Views
11 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 1 Chứng minh tương tự ON. 0,5đ ( + ) = 1 AB CD 1 1 1 1 2 từ đó có (OM + ON). 0,5đ ( + ) = 2 ⇒ + = AB CD AB CD MN b, (2 điểm) S AOB OB S BOC OB S AOB S BOC 0,5đ = , = ⇒ = ⇒ S AOB. S DOC = S BOC. S AOD S AOD OD S DOC OD S AOD S DOC Chứng minh được S AOD = S BOC 0,5đ 2 ⇒ S AOB. S DOC = ( S AOD ) 0,5đ Thay số để có 2008 2 .2009 2 = (S AOD ) 2 ⇒ S AOD = 2008.2009 Do đó S ABCD = 2008 2 + 2.2008.2009 + 2009 2 = (2008 + 2009) 2 = 4017 2 (đơn vị 0,5đ DT) ĐỀ SỐ 33 §Ò thi häc sinh giái líp 8 C©u 1: (5®iÓm) T×m sè tù nhiªn n ®Ó: a, A=n 3 -n 2 +n-1 lµ sè nguyªn tè. 4 3 2 n + 3n + 2n + 6n − 2 b, B = 2 n + 2 Cã gi¸ trÞ lµ mét sè nguyªn. c, D= n 5 -n+2 lµ sè chÝnh ph−¬ng. (n≥ 2) C©u 2: (5®iÓm) Chøng minh r»ng : a, a b c + + = 1 biÕt abc=1 ab + a + 1 bc + b + 1 ac + c + 1 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com b, Víi a+b+c=0 th× a 4 +b 4 +c 4 =2(ab+bc+ca) 2 2 2 2 a b c c b a c, b + + ≥ + + 2 2 c a 2 b a c C©u 3: (5®iÓm) Gii c¸c ph−¬ng tr×nh sau: x − 214 x −132 x − 54 a, + + = 6 86 84 82 b, 2x(8x-1) 2 (4x-1)=9 c, x 2 -y 2 +2x-4y-10=0 víi x,ynguyªn d−¬ng. C©u 4: (5®iÓm). Cho h×nh thang ABCD (AB//CD), 0 lµ giao ®iÓm hai ®−êng chÐo.Qua 0 kÎ ®−êng th¼ng song song víi AB c¾t DA t¹i E,c¾t BCt¹i F. a, Chøng minh :DiÖn tÝch tam gi¸c AOD b»ng diÖn tÝch tam gi¸c BOC. 1 1 2 b. Chøng minh: + = AB CD EF c, Gäi Klµ ®iÓm bÊt k× thuéc OE. Nªu c¸ch dùng ®−êng th¼ng ®i qua Kvµ chia ®«i diÖn tÝch tam gi¸c DEF. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C©u Néi dung bµi gii §iÓm Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 72 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 a, (1®iÓm) A=n 3 -n 2 +n-1=(n 2 +1)(n-1) §Ó A lµ sè nguyªn tè th× n-1=1 ⇔ n=2 khi ®ã A=5 C©u 1 (5®iÓm) C©u 2 (5®iÓm) 2 b, (2®iÓm) B=n 2 +3nn 2 + 2 B cã gi¸ trÞ nguyªn ⇔ 2⋮ n 2 +2 n 2 +2 lµ −íc tù nhiªn cña 2 n 2 +2=1 kh«ng cã gi¸ trÞ tho m·n HoÆc n 2 +2=2 ⇔ n=0 Víi n=0 th× B cã gi¸ trÞ nguyªn. c, (2®iÓm) D=n 5 -n+2=n(n 4 -1)+2=n(n+1)(n-1)(n 2 +1)+2 2 =n(n-1)(n+1) [( n − 4) + 5] +2= n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2)+5 n(n- 1)(n+1)+2 Mµ n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2⋮5 (tich 5sè tù nhiªn liªn tiÕp) Vµ 5 n(n-1)(n+1⋮5 VËy D chia 5 d− 2 Do ®ã sè D cã tËn cïng lµ 2 hoÆc 7nªn D kh«ng phi sè chÝnh ph−¬ng VËy kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña n ®Ó D lµ sè chÝnh ph−¬ng a, (1®iÓm) a b c ac abc c + + = + + 2 ab + a + 1 bc + b + 1 ac + c + 1 abc + ac + c abc + abc + ac ac + c + 1 ac abc c abc + ac + 1 = + + = = 1 1+ ac + c c + 1+ ac ac + c + 1 abc + ac + 1 b, (2®iÓm) a+b+c=0⇒ a 2 +b 2 +c 2 +2(ab+ac+bc)=0 ⇒ a 2 +b 2 +c 2 = - 2(ab+ac+bc) ⇒a 4 +b 4 +c 4 +2(a 2 b 2 +a 2 c 2 +b 2 c 2 )=4( a 2 b 2 +a 2 c 2 +b 2 c 2 )+8abc(a+b+c) V× a+b+c=0 ⇒ a 4 +b 4 +c 4 =2(a 2 b 2 +a 2 c 2 +b 2 c 2 ) (1) MÆt kh¸c 2(ab+ac+bc) 2 =2(a 2 b 2 +a 2 c 2 +b 2 c 2 )+4abc(a+b+c) . V× a+b+c=0 ⇒2(ab+ac+bc) 2 =2(a 2 b 2 +a 2 c 2 +b 2 c 2 ) (2) Tõ (1)vµ(2) ⇒ a 4 +b 4 +c 4 =2(ab+ac+bc) 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com c, (2®iÓm) ¸p dông bÊt ®¼ng thøc: x 2 +y 2 ≥2xy DÊu b»ng khi x=y 2 2 2 2 a b a b a a c a c c + ≥ 2. . = 2. ; + ≥ 2. . = 2. ; 2 2 2 2 b c b c c b a b a b 2 2 c b c b b + ≥ 2. . = 2. 2 2 a c a c a Céng tõng vÕ ba bÊt ®¼ng thøc trªn ta cã: 2 2 2 2 2 2 a b c a c b a b c a c b 2( + + ) ≥ 2( + + ) ⇒ + + ≥ + + 2 2 2 2 2 2 b c a c b a b c a c b a DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 73 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH