎜ − ⎞ ⎟ + ... + ⎜ ⎛ − ⎞ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 3 ⎠ ⎝ 3 4 ⎠ ⎝ n n+1⎠ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 0,5®iÓm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 n = 1 − = < 1; n+1 n+1 0.5 ®iÓm MÆt kh¸c a > 0. Do ®ã a kh«ng nguyªn 0.5 ®iÓm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 41 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Giáo trình toán cao cấp A1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.