Views
1 week ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 a b 2 a b 3 Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 2 + − + + = ( ) ( )( ) 2 ( x + 1)( x − x + 1) x 3− 3x x + 4 - Rót gän: A = − + 2 3 x 1 x x 1 x 1 Víi mäi x ≠ - 1 th× A = V× 2 ( x + 1)( x + x + 1) = ( )( 2 ) 2 x + 1 x − x + 1 ( x + 1)( x − x + 1) x x − x + 1 − x + 1 3− 3x + x + 4 3 2 2 x x x x x 2 2 + 2 + 2 + 1 + + 1 = = 2 x − x + 1 x x 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ 3 + x + 1 − x + 1 = ⎜ x + ⎟ + ⎝ 2 ⎠ 4 2 ⎛ 1 ⎞ 3 ⎜ x − ⎟ + ⎝ 2 ⎠ 4 ⎛ 1 ⎞ 3 ⎛ 1 ⎞ 3 ⎜ x + ⎟ + > 0; ⎜ x − ⎟ + > 0, ∀x ≠ −1⇒ A > 0, ∀x ≠ −1 ⎝ 2 ⎠ 4 ⎝ 2 ⎠ 4 * Víi x≥ 1 (*) ⇒ x - 1 ≥ 0 ⇒ x − 1 = x − 1 ta cã ph−¬ng tr×nh x 2 2 -3x + 2 + x-1 = 0 ⇔ x − 2x + 1 = 0 ⇔ ( x − 1) 2 = 0 ⇔ x = 1( Tho m·n ®iÒu kiÖn *) * Víi x< 1 (**) ⇒ x - 1 ≤ 0 ⇒ x − 1 = 1− x ta cã ph−¬ng tr×nh x 2 -3x + 2 + 1 - x = 0 x 2 x ( x )( x ) ⇔ − 4 + 3 = 0 ⇔ −1 − 3 = 0 + x - 1 = 0 ⇔ x = 1( Kh«ng tháa m·n ®iÒu kiÖn **) + x - 3 = 0 ⇔ x = 3 ( Kh«ng tho m·n ®iÒu kiÖn **) VËy nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ : x = 1 * §iÒu kiÖn x ≠ 0 (1) 2 2 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎤ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ x ⎠ ⎝ x ⎠ ⎢⎣ ⎝ x ⎠ ⎝ x ⎠ ⎥⎦ 2 2 * pt ⇔ 8 x + + 4 x + ⎢ x + − x + ⎥ = ( x + 4) 2 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎡⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎤ ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ x ⎠ ⎝ x ⎠ ⎢⎣ ⎝ x ⎠ ⎝ x ⎠ ⎥⎦ 2 2 2 ⇔ 8 x + + 2 + 4 x + ⎢ x + − x + ⎥ = ( x + 4) 2 ⇔ 16 = ( x + 4) ⇔ x( x + 8) = 0 ⇔ x = 0 hoÆc x = -8 So s¸nh víi ®iÒu kiÖn (1) , suy ra nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ x = - 8 Ta cã y 3 1 ( y 1)( y 2 y 1) x( y 2 y 1) − = − + + = − + + v× xy ≠ 0 ⇒ x, y ≠ 0 ⇒ x, y ≠ 0 ⇒ y-1≠ 0 vµ x-1 ≠ 0 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 2 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 0.5®iÓm 1®iÓm 0.5®iÓm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1®iÓm Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 76 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4 5 a b c Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 x −1 ⇒ = 3 2 y − 1 y + y + 1 y −1 − 1 = ( −1)( − + 1) = − ( − + 1) ⇒ = 3 2 x − 1 x + x + 1 3 2 2 x x x x y x x x y −1 −1 ⇒ + = + 3 3 2 2 y −1 x − 1 y + y + 1 x + x + 1 2 ( x + y) − 2xy + ( x + y) + 2 2 ⎜ ⎝ ( ) ( ) ( ) ( xy − ) ⎛ 2 2 x + x + 1+ y + y + 1 ⎞ ⎛ ⎞ = − = −⎜ ⎜ 2 2 2 2 ( x x 1)( y y 1) ⎟ x y x y 2xy xy x y xy x y 1⎟ ⎝ + + + + ⎠ + + − + + + + + + ⎠ 4 − 2xy x y 2 2 = − ⇒ + − = 0 2 2 3 3 2 2 x y + 3 y −1 x − 1 x y + 3 Ta cã: M = ( x 2 x )( x 2 x ) + 10 + 16 + 10 + 24 + 16 §Æt a = x 2 + 10x + 16 suy ra M = a( a+8) + 16 = a 2 + 8a + 16 = ( a+ 4) 2 M = ( x 2 + 10x + 20 ) 2 ( ®pcm) gi¸c AHD vu«ng c©n t¹i H theo gi thiÕt). + Hai tam gi¸c ADC vµ BEC cã: Gãc C chung. CD CA = (Hai tam gi¸c vu«ng CDE CE CB vµ CAB ®ång d¹ng) Do ®ã, chóng dång d¹ng (c.g.c). Suy ra: 0 BEC = ADC = 135 (v× tam Nªn 0 AEB = 45 do ®ã tam gi¸c ABE vu«ng c©n t¹i A. Suy ra: BE = AB 2 = m 2 BM 1 BE 1 AD Ta cã: = ⋅ = ⋅ (do ∆BEC ∼ ∆ADC ) BC 2 BC 2 AC mµ AD = AH 2 (tam gi¸c AHD vu«ng c©n t¹i H) BM 1 AD 1 AH 2 BH BH nªn = ⋅ = ⋅ = = (do ∆ABH ∼ ∆CBA ) BC 2 AC 2 AC AB 2 BE Do ®ã ∆BHM ∼ ∆BEC (c.g.c), suy ra: BHM = BEC = 135 ⇒ AHM = 45 0 0 Tam gi¸c ABE vu«ng c©n t¹i A, nªn tia AM cßn lµ ph©n gi¸c gãc BAC. Suy ra: GB = AB , mµ AB = ED ( ∆ABC ∼ ∆ DEC ) = AH ( ED // AH ) = HD GC AC AC DC HC HC GB HD GB HD GB HD Do ®ã: = ⇒ = ⇒ = GC HC GB + GC HD + HC BC AH + HC ĐỀ SỐ 35 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1.5®iÓm 1®iÓm 1.5®iÓm 1®iÓm 1®iÓm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 77 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Giáo trình toán cao cấp A1
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)