Views
3 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 TÝnh ®−îc AI = 8 3 cm 0,5® 3 Bµi 6 (5 ®iÓm) a, (1,5 ®iÓm) D OM OD ON OC LËp luËn ®Ó cã = , = AB BD AB AC 0,5® OD OC LËp luËn ®Ó cã = DB AC 0,5® OM ON ⇒ = ⇒ OM = ON AB AB 0,5® b, (1,5 ®iÓm) OM DM XÐt ∆ ABD ®Ó cã = (1), xÐt ADC OM AM = (2) AB AD DC AD 0,5® 1 Tõ (1) vµ (2) ⇒ OM.( AM + DM AD = = = 1 AB CD AD AD 1 1 Chøng minh t−¬ng tù ON. ( + ) = 1 AB CD 0,5® 1 1 1 1 2 tõ ®ã cã (OM + ON). ( + ) = 2 ⇒ + = AB CD AB CD MN 0,5® b, (2 ®iÓm) S AOB OB S BOC OB S AOB S BOC = , 0,5® = ⇒ = ⇒ S AOB. S DOC = S BOC. S AOD S AOD OD S DOC OD S AOD S DOC Chøng minh ®−îc S AOD = S BOC 0,5® 2 ⇒ S AOB. S DOC = ( S AOD ) 0,5® Thay sè ®Ó cã 2008 2 .2009 2 = (S AOD ) 2 ⇒ S AOD = 2008.2009 Do ®ã S ABCD = 2008 2 + 2.2008.2009 + 2009 2 = (2008 + 2009) 2 = 4017 2 (®¬n vÞ 0,5® DT) Gv: Nguyễn Văn Tú ĐỀ SỐ 38 Bµi 1. ( 2,0 ®iÓm) Chøng minh r»ng: 6 6 a) Víi mäi a∈ Z, nÕu a vµ b kh«ng chia hÕt cho 3 th× a − b chia hÕt cho 9 b) Với mọi n∈ N thì n 5 và n luôn có chữ số tận cùng giống nhau. Bµi 2. ( 2,0 ®iÓm) a) Gii ph−¬ng tr×nh: 1 1 1 1 2 2 2 x + 9x + 20 + x + 11x + 30 + x + 13x + 42 = 18 b) Tìm các số x, y, z biết : x 2 + y 2 + z 2 = xy + yz + zx 2009 2009 2009 2010 v… x + y + z = 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com M A 86 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial O B N C Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Bµi 3. ( 1,5 ®iÓm) Chứng minh rằng: Nếu a, b, c là các số dương thoả mãn: 1 + 1 + 1 ≥ a + b + c a b c th× ta có bất đẳng thức a + b + c ≥ 3abc Bµi 4. ( 1,5 ®iÓm) Cho 6a - 5b = 1. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña 4a 2 + 25b 2 Bµi 5. ( 3,0 ®iÓm) Cho tam gi¸c vu«ng c©n ABC (AB = AC). M lµ trung ®iÓm cña AC, trªn BM lÊy ®iÓm N sao cho NM = MA; CN c¾t AB t¹i E. Chøng minh: a) Tam gi¸c BNE ®ång d¹ng víi tam gi¸c BAN. NC NB b) = + 1 AN AB www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ĐÁP ÁN Bµi 1. a) (1,0 ®iÓm) Vì a kh«ng chia hÕt cho 3 nªn a cã d¹ng 3k+1 hoÆc 3k+2 (k∈ Z ) NÕu a = 3k+1 th× a 2 = (3k+1) 2 = 9k 2 + 6k +1 chia 3 d− 1. NÕu a = 3k+2 th× a 2 = (3k+2) 2 = 9k 2 + 12k + 4 chia 3 d− 1. VËy nªn nÕu a kh«ng chia hÕt cho 3 th× a 2 chia 3 d− 1.(1) T−¬ng tù ta còng cã nÕu b kh«ng chia hÕt cho 3 th× b 2 chia 3 d− 1.(2) Tõ (1) vµ (2) ta cã a 2 -b 2 ⋮3 (3) (0,5 ®) Ta cã a 6 -b 6 = (a 2 -b 2 )[(a 2 ) 2 +a 2 b 2 +(b 2 ) 2 ] = (a 2 -b 2 )[( a 2 ) 2 - 2a 2 b 2 +(b 2 ) 2 +3a 2 b 2 ] = (a 2 -b 2 ) [(a 2 -b 2 ) 2 + 3a 2 b 2 ] Theo c/m trªn a 2 -b 2 ⋮3 => (a 2 -b 2 ) 2 ⋮3 mµ 3a 2 b 2 ⋮3 víi mäi a∈ Z nªn (a 2 -b 2 ) 2 + 3a 2 b 2 ⋮3 (4) Tõ (3) vµ (4) suy ra (a 2 -b 2 ) [(a 2 -b 2 ) 2 + 3a 2 b 2 ] ⋮ 3.3 hay a 6 -b 6 ⋮ 9 (0,5 ®) b) (1,0 ®iÓm) Ta cần chứng minh: n 5 – n ⋮ 10 * Chứng minh : n 5 - n ⋮ 2 n 5 – n = n(n 2 – 1)(n 2 + 1) = n(n – 1)(n + 1)(n 2 + 1) ⋮ 2 (0,25 ®) (vì với n∈ N ta có n(n – 1) là tích của hai số nguyên liên tiếp) * Chứng minh: n 5 – n ⋮ 5 n 5 - n = n(n – 1)(n + 1)(n 2 + 1) = n( n - 1 )( n + 1)( n 2 – 4 + 5) = n( n – 1 ) (n + 1)(n – 2) ( n + 2 ) + 5n( n – 1)( n + 1 ) ⋮ 5 ( Vì với n∈ N ta có n(n – 1)(n + 1)(n – 2) ( n + 2 ) là tích của năm số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 5 và 5n( n – 1)( n + 1 ) ⋮ 5 với mọi n∈ N ) (0,5 ®) Vì ( 2 ; 5 ) = 1 nên n 5 – n ⋮ 2.5 tức là n 5 – n ⋮ 10 Suy ra n 5 và n có chữ số tận cũng giống nhau. (0,25 ®) Bµi 2. a) 1,0 ®iÓm x 2 + 9x + 20 = (x+4)(x+5) x 2 + 11x + 30 = (x+5)(x+6) x 2 + 13x + 42 = (x+6)(x+7) §KX§ : x ≠ −4; x ≠ −5; x ≠ −6; x ≠ − 7 1 1 1 1 2 2 2 x + 9x + 20 + x + 11x + 30 + x + 13x + 42 = 18 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 87 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.