Views
2 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 1 1 ⎛ a b ⎞ ⎛ a c ⎞ ⎛ b c ⎞ ⇒ + + = 3 + ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ a b c ⎝ b a ⎠ ⎝ c a ⎠ ⎝ c b ⎠ ≥ 3 + 2 + 2 + 2 = 9 Dấu bằng xảy ra ⇔ a = b = c = 1 3 b. (a 2001 + b 2001 ).(a+ b) - (a 2000 + b 2000 ).ab = a 2002 + b 2002 (a+ b) – ab = 1 (a – 1).(b – 1) = 0 a = 1 hoÆc b = 1 Víi a = 1 => b 2000 = b 2001 => b = 1 hoÆc b = 0 (lo¹i) Víi b = 1 => a 2000 = a 2001 => a = 1 hoÆc a = 0 (lo¹i) VËy a = 1; b = 1 => a 2011 + b 2011 = 2 §Ò thi SỐ 28 3 2 a − 4a − a + 4 C©u 1 : (2 ®iÓm) Cho P= 3 2 a − 7a + 14a − 8 a) Rót gän P b) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña a ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn C©u 2 : (2 ®iÓm) (1 điđm) a) Chøng minh r»ng nÕu tæng cña hai sè nguyªn chia hÕt cho 3 th× tæng c¸c lËp ph−¬ng cña chóng chia hÕt cho 3. b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó biÓu thøc : P=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6) cã gi¸ trÞ nhá nhÊt . T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã . C©u 3 : (2 ®iÓm) a) Gii ph−¬ng tr×nh : x 1 1 1 + + 2 2 + 9x + 20 x + 11x + 30 x + 13x + 42 2 = b) Cho a , b , c lµ 3 c¹nh cña mét tam gi¸c . Chøng minh r»ng : C©u 4 : (3 ®iÓm) a b c A = + + ≥ 3 b + c − a a + c − b a + b − c Cho tam gi¸c ®Òu ABC , gäi M lµ trung ®iÓm cña BC . Mét gãc xMy b»ng 60 0 quay quanh ®iÓm M sao cho 2 c¹nh Mx , My lu«n c¾t c¹nh AB vµ AC lÇn l−ît t¹i D vµ E . Chøng minh : DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 BC a) BD.CE= 4 b) DM,EM lÇn l−ît lµ tia ph©n gi¸c cña c¸c gãc BDE vµ CED. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1 18 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 58 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 c) Chu vi tam gi¸c ADE kh«ng ®æi. C©u 5 : (1 ®iÓm) T×m tÊt c c¸c tam gi¸c vu«ng cã sè ®o c¸c c¹nh lµ c¸c sè nguyªn d−¬ng vµ sè ®o diÖn tÝch b»ng sè ®o chu vi . C©u 1 : (2 ®) ®¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái a) (1,5) a 3 - 4a 2 - a + 4 = a( a 2 - 1 ) - 4(a 2 - 1 ) =( a 2 - 1)(a-4) =(a-1)(a+1)(a-4) 0,5 a 3 -7a 2 + 14a - 8 =( a 3 -8 ) - 7a( a-2 ) =( a -2 )(a 2 + 2a + 4) - 7a( a-2 ) =( a -2 )(a 2 - 5a + 4) = (a-2)(a-1)(a-4) 0,5 Nªu §KX§ : a ≠ 1; a ≠ 2; a ≠ 4 0,25 a + 1 Rót gän P= a − 2 a − 2 + 3 3 b) (0,5®) P= = 1+ ; ta thÊy P nguyªn khi a-2 lµ −íc cña 3, a − 2 a − 2 0,25 mµ ¦(3)={ − 1;1; −3;3} 0,25 Tõ ®ã t×m ®−îc a ∈ { −1;3;5 } 0,25 C©u 2 : (2®) a)(1®) Gäi 2 sè phi t×m lµ a vµ b , ta cã a+b chia hÕt cho 3 . 0,25 Ta cã a 3 +b 3 =(a+b)(a 2 -ab+b 2 2 2 )=(a+b)[( a + 2ab + b ) − 3ab] = =(a+b)[ ( a + b) 3ab] 2 − 0,5 V× a+b chia hÕt cho 3 nªn (a+b) 2 -3ab chia hÕt cho 3 ; Do vËy (a+b)[( a + b) 3ab] 2 − chia hÕt cho 9 0,25 b) (1®) P=(x-1)(x+6)(x+2)(x+3)=(x 2 +5x-6)(x 2 +5x+6)=(x 2 +5x) 2 -36 0,5 Ta thÊy (x 2 +5x) 2 ≥ 0 nªn P=(x 2 +5x) 2 -36 ≥ -36 0,25 Do ®ã Min P=-36 khi (x 2 +5x) 2 =0 Tõ ®ã ta t×m ®−îc x=0 hoÆc x=-5 th× Min P=-36 0,25 C©u 3 : (2®) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN a) (1®) x 2 +9x+20 =(x+4)(x+5) ; x 2 +11x+30 =(x+6)(x+5) ; x 2 +13x+42 =(x+6)(x+7) ; 0,25 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 59 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo trình toán cao cấp A1
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)