Views
1 week ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 2 ⎡ x 6 1 ⎤ ⎛ 10 − x Bài 1: Cho bi…u th…c: M = ⎢ + + ⎥ : 3 ⎣ x − 4x 6 − 3x x + 2 ⎟ ⎞ ⎜ x − 2 + ⎦ ⎝ x + 2 ⎠ a. Rút g…n M b.T×m x nguyªn ®Ó M ®¹t gi¸ lín nhÊt. Bài 2: a. Tìm giá tr… nh… nh…t c…a bi…u th…c sau: A = x 2 + 2y 2 – 2xy - 4y + 2014 b. Cho các s… x,y,z th…a mãn ……ng th…i: x + y + z = 1: x 2 + y 2 + z 2 = 1 v… x 3 + y 3 + z 3 = 1. Tính t…ng: S = x 2009 + y 2010 + z 2011 Bµi 3: 1 1 1 1 a. Gii ph−¬ng tr×nh: + + = 2 2 2 x + 9x + 20 x + 11x + 30 x + 13x + 42 18 b. Gii ph−¬ng tr×nh víi nghiÖm lµ sè nguyªn: x( x 2 + x + 1) = 4y( y + 1). Bài 4: Cho tam gi¸c ABC nhän cã c¸c ®−êng cao AD,BE,CF c¾t nhau t¹i H. HD HE HF a. TÝnh tæng: + + AD BE CF b. Chøng minh: BH.BE + CH.CF = BC 2 c. Chøng minh: H c¸ch ®Òu ba c¹nh tam gi¸c DEF. d. Trªn c¸c ®o¹n HB,HC lÊy c¸c ®iÓm M,N tïy ý sao cho HM = CN. Chøng minh ®−êng trung trùc cña ®o¹n MN lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh. H−íng dÉn chÊm m«n to¸n 8 Bµi Néi dung §iÓm 1 a 2 2 ⎡ x 6 1 ⎤ ⎡ x 6 1 ⎤ ⎢ + + ⎥ = 3 ⎣ x − 4x 6 − 3x x + 2 ⎢ − + ⎥ ⎦ ⎣ x( x − 2)( x + 2) 3( x − 2) x + 2 ⎦ 0,5 x − 2( x + 2) + ( x − 2) = ( x + 2)( x − 2) −6 = 0,5 ( x + 2)( x − 2) 2 ⎛ 10 − x ⎞ + − + − ⎜ x − 2 + ⎟ = ⎝ x + 2 ⎠ x + 2 6 = x + 2 − 6 x + 2 1 ⇒ M = . = ( x − 2)( x + 2) 6 2 − x 2 ( x 2)( x 2) (10 x ) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN b + NÕu x 〉 2 th× M 〈 0 nªn M kh«ng ®¹t GTLN. 0,5 + VËy x 〈 2, khi ®ã M cã c Tö vµ MÉu ®Òu lµ sè d−¬ng, nªn M 0,5 Gv: Nguyễn Văn Tú 78 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 0,5 0,5 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 muèn ®¹t GTLN th× MÉu lµ (2 – x) phi lµ GTNN, Mµ (2 – x) lµ sè nguyªn d−¬ng ⇒ 2 – x = 1 ⇒ x = 1. VËy ®Ó M ®¹t GTLN th× gi¸ trÞ nguyªn cña x lµ: 1. 2 a A = ( b 2 + c 2 - a 2 ) 2 - 4b 2 c 2 = ( b 2 + c 2 - a 2 - 2bc)( b 2 + c 2 - a 2 + 2bc) 2 2 2 2 = ⎡ ⎣( b − c) − a ⎤ ⎦ ⎡ ⎣( b + c) − a ⎤ ⎦ = (b + c – a)(b + c + a)(b – c – a)(b – c + a) b Ta có: (b+c –a ) >0 ( BĐT trong tam giác) T−¬ng tù: (b + c +a) >0 ; (b –c –a ) 0 V…y A< 0 3 a A = x 2 - 2xy + y 2 +y 2 - 4y + 4 + 2010 = (x-y) 2 + (y - 2) 2 + 2010 Do (x-y) 2 ≥0 ; (y - 2) 2 ≥ 0 Nên:(x-y) 2 + (y - 2) 2 + 2010 ≥ 2010 D…u ''='' xy ra ⇔ x – y = 0 v… y – 2 = 0 ⇔ x = y = 2. V…y GTNN c…a A l… 2010 t¹i x = y =2 b Ta có: (x + y + z) 3 = x 3 + y 3 + z 3 + 3(x + y)(y + z)(z + x) k…t h…p các …i…u ki…n …ã cho ta có: (x + y)(y + z)(z + x) = 0 ⇒M…t trong các th…a s… c…a tích (x + y)(y + z)(z + x) ph…i b…ng 0 Gi… s… (x + y) = 0, k…t h…p v…i …/k : x + y + z = 1 ⇒ z = 1, l¹i k…t h…p v…i …/k : x 2 + y 2 + z 2 = 1 ⇒ x = y = 0. Vậy trong 3 s… x,y,z ph…i có 2 s… b…ng 0 v… 1 s… b…ng 1, S = x 2009 + y 2010 + z 2011 = 1 Nên t…ng S luôn có giá tr… b…ng 1. 4 a Ph−¬ng tr×nh ®−îc biÕn ®æi thµnh: (Víi §KX§: { 4; 5; 6; 7} x ≠ − − − − ) 1 1 1 + + = 1 ( x + 4)( x + 5) ( x + 5)( x + 6) ( x + 6)( x + 7) 18 1 1 ⇒( − x + 4 x + 5 ) + ( 1 1 − x + 5 x + 6 ) + ( 1 1 − x + 6 x + 7 ) = 1 18 ⇒ 1 − 1 = 1 ⇒ (x + 4)(x +7) = 54 x + 4 x + 7 18 ⇒ (x + 13)(x – 2) = 0 ⇒ x = -13 hoÆc x = 2 (Tháa mn §KX§) − 13;2 VËy nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ: S = { } b + Ph−¬ng tr×nh ®−îc biÕn ®æi thµnh: (x + 1)(x 2 + 1) = (2y + 1) 2 + Ta chøng minh (x + 1) vµ (x 2 + 1) nguyªn tè cïng nhau ! V× nÕu d = UCLN (x+1, x 2 + 1) th× d phi lµ sè lÎ (v× 2y+1 lÎ) 2 ⎧ x + x⋮d ⎧x + 1⋮ d ⎪ 2 ⎧x + 1⋮ d ⇒ ⎨ ⇒ x 1 d 2 ⎨ + ⋮ ⇒ ⎨ ⇒2⋮ d mµ d lÎ nªn d = 1. ⎩x + 1⋮ d ⎪ x − 1 d x + ⎩ ⋮ 1⋮ d ⎩ + Nªn muèn (x + 1)(x 2 + 1) lµ sè chÝnh ph−¬ng www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 79 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Giáo trình toán cao cấp A1
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)