Views
9 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 x − 214 x −132 x − 54 a, (2®iÓm) + + = 6 86 84 82 x − 214 x −132 x − 54 ⇔ ( −1) + ( − 2) + ( − 3) = 0 86 84 82 x − 300 x − 300 x − 300 ⇔ + + = 0 86 84 82 ⎛ 1 1 1 ⎞ ⇔ (x-300) ⎜ + + ⎟ = 0 ⇔ x-300=0 ⇔ x=300 VËy S ={ 300 } ⎝ 86 84 82 ⎠ b, (2®iÓm) 2x(8x-1) 2 (4x-1)=9 ⇔ (64x 2 -16x+1)(8x 2 -2x)=9 ⇔ (64x 2 -16x+1)(64x 2 -16x) = 72 C©u 3 §Æt: 64x 2 -16x+0,5 =k Ta cã: (k+0,5)(k-0,5)=72 ⇔ k 2 =72,25 (5®iÓm) ⇔ k=… 8,5 Víi k=8,5 tacã ph−¬ng tr×nh: 64x 2 -16x-8=0 ⇔ (2x-1)(4x+1)=0; ⇒ x= 1 1 ; x = − 2 4 Víi k=- 8,5 Ta cã ph−¬ng tr×nh: 64x 2 -16x+9=0 ⇔ (8x-1) 2 +8=0 v« nghiÖm. ⎧1 −1⎫ VËy S = ⎨ , ⎬ ⎩2 4 ⎭ c, (1®iÓm) x 2 -y 2 +2x-4y-10 = 0 ⇔ (x 2 +2x+1)-(y 2 +4y+4)-7=0 ⇔ (x+1) 2 -(y+2) 2 =7 ⇔ (x-y-1)(x+y+3) =7 V× x,y nguyªn d−¬ng Nªn x+y+3>x-y-1>0 ⇒ x+y+3=7 vµ x-y-1=1 ⇒ x=3 ; y=1 Ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm d−¬ng duy nhÊt (x,y)=(3;1) C©u 4 (5®iÓm) a,(1®iÓm) V× AB//CD ⇒S DAB=S CBA (cïng ®¸y vµ cïng ®−êng cao) A ⇒ S DAB –SAOB = S CBA- SAOB Hay SAOD = SBOC E D EO AO b, (2®iÓm) V× EO//DC ⇒ = MÆt kh¸c AB//DC DC AC AB AO AB AO AB AO EO AB ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = DC OC AB + BC AO + OC AB + BC AC DC AB + DC EF AB AB + DC 2 1 1 2 ⇒ = ⇒ = ⇒ + = 2DC AB + DC AB. DC EF DC AB EF c, (2®iÓm) +Dùng trung tuyÕn EM ,+ Dùng EN//MK (N∈DF) +KÎ ®−êng th¼ng KN lµ ®−êng th¼ng phi dùng Chøng minh: SEDM=S EMF(1).Gäi giao cña EM vµ KN lµ I th× SIKE=SIMN (cma) (2) Tõ (1) vµ(2) ⇒SDEKN=SKFN. ĐỀ SỐ 34 K I N www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN M O B F C 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 74 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 x 3 − 3x x + 4 C©u 1(4.0 ®iÓm) : Cho biÓu thøc A = − + 2 3 x + 1 x − x + 1 x + 1 a) Rót gän biÓu thøc A b) Chøng minh r»ng gi¸ trÞ cña A lu«n d−¬ng víi mäi x ≠ - 1 C©u 2(4.0 ®iÓm): Gii ph−¬ng tr×nh: 2 a) x − 3x + 2 + x − 1 = 0 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟⎜ ⎟ ⎝ x ⎠ ⎝ x ⎠ ⎝ x ⎠⎝ x ⎠ 2 2 b) 8 x + + 4 x + − 4 x + x + = ( x + 4) C©u 3(3.0 ®iÓm) : Cho xy ≠ 0 vµ x + y = 1. Chøng minh r»ng: x y 2( xy − 2) + − = 0 3 3 2 2 y −1 x − 1 x y + 3 C©u 4(3.0 ®iÓm): Chøng minh r»ng: Víi mäi x ∈ Q th× gi¸ trÞ cña ®a thøc : M = ( x + 2)( x + 4)( x + 6)( x + 8) + 16 lµ b×nh ph−¬ng cña mét sè h÷u tØ. C©u 5 (6.0 ®iÓm) : Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AC > AB), ®−êng cao AH (H∈BC). Trªn tia HC lÊy ®iÓm D sao cho HD = HA. §−êng vu«ng gãc víi BC t¹i D c¾t AC t¹i E. 4. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BEC vµ ADC ®ång d¹ng. TÝnh ®é dµi ®o¹n BE theo m = AB. 5. Gäi M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n BE. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BHM vµ BEC ®ång d¹ng. TÝnh sè ®o cña gãc AHM GB HD 6. Tia AM c¾t BC t¹i G. Chøng minh: = . BC AH + HC ----------------------------------------------HÕt------------------------------------------------- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN H−íng dÉn chÊm to¸n 8 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com C©u Néi dung §iÓm 2 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 75 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo trình toán cao cấp A1
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)