Views
1 month ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 1 1 1 ⇔ + + = ( x + 4)( x + 5) ( x + 5)( x + 6) ( x + 6)( x + 7) 18 (0,5 ®) ⇒ 1 1 1 ( x + 4) − ( x + 7) = 18 => 18(x+7) – 18(x+4) = (x+4)(x+7) => (x+13)(x-2) = 0 (0,25 ®) => x = -13 hoÆc x = 2 ( Tháa m·n §KX§) VËy PT ®· cho cã hai nghiÖm lµ x 1 =-13; x 2 =2 (0,25 ®) b) 1,0 ®iÓm Ta cã x 2 + y 2 + z 2 = xy + yz + zx ⇔ 2x 2 +2y 2 + 2z 2 - 2xy - 2yz - 2zx = 0 ⇔ (x-y) 2 + (y-z) 2 + (z-x) 2 = 0 (0,25 ®) ⎧x − y = 0 ⎪ ⇔ ⎨y − z = 0 ⎪ ⎩z − x = 0 ⇔ x = y = z ⇔ x 2009 = y 2009 = z 2009 (1) (0,25 ®) 2009 2009 2009 Theo bµi ra ta cã x + y + z 2010 = 3 (2) Tõ (1) vµ (2) ta có 3.z 2009 = 3 2010 ⇔ z 2009 = 3 2009 ⇔ z = 3 (0,25 ®) V…y x = y = z = 3 (0,25 ®) Bµi 3. Chứng minh rằng: N…u a, b, c l… các s… d……ng tho… mãn: 1 + 1 + 1 ≥ a + b + c a b c th× ta có b…t ……ng th…c a + b + c ≥ 3abc Ta cã 1 + 1 + 1 ≥ a + b + c ⇔ bc + ca + ab ≥ a + b + c a b c abc ⇔ ab + bc + ca ≥ ( a + b + c) abc (*)(v× a,b,c > 0 nªn abc>0) Mµ a 2 + b 2 ≥ 2 ab; c 2 + b 2 ≥ 2 cb; a 2 + c 2 ≥ 2ac nªn céng theo vÕ 3 bÊt ®¼ng thøc nµy ta 2 2 2 2 2 2 ®−îc 2( a + b + c ) ≥ 2( ab + bc + ca) ⇔ a + b + c ≥ ab + bc + ca) (1) 2 2 2 2 L¹i cã ( a + b + c) = a + b + c + 2( ab + bc + ca) (2) 2 Tõ (1) vµ (2) ta cã ( a + b + c) ≥ 3( ab + bc + ca) (**) 2 Tõ (*) vµ(**) ta cã ( a + b + c) ≥ 3 abc( a + b + c) ⇔ a + b + c ≥ 3abc (V× a,b,c > 0 nªn a + b + c> 0) Bµi 4. ( 1,0 ®iÓm) Cho 6a - 5b = 1.(1) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña 4a 2 + 25b 2 §Æt x = 2a; y = - 5b, ta cã 6a = 3x v× 6a - 5b = 1 nªn (3x+ y) 2 =(6a – 5b) 2 = 1 ¸p dông bÊt ®¼ng thøc Bunhiacopski cho hai sè 3x vµ y ta cã: (3x + y) 2 ≤ (x 2 + y 2 )(9 + 1) => x 2 + y 2 ≥ 10 1 Hay 4a 2 + 25b 2 ≥ 10 1 . www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN DÊu b»ng xÈy ra 3 1 = 3y = x - 15 b = 2a 6a = - 45b (2) x y Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 88 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 1 Tõ (1) vµ (2) => b = − ; a = 50 3 20 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bµi 5. Cho tam gi¸c vu«ng c©n ABC (AB = AC). M lµ trung ®iÓm cña AC, trªn BM lÊy ®iÓm N sao cho NM = MA; CN c¾t AB t¹i E. Chøng minh: a) Tam gi¸c BNE ®ång d¹ng víi tam gi¸c BAN. NC NB b) = + 1 AN AB F M C a) ∆ ANC vu«ng t¹i N (v× MN =AM = 1 2 AC ) CNM + MNA = 1v BAN + NAC = 1v Mµ MNA = NAC => CNM = BAN MÆt kh¸c CNM = BNE (®®) =>BNE = BAN => ∆ BNE ∞ ∆ BAN b) Trªn tia ®èi tia MN lÊy ®iÓm F sao cho FM = MN. Tø gi¸c ANCF lµ h×nh ch÷ nhËt (v× cã 2 ®−êng chÐo b»ng nhau vµ c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®−êng) => CE // AF => AFB = ENB (®ång vÞ) => ∆ BAN ∞ ∆ BFA => FA BF NC FN + NB NC AB + NB NC NB = => = => = => = + 1 (§pcm) AN BA AN AB AN AB AN AB C¸ch kh¸c: b) Ta cã: ∆ ACN ∞ ∆ EAN => CN = AC = AN (1) AN EA EN AN BA BE NB ∆ BNE ∞ ∆ BAN => = (2) va = (3) . Tõ (1) vµ (2) => BN = AE NE BN BN AB CN AC CN AB AE + EB EB EB AN EA AN AE AE AE BN Tõ = => = = = 1+ = 1+ ( 4) CN NB Tõ (3) vµ (4) => = 1+ (§pcm) AN AB §Ề SỐ 39 Bµi 1: (2 ®iÓm) Ph©n tÝch ®a thøc sau ®©y thµnh nh©n tö: 2 1. x + 7x + 6 2. 4 2 x + 2008x + 2007x + 2008 Bµi 2: (2®iÓm) Gii phư¬ng tr×nh: N A E B DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 89 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)