Views
1 week ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã gãc ABC b»ng 60 0 , ph©n gi¸c BD. Gäi M,N,I theo thø tù lµ trung ®iÓm cña BD, BC, CD. a, Tø gi¸c AMNI lµ h×nh g×? Chøng minh. b, Cho AB = 4cm. TÝnh c¸c c¹nh cña tø gi¸c AMNI. Bµi 6 (5 ®iÓm) H×nh thang ABCD (AB // CD) cã hai ®−êng chÐo c¾t nhau t¹i O. §−êng th¼ng qua O vµ song song víi ®¸y AB c¾t c¸c c¹nh bªn AD, BC theo thø tù ë M vµ N. a, Chøng minh r»ng OM = ON. 1 1 2 b, Chøng minh r»ng + = . AB CD MN c, BiÕt S AOB = 2008 2 (®¬n vÞ diÖn tÝch); S COD = 2009 2 (®¬n vÞ diÖn tÝch). TÝnh S ABCD . h−íng dÉn chÊm thi häc sinh giái Bµi 1( 4 ®iÓm ) a, ( 2 ®iÓm ) Víi x kh¸c -1 vµ 1 th× : 0,5® 3 2 1− x − x + x (1 − x)(1 + x) A= : 2 1− x (1 + x)(1 − x + x ) − x(1 + x) 2 (1 − x)(1 + x + x − x) (1 − x)(1 + x) 0,5® = : 2 1− x (1 + x)(1 − 2x + x ) 2 1 = (1 + x ) : (1 − x) 0,5® 2 = (1 + x )(1 − x) 0,5® KL b, (1 ®iÓm) 2 5 ⎡ 5 2 ⎤ ⎡ 5 ⎤ T¹i x = − 1 = − th× A = 0,25® − 3 3 ⎢1 + ( − ) ⎥ ⎢1 − ( − ) ⎥ ⎣ 3 ⎦ ⎣ 3 ⎦ 25 5 = ( 1+ )(1 + ) 9 3 0,25® 34 8 272 2 = . = = 10 9 3 27 27 0,5® KL c, (1®iÓm) 2 Víi x kh¸c -1 vµ 1 th× A 0 víi mäi x nªn (1) xy ra khi vµ chØ khi 1 − x < 0 ⇔ x > 1 KL 0,5® 0,25® Bµi 2 (3 ®iÓm) BiÕn ®æi ®¼ng thøc ®Ó ®−îc 0,5® 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a + b − 2ab + b + c − 2bc + c + a + 2ac = 4a + 4b + 4c − 4ab − 4ac − 4bc 2 2 2 2 2 2 BiÕn ®æi ®Ó cã ( a + b − 2ac) + ( b + c − 2bc) + ( a + c − 2ac) = 0 0,5® 2 2 2 BiÕn ®æi ®Ó cã ( a − b) + ( b − c) + ( a − c) = 0 (*) 0,5® V× ( a − b) 2 ≥ 0 ; ( b − c) 2 ≥ 0 ; ( a − c) 2 ≥ 0; víi mäi a, b, c nªn (*) xy ra khi vµ chØ khi ( a − b) 2 = 0 ; ( b − c) 2 = 0 vµ ( a − c) 2 = 0 ; 0,5® 0,5® DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 84 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Tõ ®ã suy ra a = b = c 0,5® Bµi 3 (3 ®iÓm) Gäi tö sè cña ph©n sè cÇn t×m lµ x th× mÉu sè cña ph©n sè cÇn t×m lµ x+11. 0,5® x Ph©n sè cÇn t×m lµ (x lµ sè nguyªn kh¸c -11) x +11 x − 7 Khi bít tö sè ®i 7 ®¬n vÞ vµ t¨ng mÉu sè 4 ®¬n vÞ ta ®−îc ph©n sè x + 15 0,5® (x kh¸c -15) x x + 15 Theo bµi ra ta cã ph−¬ng tr×nh = x +11 x − 7 0,5® Gii ph−¬ng tr×nh vµ t×m ®−îc x= -5 (tho m·n) 1® 5 Tõ ®ã t×m ®−îc ph©n sè − 6 0,5® KL Bµi 4 (2 ®iÓm) 0,5® 2 2 2 2 BiÕn ®æi ®Ó cã A= a ( a + 2) − 2a( a + 2) + ( a + 2) + 3 2 2 2 2 = ( a + 2)( a − 2a + 1) + 3 = ( a + 2)( a −1) + 3 0,5® 2 2 V× a + 2 > 0 ∀ a vµ ( a −1) ≥ 0∀a nªn ( a 2 + 2)( a −1) ≥ 0∀a 0,5® 2 2 ( a + 2)( a −1) + 3 ≥ 3∀a DÊu = xy ra khi vµ chØ khi a −1 = 0 ⇔ a = 1 0,25® KL 0,25® Bµi 5 (3 ®iÓm) a,(1 ®iÓm) Chøng minh ®−îc tø gi¸c AMNI lµ h×nh thang D I C 0,5® Chøng minh ®−îc AN=MI, tõ ®ã suy ra tø gi¸c AMNI lµ h×nh thang c©n 0,5® b,(2®iÓm) 4 3 8 3 0,5® TÝnh ®−îc AD = cm ; BD = 2AD = cm 3 3 1 4 3 AM = BD = cm 2 3 3 TÝnh ®−îc NI = AM = cm 3 8 3 1 DC = BC = cm , MN = DC = 3 cm 3 2 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A B M www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com N Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 85 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)